Dab, Tsov, Phim nyub vaim, poj ntxoog.
© 2009

 

Piav Txog Dab PojNtxoog Tsov Thiab Phim Nyub vais
Caw nej mus nyeem tau hauv qab no txog :
 
 

cov zaj piav no tsis yog lam piav yeej muaj tshwm sim tiag tiag peb thiaj muab los tso rau ntawm no rau nej sawv daws tau nyeem.

 

Leejtub_menyuam Hmoob yog tus piav zaj no:

Thaum kuv muaj hnub nyoog thajtsam li 6-8 xyoo, kuv thiab kuv ib co phoojywg menyuam tub peb mus ua si rau ib qho chaw uas deb tsawv ntawm zos. Lub sijhawm ntawv yog thaum tavsu. Lub hnub tabtom nyob ntsegntso thiab tshav ntuj heev. Peb pab phoojywg no muaj 4-5 leeg. Muaj ib tug loj dua peb cov huv tibsi.
Thaum peb mus txog ib txoj kev fab tsimtsawv uas tibneeg luaj qes tsawv, peb pom ib lub ntxa tshiab khiv. Ces tam sim ntawv kiag ib tug menyuam ntxhais txawm maj mam tswm tom ib sab ntawm lub ntxa tuaj rau peb pom. Tus menyuam ntxhais ib leeg xwb thiab nws hnav ib ce khaubncaws Hmoob. Tus menyuam ntxhais ntawd yog pojntxoog, tabsis peb tsis paub tias nws yog pojntxoog. Nws saib tuaj rau peb ntev txog li 5-10 seconds(vib nas this) thiab tseem sawv nres saib peb. Lub sijhawm ntawd, peb tseem tham rau peb tias deb ua luaj es leejtwg tus menyuam ntxhais ho tuaj nyob ib leeg tej chaw zoo li ntawd. Peb tus phoojywg uas nws loj dua peb s/d huv tibsi thiaj qw tias, " nws yog pojntxoog" thiab nws hais ntxiv tias " nws yog dab xwb os! tsis yog neeg. Peb cia li khiav!" Thaum nws qw li ntawd rau peb s/d, peb mam nco txog tej laus hais dabneeg tias muaj pojntxoog ces yog li nws yog dab xwb laus. Thaum no, s/d sib tw khiav los tsev. Ceg ris ntuag tag thiab cov rau khau los khau poob tag. Pos los chob kostaw thiab khaub los hlais yuav luag thoob ibce. Peb yeej tsis nco mob hlo li.

Thaum los txog tsev, nyias kuj ntshai nyias tsam cov laus cem. Kuv los kuj ntshai qhia kuv niam thiab kuv txiv paub, tabsis kuv ho txiav txim siab qhia nkawv. Ntawm kuv cov phoojywg, kuv tsis paub xyov lawv puas qhia lawv cov laus. Peb pab phoojywg los nyob tau ntau lub hlis ces txawm muaj mob raug dab pojntxoog tuaj. Txiv neeb los yeej txheeb tsis tau thiab qhia tsis tau rau cov laus tias vim dabtsi li. Peb pab no raug muaj mob thiab raug dab pojntxoog txhua tus, tabsis tshuav kuv nkaus xwb thiaj tsis ua li cas. Muaj leej puav plig tsivtsawv thiab ces twb zoo li yuav tso lub ntiajteb tseg. Ntawm cov laus los feem ntau tag tswv yim li lawm vim neeb los ua kawg li lawm. Muaj ib tug txiv neeb thiaj tshuaj tau me me ces nws thiaj ua zoo nug tus me tub phoojywg uas peb pom pojntxoog ua ke seb nws tau pom lossis ntshai dabtsi los lawm. Qhov kawg txiv neeb thiab cov laus thiaj paub me me tias peb tau pom tej yam uas txaus ntshais los lawm. Lawv cov laus thiab tus txiv neeb ntawd thiaj nug peb pab no. Lawv thiaj tuaj mus nug txog kuv thiab kuv niam thiab kuv txiv peb. Thaum lawv nug kuv niam thiab kuv txiv nkawv, lawv pom tias kuv nyob zooneej hlo. Lawv thiaj nug nkawv ces nkawv kuj teb li kuv teb tias peb pom pojntxoog thiab kuv kuj qhia rau nkawv li ntawd, tabsis kuv niam thiab kuv txiv nkawv kuj tsis tau ua neeb saib kuv li. Lawv thiaj nug tias vim li cas kuv ho tsis raug dab pojntxoog li kuv cov phoojywg. Kuv niam thiab kuv txiv nkawv teb tias "twb yog vim peb yog neeg ntseeg Ntuj(Yesxus)". "Yog li ntawd es ntshe kuv thiaj tsis muaj mob raug dab pojntxoog", kuv niam thiab kuv txiv nkawv teb li ntawd. Ces lawv cov laus thiab tus txiv neeb rov qab mus tsev lawm.

Kuv cov phoojywg uas raug dab pojntxoog tau pom tej yam txawv heev uas yog dab pojntxoog los hem. Lawv tau caiv txog li ntawm 2-3 xyoo li thiaj tawm tau thiab lawv cov npe los kuj muaj hloov tag li lawm thiab.

 

_____________________

 

Ntxhais Hmoob Nplog:

Kuv yuav hais kuv zaj rau nej thiab ov!!! Thaum kuv tseem nyob rau nplog teb tej zaum yuav yog xyoo 1997-1998 ntawv. Lub xyoo ntawv kuv tus niam hluas thiab kuv txiv nkawv nyuam qhov xiam tag. Kuv tseem yog ib tug me nyuam ntxhais 12-13 xyoo xwb. Lub caij ntawv yog lub caij dob dob nplej ua ntuj tab tom los los nag loj loj. Ces peb tso ib cov qaib rau pem teb cov laus tsis khoom ces lawv kom kuv thiab kuv ob tug viv ncaus kwv tij peb mus pw sov qaib. Ntxhua ntxhua hmo nyias nkaws nyias li qaib tag ces tsaus ntuj zuag sawv daws los mus pw rau ib lub tsev teb. Muaj ib hmo qaim qaim hli peb ua hmo noj tsuag tsuag tag peb mus pw peb nyuam qhuav mus pw ib pliag xwb ua css txawm hnov ib niag dab tsi maub zig zuag zig zuag pem qaum tsev los ntag laiv. Tib pliag xwb tus niag ntawv txawm los xuas peb cov qaib nram cooj ua qaib quaj nroos ntws. Txawm hnov ib tug qaib quaj quaj rau pev rau nrav zoo li muaj leej twg muab niag qaib ntawv nqa khiav khiav pev khiav khiav nrav. Kuv ob tug viv ncaus mas tshee tag li nkawv kauv pam thiab yeej tsis nti li kuv kab ham kawg kuv tseem sawv mus kiag nraum soov thaum ntawv qaim qaim hli kuv yeej qw kiag hais tias ""niag dab tsi nav cas yuav heev ua luaj!!! koj niam tawv diam las yuam!!." Cas tsis pom dab tsi li thiab tab tsis lub suab qaib quaj ntawv tseem khiav rau pev rau nrav nyob zeb zeb ntawm kuv tab sis kuv tsis pom dab tsi li ib pliag kuv cia li ntshai kuv khiav mus hauv tsev mus kauv pam nrog nkawv. Tus qaib ntawv quaj quaj ib pliag ces nws ntsiag lawm peb mas pw tsis tsaug zog ib hmo nkaus tag kis twb pom pom kev hnub tawm tuaj peb mam sawv mus saib no niag qaib ntawv tuag nyob rau hauv qab kuv phem zoo li leej twg muab nyem nyem tab sis ho tsis muab noj thiab. Peb thiaj xav tias ntshe nws yog poj ntxhoog vim tias yog tsov thiab plis ces lawv yeej muab tus qaib noj tag lawm tsuas tshuav cov pluab thiab thaum kuv mus qw qw ntawv lawv yeej khiav lawm tab sis ua cas ho tsis khiav.

Peb ua tshais noj tag ces peb cia li los tsev thaum ntawv ntuj los los nag dej loj heev peb hla hla yuav luag tsis tau dej thiab thaum peb los txog tsev cov laus lawv tseem cem peb hais tias los tsev ua tus dab tsi kom cia li rov qab mus pw lawm pem teb yeej tsis muaj dab tsis yuav los tom peb li. Peb quaj quaj twb yuav taus ntuaj tseem tau rov qab mus pw pem teb ua plig poob tag nrho thiab.

Ua tsaug.

 

__________________________

 

Hluasnraughmoob:

twb yog zoo os....kuv mam li piav kuv niam txoj dab neeg rau nej mloog thiab saib...
nyob rau ntawm ib lub xyoo 1960s ntawv kuv tsis paub tias yog xyoo twg tiamsis kuv niam thiab kuv niam tus niam laus nkawv nyuam qhuav hlob muaj li ntawm 11-15 xyoos xwb, peb yawm txiv quav quav yeeb ces tsis mus nrhiav teb rau kuv niam lawv ua li, peb niam tais los tseem yog niam yau thiab xwb, muaj ib hnub peb niam tais tseem kom kuv niam thiab kuv niam tus niamlaus nkawv mus pw tom teb ua teb, nkawv mus ces ib chim yuav tsaus ntuj nkawv tsis tau luag nkawv thiaj li rov los tsev, thaum nkawv los tsev ntawv los ntsib niamtais ntawm tog kev es niamtais cem cem nkawv ntiab kom nkawv cia li los mus tom teb, nkawv ua tsis tau tes nkawv thiaj li nrog nws mus..ces ib chim lawv ua hmo noj tag es nce chaw pw ntawv lawv tseem hnov ib tug dabtsi quaj quaj npem ntug teb tuaj, quaj zoo li mes es quaj, ces pej quaj ncig pem lub hov paus ntoo pem ntug teb, kuv niam tsis hais qhia rau niam tais li ces kuv niam pej kom niamtais tsij taws tas zog rau hauv qhov cub kom txhob tuag li xwb, ua ua li ntawv ces ib chim ib tag hmo dua..tseem hnov zoo li dabtsi ua ua pa hauv qab kuv phem tuaj thiab tshoom tshoom nruab, ces ua ua li ntag hnub yuav tawm mam li tsis hnov lawm. thaum kaj ntug kiag xwb ces kuv niam tseem qhia rau niamtais tias tos nag hmo es kuv niam pej kom niamtais rauv taws tas zog li los twb vim yog hnov dabtsi quaj quaj pem lub hauv paus ntooj tuaj thiab lawv noj hmo tag thiab pw tsaug zog lawm, ces niamtais tseem sawv tsees mus saib pem lub hauv paus ntoo na has...zoo li yeej muaj dabtsi pw pev tiag vim chaw tseem du lug nroj nyuam qhuav lov tshiab tshiab xwb, ces niamtais cia li los hais kom kuv niam lawv sau tais diav es los mus tsev lawm xwb, ces ua neeb saib na has hais tias twb yog vim niamtais cem cem kuv niam nkawv es lawv los ua xwb yog txhob muaj kuv niam nkawv nrog niamtais ntawv ces lawv twb tom niamtais lawm no.... mloog cov laus tej me experience no mas ib ce sawv pob qav kaws tag li os....

 

__________________________

Vajhuamsibluag:

Thaum nyob Blog teb, kuv txiv mus cuab jes lawm. Niam los tsev lawm. Tshuav kuv thiab tus niamhluas wb ob leeg. Wb muaj li 13-14 xyoos. Ua teb plawv zoov loj heev. Muab ob tug nees khi tom tog tsev. Pw ib chim tav li 9-10 moo tsaus ntuj. Wb muab ib cov dua tau ib tsuam ntxiv lub qhovrooj. Muaj ib tug dabtsi los muab lub qhovrooj dawj nrov cuag li neeg qhib qhovrooj lawm cuag li cov dua tau vau tas lawm. Ob tug nees tshuab tshuab thiab muab tes txauj av nrov tig toog xwb. Wb pw saum txaj, jhai heev thiab tshee tshee xwb. Wb lub siab quaj heev. Quaj nrov los tsam niag dabtsi ntawd muab wb tom. Wb lub siab thov thov Vajtswv. Ua li ntawd ces zoo li tus tsiaj ntawd los nyob hauv qab lawj tsev teb thiab ua nrov pig poog hauv tuaj. Wb siab thov thov Vajtswv ces tus ntawd cia li jiag zuj zus lawm. Tagkis wb sawv los saib ua cas cov dua tau thaiv qhovrooj los nws zoo nws li qub. Hnub ci ntuas cev kuv txiv los txog. Wb quaj quaj rau kuv txiv xwb. Daim teb no yeej muaj ib tug dab "phim nyub vai." Yog ua dabtsi txhaum nws ces nws yeej ua cuag li havzoo lov tas li lawm xwb. Nej puas jeeg? Real experience, not folk story!

 

________________________

 

TALE_TELLER:


Vajhuamsibluag,Tej koj hais no yeej muaj tseeb mas. Kuv los kuj ntsib qhov teeb meem no los lawm thiab. Nyob rau zaj qabtaw roob tsuas, txoj ncaujkev, uas nce mus lawm saum Tiaj KuabIab thiab Tiaj Pujtswm, uas yuav mus lawm nraum Pham Khom. Peb family tuaj ua teb rau zaj qab taw roob no. Thaum lub sijhawm no, tus choj hlau Nam Pham twb ua tau lawm. Peb txawm tuaj ua teb rau zaj qab taw tsuas ntawd mas, zoo li pheej muaj tej yam dab tsi txawv txawv. Peb tej qe qaib los pheej pom nyob ntawm tej hau kev cuab nphib. Peb tej qaib los ntuj teb tag hmo pheej quaj cuag li neeg los ntev qaib. Peb lub tsev teb los pheej muaj ib tug dab tsi tab los w av rau saum peb tsev teb. Muaj ib hmo, kuv txiv tsis nyob lawm, tab sis kuv txiv tso nws rab phom kaslasbis cia rau kuv, ces peb pw pw txog ib tag hmo, ua cas cia li zoo li cua hlob hlob. Dhau plaws qhov ntawd ces txawm hnov peb cov qaib quaj cuag dab tsi. Tib pliag ntawd ces txawm hnov tsaj peb 2 tsob txiv tobntoos tom tog tsev. Cov txiv tobntoos mas hnov poob pig poog pig poog. Dhau plaws ntawd ces txawm los co peb lub tsev teb, ua zogkoog, ces kuv thiaj li nkaus hlo kuv txiv rab phom mus tua ncig vaj ncig tsev li 5-10 minutes ces cia li ntsiag zujzus zujzus ces ntsiag lli lawm. Tag kis, kuv mus xyuas peb 2 tsob txiv tobntoos tsis pom poob ib daim nplooj. Ib lub txiv twb tsis poob. Peb ua tas cim teb ntawd ces peb thiaj ua ib siab khiav.

Tej koj hais no yeej muaj. Tsis paub tus dab no ua cas yauv heev npaum li no?

_________________________

 

Txhawbsiab:

Nyob zoo cov phoojywg,

nej tham kuv lomzem thiab ho txaus ntshai kawg. Ntshe kuv yuav tau piav kuv zaj seb nej ho xav li cas? Xyoo 1979 nyob lub YEEJ THOJ NAM TAWG TSOG ZOS NAAB YAUS, kuv muaj 2 tus phoojywg nkawd nyiam nyiam mus yos tua nqaij: nas, noog, liab cuam, kauv sai, npua teb etc...pem qaum dej NAAB YAU, (dej ntev), muaj ib hnub nkawd mus yaus nyob yuav raus ntuj, nkawd txawm mus zov kauv noj txiv seb puas muaj kauv los khaws txiv ntoo, ua ciav nkawd txawm pom ib tug liab noj txiv puag saum ntoo, ib yawd txawm xuas tib phom rau cas tsis raug...nws txawm khiav txais ntoo dua tom ntav tsua lawm, yawg ntawd txawm caum qab mus...pom tua ib pho tsis tsaug...khiav lawm, caum qab mus ntxiv...ua li ntawd mus mus ib pliag nyiag liab ntawd txawm tsis khiav lawm, tua npaum cas los tsis tsaug li, yawg ua nyob tom qab hnov cas nws tus khub ntawd yuav tua phom heev ua luaj yog vim li cas lawm, nws txawm caum qab mus yuav luag txog, nws saib nas ciav ib nyiag dab phisnyasvais cev tes los yuav luag yuav luag ntsiab nws tus khub ntawd taubhau, vim nws tus khub ntawd xij saib thiab tua phom rau puag saum nris ntoo xwb, vim nws yeeg ib nyiag liab rau saum nris ntoo rau nws tua, tabsis tus tiag tiag nyob saum nws tauhau lawm... Nws thiaj xuas tib phom rau raug kiag nyiag phisnyasvais ntawd ces txawm khiav ua ceg ntoo zoo li lov tag, nws tus khub tias cas koj tua kuv dabtsi? Tus khub thiaj tias wb cia li khiav xwb, nkawd thiab nkawd tus* thiaj cia li khiav los mus tsev tib pliag xwb ces tus dab ntawd raws nkawd, ua xyoo ntoo yam li lov tag, nkawd mas ntshai ciaj nrai tuag. Khiav khiav muab phom khau hle tsis khaws li, nkawd khiav khiav los mus dhau tag nrho cov hav zoo nujtxeeg ze rau Yeej Nab Yaus lawm, ces nyiag dab ntawd tsis muab tsis tau nkawd thiab cia li tom kiag nkawd tus*, tus* cia li quaj quaj ib pliag xwb ntsiag lawm. Thaum tom nkawd tus* ces tsis raws nkawd lawm, nkawd khiav los txog tsev. Qhia sawvdaws yeej tsis ntseeg nkawd li, tabsis tagkis nkawd thiaj coj peb sawvdaws mus saib puag tom tw roob ze tus dej Naab Yaus na has tshuav tib lub tauhau* lawm xwb, lub cev ces nyiag dab phisnyasvais ntawd twb muab noj tag lawm. Txij kiag hnub ntawm los 2 tus phoojywg ntawd thiaj ua ib siab tsis mus xyos ib zaug ntxiv li lawm. Nyob nyob ces lub xyeej Naab Yaus thiaj raug muab kaw rau lub 4 hli xyoo 1984 lawm.

___________________________

maypaj:


Kuv niam piav rau kuv hais tias:

Puag thaum ub nyob los tsuas teb muaj ib tug yawg hu ua "Neej Yis xeem Ly" , nws mus ua teb deb deb puag tim dawm los tsev lig tsawv ces los txog puag tom qab roob, nws txawm xav hais tias yog lug hauv qab roob los xwb ces yuav los tsis txog tsev yuav tsaus ntuj tsam tsis tau luag cia nws nce lub roob ntawv thiab hla kiag los xwb thiaj tsis tau luag es thiaj li los txog tsev ntxov zog, nws txawm tsis taug kev raws lub roob hos nws maub nce roob los lawm. Los txog puag saum roob muaj ib tug me nyuam dej nrov xiv xuas, nws txawm nqis raws tus me nyuam dej ntawv, ua cas los 2 3 kauj ruam ntxiv nws txawm pom ib tug poj hmoob, ho khiab ib lub khaub hnab saum tau hau zoo li poj nplog thiab nqis hav zuj zus dua nram qab kwj ha lawm, zoo li tus pog ntawv lov ntsuag nqis hav, yawg neej yis xav hais tias , ab twb pom tus poj nplog ntawv lawm ces nyaj zos nyob tsis deb hauv qab roob lawm xwb, nws txawm caum tus poj nplog ntawv ceev ceev los na has,...... blink.gif ....tus poj nplog ntawv los zaum ntawm ib ya cav nraim ntawm ib lub hauv paus ntoo tsis nco qab pom yawg thaub ntawv li thiab, yawg Neej Yis khiav ceev ceev los tshwm plaws, ua cas niag poj nplog ntawv ceeb tib plhawv quaj nrov nrov suab tsis yog suab neeg ntsej muag lwj lwj quaj nrov nrov rov nce roob lawm, hos yawg neej yis mas ntshai ntshai nsthai.....khiav khiav nqis hav los nram hmoob zos, nws los txog tsev nws tshee tshee....hais tsis tau lus rau leej twg, los mob mob lawv ua neeb kho nws ces lawv mam paub hais tias nws los raug dab pem roob, tab sis tus dab nws raug ntawv los kuj mob kawg nkaus thiab yuav tau ua dab sib quas, Txiv Neeb thiaj muab kem tag yawg Neej yis zoo los nws mam piav rau sawv daws, txij hnub ntawv los leej twg los txog ntawm lub roob ntawv yeej tsis tau luag hla roob li lawm.

Txaus nrhiab kawg kiag. blink.gif

 

__________________________

dabneeg:

nej piav taus lom zem heev, cias kuv piav ib zaj uas tsis yog dab neeg. zaj nov ma muaj tiag tiag nawb.

kuv muaj ib tug txiv ntxawm nws piav hais tias thaum nws hluas. nws thiab ib tug bawg nkawv mus tuas nas ib hnub lub hnub qaij loos ntim yuav poob ces nkawv los tsev. thaum nkawv los txog ze zo tsawv ces kab tuas nas twb quaj ntsiag tag. twb yog lub caij uas qaib twb nces chaws pws lawm. ob twg taug txojkev tav ib lub roob loj loj tabsis hmoob muab uas teb lawm es tsis muaj ntoos loj tabsis yog hav roj tshiab txuam nrog hav txiv yeem. nkawv los ze zog ntawm ib qhov kev uas luj tshib (kev nkhaus) uas ciav nkawv txawm hnov plaub haus xob xob hos ib cev uas pob qav kaws. ces thaum nkawv hla kiag qhov kev nkhaus ntawv tawm plawv los raus ntawm qhov kev ncaj nas ha ib niag dabtsis cias lis maub tsig tsuag pem qaum kev los tawm plaws raus ntawm nkawv hauv ntej. nkawv ntsia kiag nws ces nws ntsia kiag nkawv thiab ces nws cias lis tsa taw hlos vaus kiag tav txojkev nkawv yuav mus. nkawv saib nas uas cas tib tug tseem hnav tsoos tuag raus khaus tuag thiab ntoos ib hauv phuam. pws tav nkawv kev tib tug tsw lwj ntxiag. nkawv uas tsis taus lis cas ntshai dhaus heev lawm tabsis txoj kev mus tom zo ces yuav taus hla niag dab ntawv. rov qab los haj yam ntshai ces nkawv uas tiag lug kev nram nws kos taw los lawm. thaum nkawv los ma nkawv twb khiav tsis taus lawm thiab. nkawv nkag yuav lawm xwb. pob ntseg quaj nrov zib hos ib ces tshee laim txias. nkawv mam nkaj los txog tsev ces los piav qhia lwv cov tom tsev. nkawv cias lis mob yuav tuag lis thiaj mus nraiv taus neeb los saib ces txiv neeb hais tias nkawv poob plig lawm. thiab nkawv uas raus tus niag dab ntawv poob plig lawm. yog kom zoo ma yuav taus kho nkawv thiab nkawv yuav taus hus tus dab ntawv plig ma nkawv thiaj yuav zoo. lawv txawm uas lis tus txiv neeb ntawv hais tas ces nkawv thiaj lis zoo lawm. qhov nov ma muaj tiag tiag raus kuv tus txiv ntxawm ntawd.

 

_________________________

 

Pheej_Hmoo:

Hais txog dab Phim Nyub Vais, yog ib yam tsiaj uas muaj hwj chim thiab txaus ntshai heev li cia kuv piav ib zaj rau nej mloog saib nej xav li cas.

Xyoo 1977 lub caij ua puv cob fab tsoom hmoob tau khiav mus nkaujm puv rau cheeb tsam lub zos Xas Las ua nyob ze rau Xam Noom kuv phem thiab qauj Thoj Vias (Thavieng). Muaj 2 kwv tij mus cuab tau ib co ntxiab nkawd niaj hnub mus suav, muaj ib hnub tus tij laug mus nrhiav mov lawm tag kis ntawd tus kwv txawm mus suav ntxiab tab sis tus kwv nqa ib rab phom thiab. Lub sij hawm tus tub yau ntawd mus suav ntxiab lawm nws tsiv nyob hauv tsev ua cas hnov phom nrov tuab ntws pem hav zoov tuaj. Tav caij noj tshais ua cas tus tub hlob uas mus nrhiav mov kuj los txog thiab, nws txiv thiaj hais rau tus tub hlob tias "KOJ SIM LAWV QAB MUS SAIB SEB UA CAS TAG KIS NO TUS HLUAS MUS SUAV NTXIAB NO TUA PHOM HEEV UA LUAJ" thaum tus tub hlob tab tom sawv kev taug loo casv mus saib no ua cas tus kwv twb los loo tom ntsis cav los lawm. Nws thiaj nres thiab hais rau tus kwv tias " TXIV TIAS KOJ TUA PHOM HEEV NO YOG TUA DAB TSI?" tus kwv teb tias " Oh..... POM IB NIAG LIAB TAB SIS TUA TSIS RAUG LI" nkawd txawm cia li los tsev, thaum los txog ntua ntawm qhov rooj tus kwv ib sab taw hla plaws taw rooj rau hauv tsev ib sab tseem nyob nraum zoov tuj tij laug saib ua cas zoo li nws raws plab tib tsuag kua quav tab sis yog ntshav xwb. Tus kwv txawm cia li muab phom ib kiag cia thiab ncaj qha dua nram qab ca lawm. Tos ntev loo tsis pom los nws txiv thiaj hais rau tus tub hlob tias " LAWV QAB MUS SAIB SEB CAS TXAWV UA LUAJ LI" thaum tus tub hlob mus txog tus kwv ntshav twb ntws deb li ib dag hos nws cia li muab taub haus nyos rau hauv av sawv tsis taus lawm. Tus tij laug thiaj mam muab tuav los txog tsev thiab mus hu tau ib tug txiv neeb tuaj ua neeb saib, thaum tus txiv neeb ua neeb qhua txhij xwb txawm cia li nqis lawm thiab. Tus txiv neeb hais rau nws niam thiab nws txiv tias " YOG NEB XAV POM NEB TUS TUB NO SAIB ZOO NAWB" nkawd ob niam txiv tig hlo los saib ua cas tus tub lub plab loj zog me zog, ua li no 2 - 3 zaug ces nkawd txawm sawv tsees mus nias kiag no cia li ploj ntais lawm tshuav ib daim nplooj tsawb qhuav qhuav nyob saum nkawd lub txaj lawm xwb. Tus me nyuam no cia li tsis tau coj los tha li cia li ploj lawm yam ntsiag to los tav li no, ua nej xav li cas???

Nyob ntawm kuv tus kheej xav mas tus los ntawd yog tus Phim Nyub Vais lawm xwb ntag hos tus me nyuam nws twb muaj noj tag lawm.

Muaj tswv yim dab tsi ho tawm tuaj rau peb xav>>>>>>>>>

___________________________

 

Pheej_Hmoo:

Ntxhai Hmoob Nplog

Koj zaj kwv huam no yeej muaj tseeb kuv los yeej paub txog zaj uas poj ntxoog zaum qaib los mas, niaj hnub no yog nej leej twg tseem nyob Laos yuav tau txhob mus pw tom tej teb thiab mus ib leeg rau tej qhov yus tsis paub zoo.

Cia kuv ho piav txog zaj TSOV DIG MUAG XUAS NTIV QHIAV, zaj no thaum ub yog dab neeg xwb tab sis tom qab no yog kuv tus kheej ntag tiag cov phooj ywg.

Xyoo 1977 tom qab kuv niam tau tas sim neej lawm thiaj ua rau peb cov nus muag muaj kev nyuaj siab heev thiaj ntaus tsis tau peb cov nplej thiaj cia li muab sau pawv thiab xov laj kab tseg cia. Tom qab twb muab lub tsiab peb caug xyoo 1977 - 78 noj tas tawm rau lub 1 hlis ntuj peb cov nus muag thiaj tau mus muab peb lub pawv nplej qhib ntaus. Tau 2 hnub tom qab ntawd peb cov nus muag kuj tau muab lub pawv nplej ntau tag, hmo ntawd tsaus ntuj lawm kuv tus muam los kuj los mus tsev hos kuv yawm yij lawv los kuj los mus tsev lawm thiab kuv thiaj xav tias cia kuv pw zov nplej tsam muaj tub sab tuaj nyiag nplej vim twb muab nplej ntaus tas lawm. Thaum lawv los tas lawm kuv thiaj kho chaw rau saum cov nplej thiab pw, ua ke ntawd kuv txawm hnov ib lub suab taug kev mloog zoo li yog tsiaj xwb kuv los kuj tsis xav dab tsi xav tias nyaj yog nyuj yog nees xwb.

Lub sij hawm nws taug kev ncaj qha los dhau plaws peb lub tshav nplej cas cia li ntsiag lawm, kuv nyob twj ywm tsis nti ib pliag zoj txawm hnov los xuas raug cov nplooj ntoos uas peb muab xov ua laj kab rau lub pawv nplej, thaum ntawd kuv los kuj tsis tau nti thiab xav zoj tias ntshai tsam yog tub sab xwb laud. Ib pliag ntshi txawm hnov plhws kiag raug daim ntaub kaus uas peb muab thaiv ntaus nplej ntawm kuv lub hauv ncoo, thaum no kuv thiaj xav kiag tias tub sab lawm tiag lau. Kuv maj mam muab rab phom taw rau ntawm qhov nrov thiab maj mam sawv ua rau quav nplej nrov ces cia li ntsiag lawm. Thaum kuv sawv tau ntseg thiab ntsi pom sab nraud lawm thiaj ua zoo saib ib ncig ntawm lub tshav nplej sab nraud tsis pom muaj dab tsi, kuv ntsia mus rau pem qhov lub suab nrov los ntsiag ua cas sawv tib tug dub nciab li tus ncaim nees. Kuv kuj tsis xav tias yog dab yog tsov, kuv tsuas xav tias yog nees xwb sad, kuv txawm hnoos ib suab ua rau nws ceeb nkaus thiab khiav ib sas rov qab, tab sis thaum nws mus zoj deb li 20 daj nws cia li nres thiab tig rov los ua qhov muag nruj nreem rau tim kuv nyob. Lub sij hawm ntawd kuv khaum phom tsom ncaj ncaj rau thiab nyob twj ywm tsis nti, hli los tsis tau tawm kuj tsis pom tseeb thiab tab sis hnov nws tus tw pheej nplawm raug av nrov puj poog. Thaum ntawd kuv xav tau tias ntshe yog tsov lawm tiag, kuv thiaj nyob twj ywm wb sib zov ntev li 30 nas this, nws txawm cia li rov taug kev ncaj qha los kuv teem teem kiag rab phom rau ntawm ib lub pob ntoos yog los dhau kuv tua kiag. Tab sis thaum nws los tsis tau txog qhov kuv npaj nws cia li nam kiag los rau tim peb lub tshav nplej uas kuv nyob lawm, kuv thiaj tau vias kiag rab phom los rau. Thaum nws hnov kuv tig rab phom los ua rau cov nplooj ntoos nrov nws cia li rov nres kiag lawm. Kuv ua siab ntev tos ntxiv thiab ib pliag zoj li 7-8 nas this lub hli tawm plaws saum cov qaum huab kuv ntsia ua cas tib tug pob ntseb qwv lwg ntxiaj taub hau pob thawj laws, thaum ntawd nws txawg tib lem mus yaim sab xub pwg ua rau kuv pom nws lub qhov ncauj liab ploog kuv thiab tau ntshai heev thiab txiav txim siab tua kiag, tab sis thaum kuv nyem kiag rab phom yuav txhais kuv xav zoj tias yog tib phom rau tag kis tsis yog tsov hos yog tsiaj no ntshe cov kwv tij yuav cem kuv heev vim kuv niam los nyuam qhuav tuag lawm. Kuv thiaj muab rab phom tib nias nrov pag tas nrho nws twb tsis ceeb nws tib co taub hau xwb ces cia li ua siab taug kev nrawv nris rov qab rau tom txoj ncauj ke nws los lawm, kuv saib thaum nws mus ploj ntaws ces kuv cia li nce hlo laj kab thiab khiav los mus rau tom kuv yawm yij lawv zos lawm.

Kuv thiaj ntseeg tias zaum no yog tsov dig muag los xuas ntiv qhiav tiag, tus tsov tiag tseem nyob deb pem kev tab sis tus los xuas ntawm kuv hauv ncoo kuv xav tias yog tus poj ntxoog lawm ntag tiag cov phooj ywg.....

 

__________________________

 

NraugSibHlub:

Puag thaum xyoo 1966 xwb, kuv muaj ib tug txiv ntxawm nws twb mus coj kev cais Vajtswv lawm. Nws qhov dab neeg uas nws piav raus kuv ma yog li nram nos.

Nws yog ib tug mesnyuam ntsuag nrog peb ib tug txiv hlob nyob. Lub caij nws yuav niam ntxawm ces kuj tshuav nuj tshuav nqis ntaus vim ib nrab nyiaj yog txais ntawm tej kwvtij los xwb. Nkawv sib yuav tag ces nws coj niam ntxawm nkawv ob mus uas teb twjcuab ua yog nyob ntawm lawv zo ib hnub ob tog tsau. Nkawv txawm mus uas taus ib thaj teb. Daim teb raws ib lub me nyuam laj roob laug mus kawg raus ib tug me nyuam dej. Txiv txawm muab sab lauj cog blej, muab sab xis cog yeeb, nram qab teb uas mus cob raus tus dej cog pob kaws. Nkawv koj mus uas taus yuav luag ib xyoo teb, kuj tsis muaj dabtsis thiab. Kuj lia taus zoo nyob kaj siab lug thiab vam hais tias qoob loos zoo heev tej zaum lwm xyoo xwb nkawv yuav them tej nuj tej nqis tag lawm.

Nkawv lub stev teb uas raus ntawm nruab nrab teb bleg thiab teb yeeb nyob ib ntas thawm lub laj roob. Nkawv muab nkawv cov blej hlais tag thiab muab ev los uas taus ib lub phawv blej loj heev thiab siab yuav luag lis 3 tawm neeg. Taus ob hnub tom qab nkawv teem phawv plej tag ces, nkawv mus uas teb txog caij noj su. Nkawv txog pem tsev teb tab tom raus sus tag yuav pib noj mov. Txiv ntxawm txawm tig mus saib nkawv phawv blej na has uas ciav cov tws kav blej ma tsa tag sawv ntsug. Nws txawm hais raus niam ntxawm hais tias “koj sim saib seb uas cas wb lub niag phawv blej es cov kav quav blej yuav tsa cuag li ntawv.” Niam ntxawm siab nas ca zoo li tiag. Nws cev kiag tes zuag zog taus rab phom 8 teg. Sawv tsee mus tom tog tsev maj mam nyas sauj saum phawv blej ncig zoj ib lwm tsis pom dabtsis. Nws hos ib nyuag thaub qab lis 5 los 6 kauj tsis ntse nces toj zog raus qhov ib nyuag siab zog kom pom zoo mes ntsis. Uas ciav pom tib lub taubhau dub nciab luaj lis lub tseeb kaub nplaig ma taum nkawv nkuav tuaj raus yawg. Nws tsom loos phom ncaj ncaj raus tuas kiag tib teg raus uas nws vaus hlo rov raus hauv phawv plej lawm. Zaum no ma tuag kiag lawm lau, nws nyuam qhov tabtom yuav mus nas uas ciav lub taubhau rov tawm plaws tuaj thiab. Zaum no nyob kiag ntawm ntug phawv blej lawm ntag. Nws rov tsa loos phom teg raus uas nws hlauv hluas los raus hauv av. Ob niag nab raj kub sais tab tom siab uas tseem daig uas kes. Niam ntxawm hais raus nws koj yawg mus txiav ceg ntoos los es nkawv muab ob niag niam ntxiv nab nos cab mus pov tseg tom ntug teb. Nws thiaj mus kiag tom ntug teb txiav kiag tus ib tug ceg ntoos uas nqis lauj los cab pov tseg. Nws txawm cev kiag tus mus nqis kiag cab mus na ha uas ob niag niam txiv nab lub pob daig ces lis plam kiag. Txiv ntxawm nkawv pom kiag nab lub P thiab tus Q, ces nkawv sib pab muab luag pov tseg puag tom hav zoo lawm. Nkawv rov los txog tom tsev teb ces siab nyob tsis tus lis lau. Ib txawm hnov luag tej laus hais tseg tias uas neej nyob yog leej twg pom nab P los yog Q ces tsis muaj dabtsis yuav kho taus kawg tuag xwb ma thiaj tag. Hnuv ntawv tsau ntuj ces nkawv nyuab siab ces uas teb hnub twb tsis qaij ces nkawv los tsev tom zo lawm. Nkawv los pw tom zo ib hmo tagkis xwb ces nkawv ob niam txiv pib mob. Nkawv mob taus 3 hnub ces zoo lis nkees zuj zus xwb. Txiv txawm thiaj mus hus neeb tuaj saib nkawv, tabsis thaum nws piav raus txiv neeb ces txiv neeb tsis kam uas neeb raus nkawv. Lis cas los yog qhov nkawv pom ntawv ma nkawv kawg tuag xwb, uas neeb los tsam sav nws cov qhuas neeb. Nws mus thov txog tus twg los hais ib yam lis, tsis muab ib tug txiv neeb uas yuav kam paub nkawv lis. Taus lis ib hli ntaus tom qab los tus mob tsis tso nkawv tseg lis thiab. Txiv ntxawm thiaj hnov tias muaj ib lub church nyob lis ob hnub kev ntawm lawv lub zo ma lawv pab thov vajtswv pub raus cov neeg muaj mob thiab. Nws thiaj thov ib tug hluas kwv tij mus caum saib lawv puas kam tuaj thov vajtswv raus nws. Tus hluas ntawv mus taus lis 6 hnub ces thaij coj taus ib tug xibfwb nrog nws los rov hauv nkawv tsev. Txiv ntxawm thiaj piav tag raus xibfwb ces xibfwb thiaj thov vajtswv pab nkawv. Lawv noj mov tab xibfwb rov thov duas ib zaug uas ntej lawv yuav mus pw. Pw ib hmo kaj ntug rov txog caij noj tshais ces xibfwb rov thov vajtswv raus nkawv uas ntej lawv noj tshai tag. Xibfwb tias kom nkawv txhob tshai nws twb thov kom vajtswv tus tsujplig los nrog nkawv nyob hauv nkawv lub tsev thiab kav nkawv lub siab lawm yuav tsis muaj dabtsis uas taus li cas raus nkawv. Xibfwb mus taus 2 vas thiv xwb ces nkawv zoo tus qab lawm. Nkawv thiaj taug kev mus saib xibfwb thiab lub church mus uas lawv tsaug. Thaum kawg xibfwb lawv thiaj tuaj muab nkawv cov dab lawb. Txij thaum ntawv los ces nkawv thiaj los coj kev cais vajtswv los txog niaj hnub nim no.

Tag li nov lawm
___________________________
 
 
DragonChang:
 
Cia kuv piav kuv zaj saib nej ho xav li cas.Kuv txiav piav tias thaum kuv txiv muaj li 8 xyoo ntawd ces kuv yawg lawv txawm tsa dua tsev tshiab.Lawv lub tsev mas vov tas lawm tabsis, tseem tsis tau xov, tsuas yog muab cov kuv phem ntoo coj los ib rau ntawm pabntsa xwb.Lub sijhawm ntawd muaj ib tug txivneej hmoob tuag npe hu ua nkaj ntxawg,ces lawv nyuam qhuav coj mus faus trau thaum yav tav su dua ntawd.Lub caij ntawd tus txiv neej hmoob nws cov niam tub txawm sau nra mus pw ntawm ib yim kwvtij uas lub tsev nyob dhau ntawm kuv txiv lawv lub tsev rau sab hav tid lawm. Kuv txiv piav tias kwvyees li 5:00 teev tsaus ntuj,kuv txiv tseem ci ib lub qos liab ntawm ntug cub ua cas nws txawm hnov* tom tsauj zi tim ntug zos los hos tsis pom tus dab tsi li.Hos kuv yawg mas tseem haus yeeb saum txaj. Ua ciav li 3-4 feeb li tom qab dej tom ntawd, kuv txiv txawm hnov zoo li leej twg tsuj khaub nrov nkuav pem qaum tsev tuaj.Kuv txiv thiaj xauj na has cas pom ib txiv neej hnav ib ce khaub ncaws tuaj hos ntoo ib hauv phuam thiab rau ib nkawg khau noog sawv ntawm ib tsob pos lws nkais hos txhais tes mas fiav sawv sis rau cov*.Kuv pom tias tus tuag ntawd yog nkaj ntxawg.Kuv dhia tib plua rau saum kuv yawg lub lav yeeb ua phaj teeb dhia tas.Kuv yawg sawv tsees cem tias txiv* no ua cas yuav dhia ua kuv phaj teeb dhia tas li yuav mag qws.Kuv txiv thiaj hais tias twb yog nkaj ntxawg sawv pem qaum tsev es kuv ntshai kuv thiaj dhia los xwb. Kuv yawg thiaj xauv no ces pom nkaj ntxawg tab tom nrog cov* sib chua sib chua ces kuv yawg txawm qw tias nkaj ntxawg koj yuav ua neej ua tiag ua dab ua tiag cas yuav los ua li no mas peb txaj muag dhau lawm.Cov neeg nyob ze ntawm ib ncig ntawd txawm tawm zom zaws tuaj xauj ces tus tuag(nkaj ntxawg) ntawd cia khiav ua hauv niag phuam thiab lub niag tsho tshaj sab khuam kaig ntswm tsob niag pos. Ces ib me ntsis li ntawm 8-9 teev tsaus ntuj ntawd, ces txawm hnov yim kwv tij uas nkaj ntxawg zag niam tub mus pw ntawd ces nrov tse tim lawv tsev tuaj thiab.....Thaum tau 3 hnub es lawv mus xa tshais no cas nkaj ntxawg lub ntxa mas av ntws ib pawg rau ib sab hos pom lub hleb dawb paug xwb.Tsis pom lub cev nyob hauv lawm. Lawv thiaj li cia los tsev thiab ua neeb quas lawv...Hos kuv txiv ces mob ib tawg ua nws plaub hau hle tas...
 
________________________
 
 
 
TuavMaumTheeb:
 
Nyob li 3 tiam neeg los lawm, peb muaj ib tug yawg nyob rau Moos Pham Teb (qaum Moos Cab) ntawd nws tau vwm vwm thiab muaj ib hnub nws cia li pawv lawm. Nyob nyob tev loos lawm mam muaj neeg tso xov puag sab Moos Mauj puag tod tuaj tias nws mus txog tod lawm es kom cov kwv tij mus tos nws los. Thaum lawv mus tos tau nws ces nws twb tsis vwm lawm.

Thaum lawv mus tos tau nws, lawv mam nug hais tias yog ua cas es nws hos tuaj txog lawv tej qub teb qub chaw li ntawd. Thaum ntawd nws mam piav rau lawv hais tias yog muaj ib lub suab pheej hu thiab pheej xuav nws lub npe ces nws tsua zeem tau raws lub suab ntawd xwb. Nws raws thiab raws lub suab ntawd ces thaum kawg nws thiaj mus tshwm rau ib txoj kev uas yog nyob rau Moos Mauj Teb. Thaum nws mus txog ntawd txoj kev ntawd lawm, nws mam rov xeev meej meej thiab nco tau hais tias puag thaum ub nws tau cog lus rau ib tug hluas nkauj rau thaj tsam ntawd. Thaum nkawv cog lus mas nkawv tau txiav tsum ib tug ntxhoo txhos rau ntawd ua tim khawv hais tias yog leej twg xub tuag mas kom los nyob ntawm tus ntxhoo ntawd tos. Yog li ntawd, lub sij hawm peb tus yawg ntawd mus txog rau thaj tsam ntawd uas nws xeev meej meej lawm, nws mam mus saib tus ntxhoo na has tus txhoo twb ciaj ua ib tug ntoo loj loj luaj ncej puab lawm.

Tom qab uas nws feeb meej li ntawd lawm nws mam rov saib nws tus kheej no ua cas nws tej ris thiab tsho twb qub qub thiab ntuag tag lawm. Thaum ntawd nws mam paub hais tias nws yog tuaj ntev thiab deb heev lawm. Dhau li ntawd lawm mam muaj neeg tuaj pom nws thiab coj nws mus rau ntawm lawv zos lawm. Nyob rau sab teb chaws ntawd nws ho tshuav ib tug muam ces tus muam mam tuaj zeem nws thiab mam xa xov los rau peb yawg lawv. Thaum lawv hnov xov lawm lawv mam mus tos nws rov los rau Moos Pham Teb lawm.

Zaj no qhia rau peb hais tias tsis zoo lam tau lam cog lus dog dig vim nws yuav ua vij ua swv rau yus lawm yav tom ntej.
 
 
___________________________
 
 
TALE_TELLER:
 

Kuv ho tham kuv zaj tuaj phim koj zaj saib nej sawv daws ho xav li cas. Nyob rau lub sij hawm xyoo 1930-40 ntawd, muaj ib tug txiv neej Hmoob tuag nram lub zos Tiaj Npleg. Tus txiv neej Hmoob no ze rau tus kwv tij Hmoob uas nyob rau lub zos KabKheej. Tus Txiv Neej Hmoob uas nyob lub zos Kbakheej no twb tau mus nrog lawv txws tuag puas nram lub zos Tiaj Npleg tag, ces nws mam li los ua nws ib daim teb yeeb uas nyob ze rau lub Roob Tsuas Pham Leesxuas no. Tus tuag nram zos Tiaj Npleg twb muab faus tau 15 lawm. Tus txiv neej uas nyob lub zos Kabkheej no mam li mus ua teb yeeb ib leeg tom teb. Nws kuj coj ib rab phom Hmoob ntev 6 dos thiab nws kuv coj ib tug txiv d.e.v raws kauj nrog nws mus nyob tom teb yeeb. Nws mus ua ua teb twb tseem tsis tau tas, ces muaj ib hnub pos pos huab tsaus nti tim tej taw tsuas thiab hav zoov. Lub caij ntawd tam li5-6 pm. Nws tseem nthua nthua teb yeeb. Nws txawm hnov ib lub suab kauv quaj "Peg!" "Peg" "peg" no ces, nws txawm zoo siab twjywm tias yog kauv quaj. Nws maj ceev nrooj los tom tsev teb yeeb, thiab los muab tshuaj phom sub nkig nkuav. Nws txawm ntim kiag tau 2 nkawg lajkauv rau hauv nws rab phom nrog rau 1/2 lag tshuaj phom. Nws nkag nav mus nyas tus kauv uas quaj quaj "peg, peg, peg no". Thaum nws mus txog tom lub suab quaj quaj, lub suab kauv quaj ntawd quaj tom ub tuaj lawm, tsis yog qhov nws xub hnov. Nws nyas ceev ceev mus txog tom ub. Tus tsiaj quaj li kauv no, quaj quaj tom ib cov hmab ntau ntau tuaj. Nws xav zoj tias zaum no tau tua kauv laud. Nws maj mam, maj mam nyas mus txog tom tauv hmab. Nws saib pes tsawg los tsis pom li ne, tab sis tus kauv no pheej quaj "peg peg hauv tauv hmab tuaj xwb. Thaum ntawd twb yuav luag tsaus ntuj. Kab tua nas tab tom quaj zom zaws. Saum tsob qaum hmab, muaj ib tsob tsawb, tab tom txhawv ib lub txiv tsawb liab dai ncuv saud. Nws txawm nkag mus ze ze tauv hmab, deb li ntawm 3-4 feet deb ntawd lawm xwb. Nws ua tib zoo nyas thiab tsom phom rau hauv tauv hmab. Nws muab saib mus saib los nas has, ua cas twb tsis yog kauv. Yog niag TUAG UAS LAWV MUS THA THIAB MUAB FAUS NRAM lub zos TiajNpleg. Niag tuag no, lub ntsej muag xiav xiab, nws pw xya nqav, sia siv liab thiab ntsuab, hos hnav ib lub tsho tshaj sab, rau ib nkawm khau noog, nws lub taubhau kauv ib kag ntaub dub, ho qhov ncauj ntseem muaj daim ntaub liab li qub. Tus tuag no tab saib ntsoov lub txiv tsawb liab thiab tab quaj "peg, peg, peg." Thaum tus txiv neej Hmoob no zeem tseeb tseeb tias tus no tsis yog kauv. Nws yog niag tuag nram zos Tiaj Npleg, ces nws ib ce tuag tas nrho tsis muaj zog li lawm. Nws ua tiag ua tiag nkag nkag rov los txog tom tsev teb no ces, ntuj twb pib tsaus lawm. Nraum zoov tsuas pom kev dawb lias lawm xwb. Nws xav zoj tias, kawv qhov rooj khov kho tso, ua siab pw. Ho xav zoj txog tias, ab! ntshai dhau hwv lawm. Ntshe tsis tau luag pw li. Ces, nws cia li coj nws tus a.u.b thiab nkawv ces cuag kauv tu hluas khiav los tsev hmo ntawd. Nws los txog peb zos KabKheem, tej neeg twb noj hmob tiav, twb yuav mus pw. Nws mam maub pig poog los txog, nws thiaj los quaj ib pluag muaj muaj ceem rau nws tsev neeg. Thiab tom qab no nws mob ib tawg nyhav kawg, uas yauv luag tuag thiab.
 
 
_________________________
 
TALE_TALLER:
 
Kuv hais dua ib zaj ntxiv kom nej haj yam ntxhai ov. Tab sis tej kuv hais no yog very real ghost story nawb, tsis yog dag ov.

Nyob rau lub zos Kabkeej, thajtsam xyoo 1950-60, ua ntej Nai Phoo Vaj Pov los teeb yeej tubr.o.g rau zos Pajdoos, muaj ib hnub, muaj 2 txiv tub Hmoob Vaj txawm mus dob nplej nram teb npleg. Tus tub mas twb muaj poj niam lawm, kwvyees li 18-20 xyoo, ho leej txiv mas, laus kwv yees li 35 xyoo ntawd nyov. Nkawv 2 txiv tub txawm mus dob nplej nram teb. Thaum nkawv 2 txiv tub no mus, leej twg los puav leej noj qab nyob zoo, tsis muaj mob li. Thaum nkawv 2 txiv tub no mus ua teb txog tav su, ces tus tub txawm pib nroo mob plab. Tus tub pheej nroo pheej nroo, ces leej txiv txawm hais rau leej tub hais tias yog koj pheej mob plab no ces, koj ua ntej mus pw pem tsev teb tos kuv, kuv ua kab teb no nto tso, kuv li mam los. Ces tus tub txawm ua li leej txiv hais. Tus tub txawm ua ntej mus pw pem tse teb. Thaum tus tub mus txog pem tsev teb ces, tus tub xav xav hais tias pw tujywm li no los, ntshe tsis muaj tshuaj noj pab xyov puas zoo, ces tus tub txawm xav tias cia nws mus tsev, es nws mus nrhaiv tshuaj pem tsev noj thiaj yauv zoo, ces tus tub txawm los tsev lawm. Tus tub lso kuj tsis mus qhia nws txiv tias nws mus tsev lawm no thiab. Nws txiv lso tsis paub li. Thaum tus tub mus tsev lawm, ces leej txiv ua ua teb nto kab teb uas leej txiv hais rau leej tub ntawd, ces leej txiv txawm los xyuas tus tub. Leej txiv los txog pem tsev teb no, ua cas leej tub tseem pw ntsaj hujheem. Ces leej txiv txawm hais rau tus tub ntawd tias, me tub, koj plab tsis zoo li los? Tus tub ntawd txawm teb hais tias tsis zoo li os txiv. Ces leej txiv txawm hais tias yog li no cia kuv zaws koj plab saib. Leej txiv txawm muab tus tub ntawd zaws plab. Zaws li cas los tus tub ntawd tab ntsaj hujheem xwb laud, tsis zoo li, ces leej txiv txawm hais rau leej tub tias, los kuv ev koj mus tsev. Leej tub ntawd txawm los rau leej txiv ev. Leej txiv muab leej tub ntawd ev li cas los ua cas yuav nyhav ua luaj li, leej txiv sawv tsis taus li, ev tssi tau leej tub li, ces leej txiv txawm muab tus tub txo pw dua. Leej txiv nyob nyob hnub twb qaij hlo, leej txiv thiaj li xav xav tau ib lub tswvyim hais tias, ab ev lso ev tsis taus, wb 2 leeg nyob nram teb li no xwb, tsuas zoo tsis mob loj tuaj, yog mob loj tuaj no, kuv ib leeg xwb yuav ua cas pab tau tus tub ne? Ces leej txiv txawm hais rau tus tub tias, tub! koj pw twjywm tso es kuv msu cab nees tuaj tos koj. Vim kuv ev tsis taus koj li ces, cia kuv khiav khiav mus cab nees tuaj tos koj. Koj ua siab ntev pw tos kuv ov. Ces leej txiv txawm maj nroos los tsev. Leej txiv los txog tsev lub hnub twb tig hlo lawm, tav li 3 pm lawm. Thaum leej txiv lso txog tsev ces leej txiv txawm maj nroos mus muab tus nees los nog eeb zoj zeeg thiab yuav coj mus tos tus tub. Leej niam thiaj li tawm tuaj nug tus txiv hais tias, koj nog nog nees es koj yuav mus dab tsi? Tus txiv thiaj teb hais tias, aws! tub mob mob plab pw nram teb es kuv cab nees mus tos tub xwb as. Leej niam thiaj teb hais tias, wb tus tub twb los txog tsev puag tad thaum tav su lawm os. Tub thiab nyab nkawv twb msu txiav taw lawm. Thaum tub los txog tsev, nws hais tias nws mob mob plab no ces, kuv txawm txhoov tau ib qho txhuaj rau nws noj tag ib pliag nws hais tias plab zoo lawm no. Tub thiab nyab nkawv twb msu txiav taw lawm. Leej txiv thiaj li rov hais tias, koj lam dag kuv xwb pob. Tub tseem pw nram teb ntsaj hujheem as. Leej niam thiaj li hais tias, tsis yog nawb. Tub twb lso txog tsev lawm tiag tiag li. TUs uas koj hais tias ntaj hujheem nram teb nrad, tej zaum yog dab lawm xwb. Koj tsis ntseeg los koj tos ib pliag. Ces leej txiv thiaj nyob tos no, ib pliag tav li 1 xuabmoo ces, tub thiab nyab nkawv txiav tau taw los txog tsev tiag. Ces leej txiv mam pib ntshai tias vuag, tus nws muab zaws zaws plab nram teb nrad ces yog dab lawm laud. Zoo qhov nws los cab nees mus tos es nws thiaj paub tias nws tus tub zoo lawm thiab nyob pem tsev lawm. Yog nws pw zov tus tub nram teb thiab ces xyov hmo ntawd tus dab ntawd muab leej txiv tom noj los ua cas? Ces lawv thiaj li ua daim teb ntawd xaus xwb ces txawm tssi mus ua daim teb ntawd ntxiv lawm.

Ua tsaug los mloog dab neeg
 
 
___________________________
 
 
Koojziagkabzaug:
 

Nyob zoo cov phooj ywg,

Tuaj mloog nej tham kwv huam txaus ntshai thiab lom zem heev, hnub no kuv xav tuaj nrog nej tshuam lus me ntsis...

TXIV QUAV QAIB DUB


Nov yog tham kwv huam los yog qhia ib hau zoo tshuaj.

Nyob Los Tsuas teb, muaj ib tug tub hmoob Yaj mus tham hluas nkauj, ces Poj Ntxoog tham thiab. Poj Ntxoog nrog nws ua phooj ywg tham tus hluas nkauj ntawd. Tham ntev ntev ces Poj Ntxoom txawm yuav yuav, poj Ntxoog txawm los hais rau nws tias:
" Npawg! Hmoo no peb yuav los coj poj niam, koj mus nrog peb coj!"
Ces tus tub hluas hmoob yaj ntawd txawm nrog lawv mus. Lawv mus txog ces ib niag Poj Ntxoog txawm nkag mus pw hauv tus hluas nkauj hauv siab, ua tus hluas nkauj mon plab heev heev, nqhis nqhis dej, niam thiab txiv muab dej rau tus ntxhais haus, los Poj Ntxoog txais haus lawm. Ces tshuav ib tug poj ntxoog thiab tus hluas nyob nraum zoov no. Tus hluas Hmoob pom tias zoo li ntawd ntshe zaum no Poj Ntxoog yuav coj nws tus hluas nkauj tiag lauj! Ces nws txawm nug niag Poj Ntxoog nraum zoov tias:

" Npawg! Nyob hauv ntiaj teb no nej ntshai dab tsi tshaj?"
Poj Ntxoog txawm teb tias:
" Nyob hauv ntiaj teb no peb tsis ntshai dab tsi li, peb tsuas ntshai tsob niag ntsuab ntsuab nram kwj ha nrad xwb."
Tus hluas txawm tias:
" Coj kuv mus qhia sob!"
Ces Poj Ntxoog txawm coj nws mus ze ze qhia nws tias:
" Tsob niag ntawd naj!"
Tus hluas mus ze me ntsis, Poj Ntxoog hais tias:
" Ub! Tsis tau, tsob niag ntawm ko peb mus tsis tau ze li!"

Ces tus tub hluas mus saib ze ze ua ciav yog tsob niag hmab txiv quav qaib dub uas txi txiv kheej li lub pob. Ces tus hluas Hmoob Yaj ntawd txawm de kiag ib qho nplooj, coj lawv Poj Ntxoog qab los txog. Nws txawm muab txhuam rau tus Poj Ntxoog raum zoov khiav lawm. Ces tus poj Ntxoog hauv tsev txawm muab kiag niag cav tsawb los hloov kiag tus hluas nkauj, cev kiag los rau tus nraum zoov txais. Ces tus hluas Hmoob Yaj txais kiag. Ces tus Poj Ntxoog hauv tsev tawm plaws los, txawm khiav khiav lawv tus i qab lawm. Tu cav tsawb uas poj Ntxoog hloov, tuag tu siav, ces tus hluas nkauj niam thiab txiv quaj nyiav ntsoog qees. Tus tub hluas Hmoob Yaj ntawd txawm coj tus hluas nkauj los tom nws tsev. Ua ib thaj neeb, muab ib tug miv, ib tug dev thiab ib tug ntshis los quas tas.

Poj Ntxoog txawm rov tuaj hais rau nws tias:

" Lawv siab phem siab tsis zoo, lawv txeeb kuv nyab kuv sev lawm, mas lwm hmo peb yuav tuaj nrog lawv sib ntsuas zog."
Taig kis tus tub hluas txawm mus hais rau tus hluas nkauj niam thiab txiv tias:
" Niam thiab txiv thiab cov neej tsa! Nej mus txhij kwv txhij tij kom coob, ib tsam tsaus ntuj Poj Ntxoog yuav tuaj nrog nej sib ntaus no laiv!"

Ces yuav tsaus ntuj, lawv mus txhij kwv txhij tij tuaj nyob puv tsev nkaus. Ib chim tsaus ntuj los loo 3 tug Poj Ntxoog, lawv hais tias:
" Nej siab phem siab tsis zoo, nej txeeb peb nyab peb sev lawm!"
Lawv sib ntau puv tsev nkaus. Lawv coob tab sis Poj Ntxoog mooj lawv lawm ces lawv tsis muaj zog ntaus li. Lawv sib ntaus sib ntaus txog ntua ib tag hmo, lawv ntau Poj Ntxoog tuag kiag ib tug, ob tug khiav rov qab lawm.

Pem qaum tsev muaj ib lub pob zeb thiab ib tug tsab ntoo qhuav loj loj. thaum tsis tau kaj ntug, Poj Ntxoog mus nyob pem lub pob zeb cem tias:
" Siab phem siab tsis zoo, txeeb peb nyab peb sev tseem ua peb kwv peb tij luag luag, ntxi ntxi hniav mas nej yuav tsis tau ntuj ntoo."
Cem ib hmo kag ntug ces khiav lawm.
Pheej niaj hmo, niaj hmo los cem. Muaj ib hnub tus tub hluas Hmoob Yaj thiaj tuaj hais tias:
" Cov niam cov txiv, cov neej cov tsav, peb muab tsob niag tsab ntoos pem ntov thiab muab txhib los hlawv lub niag pob zeb."
Ces hnub ntawd lawv thiaj muab tsob niag tsab ntoos ntov vau. lawv muab txhib coj los tum rau lub pob zeb. Lawv hlawv ib hnub yuav tsaus ntuj. Lawv txawm muab cov ncaig thov pov tseg tas tseg luv pob zeb kheej kheej cia xwb. Hmo ntawd tsaus ntuj, Poj Ntxoog rov los. Cav nim nce hlo lub pob zeb, nyuam qhuav hnov cem: Siab phem, no xwb ces suab tu nrho lawm. Ces pob zeb kub poj Ntxoog, Poj Ntxoog khiav mus tuag lawm.

Tus hluas Hmoob yaj thiaj tuaj hais tias:
" Niam thiab txiv, kuv tau nej tus ntxhais lawm. Nej npaj tso kuv yuav tuaj ua tshoob ua kos."
Ces niam thiab txiv hais tias:
" Me tub! peb tus ntxhais tuag lawm tiag tiag, koj yuav tau yog koj hmoov. Peb tsis ua noj tsis ua haus lawm, peb tsis tu siab."

Nkawd cia li sib yuav lawm. Tam sim nov nkawd tseem nyob, zoo li khiav mus rau Miv Kuj lawm sub.

NB.

Yog leej twg mob dab ntxoog dab tsov no
Nco ntsoov mus de nplooj hmab txiv quav qaib dub
Txi txiv zoo li lub moj pob los xaws coj ces zoo...
_______________________
 
 
TALE_TELLER:
 
Nej puas tau muaj experience pom dua Dab Phim kuv phem? Kuv tau pom 1 zaug nyob lub zos Pham Khao, Blog teb. Xyoo ntawd yog xyoo 1967, thaum kuv kawm nyob 3rd grade rau lub tsev qhia ntawv Pham Khao. Muaj ib hnub yog hnub Friday thaum tav su, kuv tuaj hauv ib yim niam tais Hmoob Vwj tsev uas tus niam tais no tus ntxhais nrog kuv kawm tib hoob nyob 3rd grade. Kuv tuaj tos nws es wb yauv rov qab mus kawm ntawv thaum 1 p.m.. Thaum kuv tuaj txog hauv lawv lub tsev, kuv saib mus rau tom lawv chav pw. Lawv lub rooj paim tsis kaw thiab kuv pom lawv muaj ib lub txaj siab tsawv li thaj tsam 3-4 feet siab. Hauv lawv lub qab kuv phem, kuv txawm pom ib lub tau hau neeg loj loj luaj li ib lub tau dag loj. Lub taub hau neeg no muaj qhov ncauj, qhov muag, pob ntseg, thiab plaub hau tib si. Lub taubhau no luag nyav tuaj rau kuv. Kuv ntshai ceev ceev, ces kuv nkaum kiag rov qab. Kuv hais rau tus niam tais Hmoob Vwj no tus ntxhais hais tias, kuv pom ib lub taub hau neeg nyob tom nej qab kuv phem. Ces thaum nws hnov kuv hais li no, nws hajyam ntshai lawm thiab laud, ces nws tsis kam ntsia. Kuv rov loo saib tom lawv qab txawg zaum 2, kuv pom lub taubhau ntawd dua, ces kuv txawm ntshai heev heev. Kuv cia li khiav kiag mus tsev lawm. Hmo Friday ntawd tsaus ntuj, ces tus niam tais Hmoob Vwj no coj nws tus me ntxhais me los tsev, ces tag kis sawv ntxov ntawm hnub Saturday, tus niam tais Hmoob Vwj no tus me ntxhais me txawm mob heev heev. Tus mob yog ntuav ntshav los ntawm qhov ncauj thiab qhov ntswg. Thiab tus me ntxhais ntsub ib zag ib zag li ua mob heev heev thiab ua tsis taus pa. Ces, cov txiv neeb thiab cov txiv khawvkoob mas tuaj ua neeb ua khawv koob cuag tus dab tsi los pab tsis tau tus niam tais no tus me ntxhais me li. Hnub Saturday thaum 3 p.m. xwb ces tus me ntxhais me no cia li tuag lawm. Kuv tau tham rau ib tug laus neeg uas paub txog Blog cov dab phim pau m. Nws hais rau kuv tias lub taub hau ntawd yog Blog ua dab phimpau m tuaj noj tus me ntxhais. Qhov yauv daws tau yog nyob ze rau hav nras, cia li mus rho hlo ib tsob kaus khab uas muaj cov kaus liab ploog. Muab kiag cov kaus khab no los twb nkaus rau ntawm tus neeg mob, thiab hais lus Blog tias, "Khuab hub cav caub leo. Caub nim baum nim. Khuab cab thes caub haib tais dias nib." Hais li no thiab muab tus kaus khab liab liab ntawd yooj yawg yaig thiab ua li yuav nkaug yuav nkaug. Tej thaum kuj pab tau thiab no. Nco ntsoov cov kaus khab liab liab tom tej nras pab tau dab phimpaum khiav no nawb.
 
______________________
 
 
 
TUSZOOPHOOJYWG:
 
THAUM XYOO 1977,NYOB RAU LUB YEEJ THOJ NAM,NAM YAO, MUAJ IB TUG TXIV NEEJ HMOOB NYOB RAU PEM KHEJ 3 MAG TUA IB RIAG NTAWM NWS CAJ DAB THIAB TUAG KIAG LAWM. HNOV LUS MOO CUA TIAS TUS TXIV NEEJ HMOOB NO TXAWJ TSO ZEB NTAIS TAWV NYUJ NO. THAUM UAS TUS TXIV NEEJ HMOOB NO TSIS TAU TUAG MAS TSUAS HNOV NRUAS TUAG NROV YUAV LUAG TXHUA HNUB LI.THAUM TUS YAWG NO TUAG LAWM CES NRUAS KUJ NTSIAG THIAB TSIS HNOV NEEG TUAG NPAUM LI YAV TAS LAWM. COV OS XOM THAIB TUAJ TSHUAJ XYUAS CES TUS NAIS KHEJ HAIS TIAS TUS YAWG TUAG NO YOG TXAWJ YAM KHAWV KOOB TUA NEEG ES MUAJ NEEG MOB SIAB ES LAWV THIAJ TUA NWS NO CES PLAUB NTUG CI LI TAS LAWM XWB.

TEB CHAWS LOS TSUAS,NTAWM LUB ZOS KIO NYAH(KIAM NYAB) XEEV LUANG PRABANG UAS NIAJ HNUB NO KUM XYOOJ UAS TXAWJ TXAWJ HAIS KWV TXHIAJ NTAWD NYOB.XYOO 1973 MUAJ IB PAB TXIV TUB HMOOB YAJ UAS YOG TAWG puv LOS PEM ROOB NYUJ (KIO KA CHAM)LOS NYOB NTAWM KIAM NYAB NTAWD.LAWV PAB TXIV TUB NO TXAWJ TSO POB ZEB HEEV LI.YOG LAWV TUAJ THOV KOJ ROJ,NPLEJ,ZAUB,YAJ YEEB ES KOJ TSIS MUAJ PUB RAU CES IB TSAM NWS MUS DHAU LAWM CES KOJ YEEJ MAG XWB XWB LI.MUAJ IB TUG YAWM YIJ HMOOB VAJ RAUG MAS NWS NTI UA LIM UA LOB CUAG LI TXOJ SIA YUAV TU TXAWM YUAV TU LI.CES LAWV THIAJ LI MUS THOV TUS YAWG HMOOB YAJ NO TUAJ RHO CES NWS RHO TAU IB LUB POB ZEB LUAJ LI LUB * KWS NTAWM TUS YAWM YIJ NO NROB QAUM LOS.THAUM RHO TAS MAS TSIS HNOV MOB LI LAWM CUAG LI YOG DAG.TAU IB HLIS TOM QAB CES TUS YAWM YIJ NO ROV MAG DUA THIAB CES LAWV THIAJ LI MUS THOV DUA TUS YAWG HMOOB YAJ NO TUAJ RHO DUA. THAUM NWS YUAV RHO CES ZAUM NO NWS HAIS NQI SIAB HEEV LAWM.CES LAWV HAIS TIAS TSIS UA CAS TSUAV YOG ZOO XWB.THAUM RHO TAS LAWV THEM NYIAJ RAU NWS LI TAU HAIS TSEG. LAWV XA NWS MUS TXOG TOM KEV CES MUAJ OB TUG HLUAS HMOOB TAWM PEM QAUM KEV LOS TAW NTSHIS PHOM (M16) RAU TUS YAWG HMOOB YAJ NO HAUV SIAB THIAB HAIS TIAS,"YOG KOJ TSIS TSEG KOJ TXOJ KEV PHEM NO ES KOJ TSEEM PHOV NTXIV THIAB CES KOJ SIAV TU KIAG "TUS YAWG HMOOB YAJ NTAWD TXHOS CAUG NTUA HAUV AV THOV ME LUA. IB TUG HLUAS HMOOB NTAWD MUAB KIAG RAB HAUV NTSIS PHOM NPUAB KIAG NTAWM TUS YAWG HMOOB YAJ NO IB SAB PLHU THIAB ZUAJ TAG NRHO 15 MUS MOSTXWV RAU YAWG MLOOG CES YAWG NTSHAI THIAB DIM IB PAG ZIS RAU HAUV RIS.TOM QAB NO HNOV LUS MOO CUA TIAS TUS YAWG NO TSO POB ZEB RAU OB TUG HLUAS NO NPAUM CAS LOS TSIS UA CAS LI LAWM NO.HNOV COV LAUS PIAV TIAS YOG TUS YAWG NO NTSHAI NKAWV LAWM ES COV DAB LOS KUJ NTSHAI LAWM THIAB ES THIAJ LI TSIS LEEJ. TOM QAB NO THAUM TEB CHAWS YUAV LUAG TAWG NTAWD, HNOV TIAS TUS YAWG HMOOB YAJ NO MUS THOV IB TUG KWV TIJ HMOOB YAJ LI ROJ COJ LOS HAUS YEEB NO CES TUS KWV TIJ HMOOB YAJ TSIS MUAB RAU CES NWS TXAWM YWS TIAS YUAV POM LOV! TUS KWV TIJ HMOOB YAJ NO TUS ME NYUAM TUB NO TXAWM MOB CEEV CEEV CES TUAG KIAG LAWM.VIM THAUM MOB LAWV TSIS MUS THOV TUS YAWG HMOOB YAJ TUAJ RHO. TUS YAWG HMOOB YAJ TXAWM HNYOS HNYOS TIAS NEV CAV TSIS HU KUV NA HAS TUAG KIAG LAWM LAU!.THAUM TUS KWV TIJ HMOOB YAJ HNOV LI NTAWD NWS MOB SIAB HEEV LI.LAWV MUAB NWS TUS TUB POV TSEG TAS NRHO LI 1 HLIS XWB.TUS KWV TIJ HMOOB YAJ NO TXAWM MUS NYOB NRAM KEV ZOV THAUM TUS YAWG HMOOB YAJ NO TAB TOM NQIS NTAWM IB TUG NTAIV UAS LAWV XOV LAJ KAB NYUJ THIAB YAWG TSEEM EV IB KAWG POB KWS. TUS KWV TIJ HMOOB YAJ NO TSA HLOB PHOM THIAB TIB PHOM RAU TUS YAWG HMOOB YAJ NO CES NWS KIV LUAS SAUM TUS NTAIV LOS THIAB TUAG LAWM. CES PLAUB NTUG TAS TSIS MUAJ LEEJ TWG HAIS LI VIM COV NEEG NYOB ZE NTAWM IB CHEEB TSAM NTAWD YEEJ NTXUB NTXUB LAWV PAB TXIV TUB NO.....
 
 
__________________________
 
KaubkimYajlaug:
 

Txhawbsiab,

Kuv pom koj zaj dabneeg nov kuv xav tham txuas ntxiv txog tus dab koj hais ko. Nyob tiv peb nyob ntawm K2 mus txuas rau K4, kuv txiv, kuv txiv ntxawm, thiab ib co neej tsa hmoob tsab thiab hmoob vaj nyob ua ke ntawd sawv daws yeej mus yos havzoov nrhiav noj pem qaum dej Namyao ces yeej tau ntsib tus dab ko. Thawj zaug mas kuv txiv ntxawm lawv mus caum npua teb, mus caum 1 hnub tsis tau ces lub caij hnub qaij thaj tsam 4:00PM ntawv kuv txiv ntxawm pom 1 tug zoo li menyuam ntxhais, ntsej muag liab liab, hnav ib ces zoo li knaubcaws hmoob, nyob puag saum ib tsob ntoo siab siab nyob 1b sab hav deb puag tiv. Nws pheej mus tov rau tov ntsia tuaj rau kuv txiv ntxawm. Hmo ntawd lawv los pw ntawm kwj ha ntes qav los ua noj. Kuv ntxiv ntxawm muaj 1 tug kuv phem liab coj puag nraum Nplogteb los mas tshajlij heev li, lawv pab neeg yos havzoov no mas yeej tso siab rau tib tug kuv phem no xwb. Lawv noj mho tag ces lawv nce chaw pw lawv lub cub tawg nyuam qhuav pib tuag xwb cas tus kuv phem ntawd cia li quaj pos tw nthoob khiav ib sas zoo li muaj dabtsi ntau nws. Tus kuv phem cia li ua zoo li kuv phem tais caus ntshai ntshai lawm. Lawv rov kho hluavtaws rov qab cig loj loj tuaj nyob ib ntsis taws rov pib tuag zog xwb tus kuv phem rov qab quaj ib suab pos tw nthoob thiab, ces lawv sawv daws rov qab sawv los rauv taws dua. Ces thaum ntawv kuv txiv ntxawm thiaj cem tias "peb sawvdaws tuaj nov yog tuaj nrhiavnoj nrhiavhaus ncajncees raws kev txom nyem xwb. Koj yog dabtsi yuav los thab peb li ntawd, thov kom tswv teb tswv chaw cia li ua koj kuv pom koj kuv yuav muab koj tua kom tuag kiag. Yog koj tsis xav tuag no ces cia li khiav kom deb ntawm peb mus" Hais li ntawv tag ces lawv cia li pw dhau hmo ntawd tsis muaj dabtsi.

Zaum thib 2 no kuj yog tib thaj chaw ntawd thiab. Lawv mus yos pev tsaus ntuj ces txawm sis faib mus zov nploos. kuv txiv ntxawm thiab 1 tug neej tsa hmoob tsab nkawv mus zoov nploos rau saum 1 theem qhov zeb, muaj ib qho tiaj zog es tib neeg yeej ua ib qho chaw ntawv vov nplooj kuj yem pw pw ntawv, dhau ntawv hauv poob ib theem tob tob dua hauv kwj ha uas zaum i lawv pw puag hauv. nkawv mus zov 1 ntsis ces tus neej tsa hmoob tsab ntawv txawm tias ob kuv nkees dhau lawm kuv nyob tsis tau lawm ces kuv mus pus es koj zov ib ntsis saib nploos puas tuaj, ces nws cia li los mus pw ntawm qhov tiaj zog ntawv. Kuv txiv ntxawm nyob tib nyuag pliag li 30-40 nasthis xwb cas hnov muab cov nplooj kuj yem rav fawb nrov zig zig zuag zuag. Kuv txiv ntxawm xav tias yawg twb pw nrav es cas dabtsi ua li yawg ho tsis tua. Kuv txiv ntxawm thiaj li tsom teeb loo rau no has cas pom yawg lub taub hau twb tshwm saum cov qaum nplooj kuj yem uas lawv vov ntawd, hos yawg ob sab tes mas fawb huas sis dug xwb. Yawg lub ntsej muag tig tuaj ncaj kuv txiv ntxawm lub teeb ces yawg thiag nres nkaus, thiab xeev kiag meej, thiaj thau tobhau rov ua hauv lawm. Kuv txiv ntxawm los noog yawg tias yog ua cas. Yawg hais tias tsis paub li zoo li muaj ib tub pheej kom yawg mus kom dhau cov nplooj ntawv xwb, ces yog kuv txiv ntxawm txhob tsom teeb rau yawg ces xyov yuav zoo li cas. Kuv txiv ntxawn tias txhob ntshai, ces nkawv cia li pw ntawd ib hmos kuj tsis muaj dab tsi. Dhau ntawv los tsis ntev ces muaj 2 tug neejtsa hmoob K4 ntawm peb qaum tsev pev, ib tug yog hmoob thoj hos ib tug yog hmoob yaj nkawv mus yos ces pw kiag lub chaw no. Tag kis sawv los ces tsis pom ib yawg lawm. Nrhiav thiab hu tag ib thaj tsam ntawv tsis pom li ces yawg khiav los tsev, los yaum cov kwv tij rov mus nrhiav thiaj pom yawg tuag tug qhuav qhawv ram kwj ha ze thaj chaw kuv txiv ntxawm lawv pw es los zes kuv phem ntawd. Yog tias yawg poob li tib neeg poob ces yuav tsum pom raug to ub to no, tab sis cas tsis pom li. Ces lawv cia li muab yawg faus tsis deb ntawv. Lawv tseem los liam ib co lus tsw quav* ntxiag tias tsis muaj leej twg pom tsam yog yawg khub ntawd ua cas rau thiaj tuag xwb.

Ces teg thib 4 thiaj yog hmoob K3 qhov zoo li koj hais ntawd, raws kuv hnov mas hais tias muaj lawv 4 leeg no, 1 tug ces yog nai npab Phuashoos, tuaj nyob rau Canada lawm no.
 
 
____________________________
 
HmoobUSA:
 
Nej pheej tham txog Poj Ntxoog nyob Nplog Teb. Kuv pom MotherNature piav me ntsis txog Poj Ntxoog los ua tsawv rau txivneeb yog li kuv los piav me ntsis rau nej mloog.

Nyob Nplogteb yav Xeev Luang Prabang, peb muaj ib tug Hlob nws tabtom ua neeb txog tog yav hmo ntuj no muaj Poj Ntxoog ciali los ua tsawv rau nws tias THOV LAWV LOS DE IB HAUV ZAUB NOJ VIM LAWV TSHAIB TSHAIB PLAB LI MUS TSIS TAUS LAWM. Peb hlob tsis kam ces nws hais rau tias PEB YUG TSIS MUAJ NTAU TSUAS YOG TUG PUAV LOS YEEJ NOOB XWB, THOV LAWV MUS DE ZAUB NRAM MAB NRAM SUAV LAWV THIAJ MUAJ NTAU. Peb hlob hais li tas rau cov niag Poj Ntxoog los lawv pheej rov Taij Dua thiab ces peb hlob npautaws nws thiaj li tso nws cov Qhua Neeb yuam cov niag Poj Ntxoog ntawd kom khiav mus. Poj Ntxoog npautaws ces Poj Ntxoog hais Tsov tom kiag peb hlob ib tug Tshis uas kaw hauv nkuaj nquaj nrov les tom tog tsev tuaj ua kuv phem tom nroo ntws. Lawv xuas phom Hmoob tua los tsov thiab pojntxoog tsis ntshais nyuag lawv muab tshis kwv mus noj tag.

Hos peb muaj ib tug Yawm txiv los ua ib yam nkaus li thiab.

Hais txog Dab nyob NPlogteb yeej muaj coob thiab muaj tseeb tsis yog lam dag.


Hos kuv ho hnov muaj ib tug Yawg nws txawm ua npausuav tiamsis tsim Pojntxoog ua nws tsim tsis nto. Poj Ntxoog los thov nws kom nws mus pab Poj Ntxoog daws Tsov vim tias muaj ib yav cav loj loj nyob pem ntug zos, thaum Poj Ntxoog thiab Tsov lawv los txog ntawm yav cav uas Hmoob muab phua es tsis tawg tseem tshuav tus Tsuas Ntoo daig rau kis ntoo ntaws nyob txheem ces niag Tsov los zaum 2 lub Noobqes hlauv rau hauv kis niag ntoo rua tsis tawg ntawd. Cov niag Poj Ntxoog los muab niag TSUAS Ntoov dawj mus dawj los ces plam plaws daim niag ntoo uas tsis tawg ntawd muab niag Tsov ntawd 2 lub Noobqes tais kiag rau hauv lawm lau, Pojntxoog ua tsis tau licas thiaj li los thov tus Yawg Hmoob ntawd kom mus pab lawv daws tus tsov seb kom dim.

Thaum tus Hmoob ntawd mus txog no pom niag Tsov zaum caws vos ho qaub ncaug mas ntws sis ces lub siab txawm xav zoj tias AV NIAG TSOV NTAWD PHEEJ LOS TOM PEB TEJ NYUJ CIA KUV SIM XUAS RIAM TIB NIAG NKAUG NTXIV RAU SEB, ua cas Poj Ntxoog txawm siv paub kiag lawm thiab ces Pojntxoog hais rau nws tias YAWM KOJ MUAJ IB NPLOOJ SIAB TSIS NCAJ SAS no rau tus yawg Hmoob. Yawg Hmoob thiaj li pab muab niag tsov ntawd daws dim ces lawv khiav mus lawm Yawg Hmoob mam li rov los txog tsev thiab nws thiaj mam rov nco meej los yog tsim los.

Dabneeg Dab mas kuv muaj ntau kawg tiamsis ntawv Hmoob li lam nyeem thiab laj laj sau li kuv thiaj tsis tuaj hais rau nej mloog xwb.
 
 
 
_____________________________
 
 
TUSZOOPHOOJYWG:
 
NPAWGHMOOBUSA,TEJ KO YEEJ MUAJ TIAG. THAUM XYOO 1972-1973 UAS COV HMOOB NYOB OUDOMXAY TAWG LOS COOB COOB LOS NYOB RAU TIM KEONYA (KIAMNYAB) UAS YOG QAUM XINGNGUEN NTAWD. KUV MUAJ IB TUS TIJLAUG KWVTIJ ZOO NRAUG HEEV THIAB NWS MUS UA THABHAM NYOB LOOJ CEEB ES ROV LOS XYUAS TSEV. THAUM NWS ROV LOS TXOG NWS POM IB TUG NKAUJ HMOOB UAS NYUAM QHUAV TAWG RO.G LOS NTAWD ZOO NKAUJ HEEV LI. NWS TXAWM MUS THAM THAM CES TXOG CAIJ NWS YUAV ROV MUS LOOJ CEEB,TUS HLUAS NKAUJ TSIS KAM NWS MUS LI. TUS HLUAS NKAUJ HAIS TIAS YOG NWS YUAV ROV MUS NO KOM NWS CIA LI YUAV TUS HLUAS NKAUJ THAIB COJ TUS HLUAS NKAUJ NROG NWS MUS CES NWS TSIS KAM.NWS TXAWM HAIS RAU TRUS HLUAS NKAUJ TIAS NWS YUAV ROV MUS TOM TSHAV RO.G ES NWS YUAV TSIS TAU NPAJ YUAV TUS HLUAS NKAUJ SAI.CIA NWS MUS 1 XYOOS NWS ROV LOS TSO NWS MAM LI YUAV. THAUM NOV TUB LOOJ YAJ TXAWM CIA LI TSAV TSHEB LOS TOS KIAG TUS TIJLAUG NOV LAWM.TUS HLUAS NKAUJ QUAJ POS MUAG NTI CIA THIAB HAIS TIAS,KOJ SIAB PHEM HEEV LI YOG HNUB TWG KUV TUAG MAS KOJ YEEJ YUAV POM XWB. TAU LI 2 HLIS TOM QAB TUS HLUAS NKAUJ TUS DABLAUG TUS TUB TXAWM TUAJ YUAV TUS HLUAS NKAUJ NTAWD LAWM. ROV TXWM NKAUS 1 XYOOS TUS TIJ LAUG ROV LOS TXOG. CAS TSIS TXHAWB TXHIM TUS HLUAS NKAUJ NTAWD YUG TSIS TAU ME NYUAM CES TXAWM CIA LI TUAG LAWM TIAG.LAWV TXAWM MUAB PAM TAU IB HMOS,TUS TIJ LAUG TXAWM TSIS NYOB TWJ YWM.NWS TXAWM HAIS RAU NWS IB TUG PHOOJYWG UAS NROG NWS LOS TIAS,WB MUS XYUAS KUV TUS QUB HLUAS NKAUJ UA ZAUM KAWG SAIB VIM NWS TUAG LAWM.THAUM NKAWV MUS TXOG NTAWM QHOV ROOJ CES NEEG HU ZOMZAWS TIAS KOJ LOS LAWM LOS. CES YAWG KUJ TEB TIAS KUV LOS LAWM MAS. YAWG THIAB TUS PHOOJ YWG TXAWM TXAV ZOG RAU NTAWM TAG THIAB NTSIA TUS HLUAS NKAUJ UAS TSEEM DAI PEM HAUV PLAG. TUS HLUAS NKAUJ LUB NTSEJ MUAG MAS TWB XIAV XIAV OS OS TAS THIAB NTSHAV TWB TSHWM NTAWM TEJ QHOV NCAUJ TAS LAWM. TUS TIJLAUG TXAWM IB NYUAG NCAV CAJ DAB MUS XAUJ NO CAS TUS HLUAS NKAUJ CIA LI LUAG NYAV THIAB RUA HLO QHOV MUAG LOS NTSIA YAWG.TSIS TAS LI NTAWD ZOO LI NIAG NEES TXAWM CO NTO THIAB. THAUM NTAWD COV TXIV QEEJ TXIV NRUASTHIAB TEJ NEEG COOB PUAV LEEJ POM TIB SI. TUS HLUAS NKAUJ NIAM THIAJ LI CEM TAWG NTHO TIAS YOG TUAG LAWM NO CES TUAG NCAJ TUAG NCEES TSIS TXHOB UA LI NTAWD TEJ NEEG ZEJ ZOG TXAJ TXAJ MUAG LI.YOG TIAS TSIS TSUM NO LAWV YUAV TXHAJ KUAB IB RAU NO. THAUM NOV TUS TIJLAUG THIAB NWS TUS PHOOJYWG CIA TAWM PLAWS LOS TSEV CES THAUM LOS TXOG TSEV NKAWV CIA LI ROV MUS RAU LOOJ CEEB TSIS LOS XYUAS TXOG NTUA HNUB UAS TEBCHAWS TAWG ES LAWV KHIAV LOS RAU NAMPHONG LAWM. NIAJ HNUB NO YOG THAM TXOG MAS YAWG YEEJ TSIS XAV HNOV LI.
 
____________________________
 
 
Bushman:
 
 
xyoo 1976 nyob rau hauv lub zos uas peb nyob ntawv lub sij hawm ntawv yog lub sij hawm teb chaws tawg neeg tab tom khiav rau ub rau no puv nthi cov uas khiav tawm tuaj mus rau thaib teb lawm los muaj hos cov uas khiav mus rau lwm thaj chaw lawm los muaj zejj zog neeg khiav tag tshuav kuv txiv thiab peb cov kwv tij yim puav lawm xwb peb tsis khiav peb nyob peb vim lub sij hawm ntawv pob kws thiab nplej tab tom siav yog peb khiavv lawm ces tej qoob loo uas peb ua no yuav raug pov tseg cia kuv txiv lawvv thiaj li tau txiav txim siab nyob ib xyoos ntxiv muaj peb tej qoob loo noj kom tag tso yuav mus qhov twg los mam li mus.

lub sij hawm ntawv neeg khiav tag cov coob lawm tshuav ib txhia lawm thiab xwb muaj ib hmos ib tug niam pog laus hauv peb lub zos no txawm tuag nws tuag ces tsis muaj kwv tij neej tsa qhov twg li lau tsuas tshuav nws ib nkawg tub nyab nrog nws nyob xwb cov coob ces khiav tuaj mus thaib tag lawm hmo ntawv nws tus tub thiaj li mus thov zej thov zos kom tuaj nrog nws nyob sib ua luag vim zej zog neeg los tsawg lawm thiab lawv txawmtuaj tau muaj 10 tawm leej tuaj sib ua luag nyob lawm xwb nyob nyob txog ib tag hmoo dua mus rau yav yuav kaj ntug tej nyuag txiv qeej txivv nruas tshwj kab kav xwm sawv daws txawm tsaug zog tag lawm thiab ib txhia neeg uas tuaj zov hmo ntawv txawm tsaug zog tag lawm tshuav li thaj tsam 3-4 leeg nrog rau tus tub nyob lawm xwb lawvv sawv daws zaum sib tham ntawm ntug cub vim nyob yav ntuj qubb qab ntawv mas tsis muaj faib fab li niam no tseem taws teeb roj xwb lawv txawm taws 4 lub teeb roj av rau 4 ceg kaum tsev hos ib lub nyob pem tus tua.

lawv tseem tab tom tham tham pem ua cas D.E.V mas tom tsaug zi nraum zoo nram ncauj ke uas yuav nqis lawm nram kwj ha tua tag nrho cov niag D.E.V hauvpeb zos no puav leej tom txhua tom tom los xaus nkaus rau ntawm lub tsev uas pam tus tuag ntawv lub qab tsib taug lawm ces txawm ntsiag zog li 2 nas this xwb hnov D.E.V mas quaj cuag cas li leej twg xuas pas ntaus ntag txawm hnov nthe nthe thiab ntxais ntxais quav hniav nrauv tuaj tsis deb ze ze li 4-5 dag ntawm tog tsev xwb thaum ntawv lawv 4 yawg ntawv lawv ntshai lau lawv thiaj li tsa kom cov tsaug zog ntawv sawv lawv tsa npaum cas los tsis hnov li cuag tuag li lawm diaj npaum cas los tsis hnov li lawm ntag thaum ntawv tus dab tuag ntawv twb los muab lawv laum tsaug zog tag tsis muaj tus hnov li thaum ntawv ces txawm los qhib qhov rooj tab sis cov qhov rooj lawv muab pav khov khov lawm qhib tsis tau thiab

kam kam ntev loo qhib tsis tau qhov rooj li txawm ntsiag zo ib mentsis txawm hnov D.E.V rov pib tom......tom tom mus ploj kiag tom ntug zos lawm thiaj li mam ntsiag thaum no ces lawv mam rov mus tsa cov uas tsaug zog ntawv cas tsa tus twg los puav leej hnov sawv tag li lawv thiaj li mam sawv los nyob kaj ntug

lawv pam tau 2 hnub 2 hmos mam coj mus log thaum log tag tau 3 tag kis xwb tus tub tus nyab xa tshais mus rau noj tom ntxa no ua ciav mus txog hos txa saus tag mlos tag zoo li dab tsi muab khawb ib ncig ntawm lub txa ntawv pom zoo li ib co neev taw pawg lug ncig mus mus los los ntawv muab cov niag tsoos thso uas thaum tuag muab rau hnav ntawv hle khuam rau ntawm tsob niag txiv pos hos tsis pom qhov twg lawm lub niag hleb qhib ntshuv daim niag kuv phem tsa vos cia niag tub thiab niag nyab txawm ntshai lau nkawv txawm khiav los tsev lawm nyob tau muaj 10 tawm hnub tom qab xwb hmo ntuj nruab hnub los D.E.V yeej tom tsaug zias rau qab zog hauv zos xwb yav hmo ntuj mas tseem ha yam tom heev dua li nruab hnub D.E.V mas tom thoob zej thoob zos li ntag ua ua sawv daws twb tsis tau luag mus teb tag nrho tus poj ntxoog ntawv mas los muab sawvv daws tej qe qaib hauv zes khaws coj mus rau ub rau no tag tom tej qab vag tsib taug qe mas dawb vog rau ub rau no li hmo ntuj los tsuam sawv daws tej qaib mas ruaj nroo ntws xwb

ua ua li ntawv tau ib nyuag ntu muaj ib hnub niag tav su nrig sij hawm kwv yees li 11:00 sawv ntxov yawm txoov xob thiab niam txoov xob nkawv ob niam txiv txawm mus txiv taws nkawv nyuam qhuav mus dhau plaws ntug zos yuav luag txog tom hav taws xwb nkawv tseem tab tom taug txoj nyuag kev fab fab nroj txoj dua txog ntua rau ntawm lub nyuag menyuam kaum hav lub hav ntawv yog hav xyoob maib laib thiab tauj ntxws xwb niag tshav ntuj nrig mom cas txawm tuaj ib nyuag nthwv cua txias xias tuaj ntaus raug nkawv ib ces txias thoob tag ntawv ces txawm hnov tsw tsw lwj hos plaub hau mas xob luaj kawm li nkawv txawm ntshai yuav rov qab los tsev los deb tom zos lawm nkawv twb mus yuav txog ntawm chaw txiav taws hla lub hav no mus rau sab tiv xwb ces taws qhuav muaj ntau lawm ntag nkawv mus 5-6 tsis ntse hla zog rau sab tim ntug hav xwb ua cas nkawv ntsia mus tom hauv ntej hauv plawv kev no tib tug liab qab ploog plaub hau ntev ntev nplog ntsej muag tag niag ntsej muag dub nciab xiav lus qhov muag tawm tag ntawv ntag lau ze ze li 3-4 dag ntaum hauv ntej xwb niag liab qab tsis hnav ris thsoo tab sis ho tuaj ib ce plaub dub vog yuav luag txhua thiab tsw lwj ntxiag ntawv tuaj ntag sawv tug niag hab nuv hauv plawv kev ntag nkawv ntshai heev nkawv txawm tsis txiav taws txawm dhia los tsev lawm

tus poj ntxoog no txawm hem hem sawv daws ua rau tsis tau luag tag nrho ua ua ces txawm los ziab khaub hla ntawm sawv daws tej ntug vaj li ntag nqa tej nyuag khaub hlab qub qub los khuam ntawm tej ntug laj kab li muaj ib hmos pw txog tag hmo kuv txiv dim zis kuv txiv tsa kom kuv niamsawv ua luag mus tso zis lawm nraum zoov nyuam qhuav qhib tau qhov rooj xwb kuv txiv ntsia mus rau ntawm sab phab ntsa tsev uas npuas rov rau sab tom peb lub vaj zaub ua cas sawv tib tug dub nciab ntawv plaub hau ntev ntev hos ua nkham laus ntsawv ntawv kuv txiv ceeb thiab ntshai ces nws qw ib niag suab dhia rov hauv tsev lawm kuv niam mam li ntshai nws mam khiav raws kuv txiv mus tsev kuv txiv mobb mob yuav luag tuag peb kho kho kuj tau lawm thiab mus saib txog twg los luag kuj hais tib yam tias yog poj ntxoog qaim tau nws tus ntsuj lawm xwb peb ua ua neeb kho kuv txiv kuj zoo lawm

peb twb nyob nyob txog rau xyoo 1977 thaum lub 4 hlis ntuj ntawv thaum no neeg khiav tag lawm tshuav tsawg heev li lawm tom tej tim tej tsev nqhuab npho cia lawm xwb tsuas tshuav thaj tsam li 10 tawm yim neeg lawm xwb kuv txiv nyuam qhuav zoo xwb tos kom zoo kiag muaj zog lawm tso peb mam li khiav peb mas peb xav npaj khiav los rau sab thaib teb ntag thaum no tus niam pog laus uas tuag mus ua poj ntxoog no tus tub thiab tus nyab twb khiav lawm tsis paub tias lawv khiav dua twg lawm hmo ntuj ces xij pheej hnov los hu ntawm niag tub niag nyab lub qub tse pheej hu hu niag tub thiab niag nyab ua ua li no tau 4-5 hmos yim hmoob uas nyob npuas ntawm niag tub niag nyab lub tsev ntawv txawm tsis tau luag lawv txawm khiav los nrog peb nyob ntawm lub tsev ntawm peb qaum tsev vim lawv yim ntawv khiav mus thaib lawm

thaum ntawv nyab laj txawm tuaj rau peb zos nyab laj tuaj ua khaib nyob kiag ntawm peb ntug zos ncauj ke uas yuav mus lawm tim lub ntxa uas faus tus pog ua poj ntxoog ntawv nyab laj tuaj nyob li ntawv ces peb tsis tau kev khiav lawm peb xij pheej nyob ua peb cov qub teb ntawv thiab thaum nyab laj tuaj nyob ntawv nyab laj luaj zus los xawb cov D.E.V hauv peb lub zos ntawm txhom coj mus tua noj tag nyob nyob tau muaj ib lub hlis txawm muaj ib pab cob fab nqis tim phus npiab los nrog cov nyab laj ntawv sib tua lawv sib tua kaj ntug nyab laj ntog 6 leej cob fab ntog 2 leeg rau ntawv thiab lau ces cov nyab laj ntawv txawm thim ib txhia dua nram viang chan tag lawm thaum lawv yuav thim ntawv lawv tau caws hoob pob rau txhua lub ncauj ke tag nrho kom cob fab los ces mag cob fab thaum lawv yuav mus ntawv lawv yeej los hais rau pej xeem sawvv daws txog lawv cov hoob pob uas lawv caws kom sawv daws txhob mus ze tsam ho mus tsuj tau

peb sawv daws yeej tsis muaj neeg mus ze rau ntawv li nyuj twm tshiaj txhu tej los yeej tsis muaj neeg muaj lawm nyob nyob tau muajj 2-3 hnub tom qab hnub ntawv yuav luag tsaus ntuj txawm hnov hoob pob tawg nrog poog tom ncauj ke tuaj tiag peb kuaj tag nrho peb cov neeg hauv zos hauv tsis muaj leej twg ploj li puav leej nyob txhij peb tsis kam muaj leej twg mus xyuas qhov chaw uas hoob pob tawg ntawv thiab vim peb ntshai heev

txij ntawv los ces tus poj ntxoog uas hem hem sawv daws ntawv thiaj li ntsiag to lawm sawv daws thiaj li tsis ntshai lawm tsis pom nws los ziab khaub hla rau ntawm sawv daws tej ntsa laj kab li yav tag los lawm cia li ntsiag to li lawm es xyov puas yog nws mag hoob pob tuag lawm los vog nws khiav lawm lod los yog li cas tus poj ntxoog ntawv ntsiag kiagtxij hmo uas hoob pob tawg ntawv lawm ntag peb sawv daws mus tebb los thiaj tau luag tsis ntshai nruab hnub hmo ntuj los thiaj li tsis hemsawv daws lawm peb nyob txog rau xyoo 1979 thaum lub 1 hlis ntuj pebb mam li khiav tuaj mus rau thaib lawm.
__________________________
 
 
HmoobUSA:
 
Bushman,

Koj zaj dabneeg no txaus ntshai tiag tiag li os phoojywg. Yog npaum li koj lawm ces kawg kuv xuas kab rau lwm qhov lawm xwb lau yuav tsis kam nyob mus ntxiv li nej. Raws li xav xwb tejzaum tus Pojntxoog ntawd raug hoobpob muab xyuas lawm lau. Cov neeg phem zoo li ntuj yeej yuav muab nws txoj siav txov tsis pub ua dab nyob kom ciaj taus txoj siav.

Kuv muaj 2 txoj ho yog 2 tus pojniam yug menyuag tuag mus ua li koj hais thiab tiamsis thaum kawg yog xob muab tua tuag thiab kuv txiv nkawv caws phom Hmoob rau ploj lawm. Yog muaj caij kuv mam tuaj piav qhia nej mloog, zaj no mas txaus ntshai kawgkiag li thiab.
_________________________
 
TUSZOOPHOOJYWG:
 
NPAWG,KOJ ZAJ DAB NEEG NO TXAUS NTSHAI DHAU LAWM LI LAU! THAUM LUB SIJNTAWD MAS TSIS HAIS NYOB SAB TEB CHAWS TWG LI YEEJ MUAJ TEJ YAM XWM TXHEEJ ZOO LI NO TSHWM.

THAUM XYOO 1998 NTAWD PEB MUS NROG LAWV ZOV HMO TIM IB LUB TSEV PAM TUAG. MUAJ IB TUG KWVTIJ HMOOB PIAV TIAS THAUM XYOO 1979 NYOB RAU LAWV LUB ZOS UAS NYOB ZE RAU OUDOMXAI NTAWD NEEG KHIAV TAG LAWM TSHUAV LAWV LI 10 TAWM YIM NYOB LAWM XWB.HOS IB LUB ZOS HMOOB NYOB DEB NTAWM LAWV LUB ZOS LI 20-30 NAS THIS KEV KUJ TSHUAV LI 10 TAWM YIM NYOB LAWM THIAB XWB. NYOB MUAJ IB HNUB LUB ZOS UAS NYOB ZE NTAWM LAWV NTAWD MUAJ IB TUG NYAB TXAWM YUG TSIS TAU ME NYUAM CES TSOB TSOB NTSHAV CES TXAWM TUAG LAWM. LAWV MUS NROG ZOV THIAB PAM TAU 3 HMOS. THAUM TSAUM NTUJ MAS TSUAS HNOV* TOM TSAUJ ZI RAU QAB ZEJ HAUV ZOS LI XWB. MUAJ TEJ HMO MAS CAV HNOV LI NEEG HU PUAG TIM TEJ KAUM HAV TUAJ TIAS LOS LAWM LOS TSIS TAU OS NO.HMO QHUA TXWS THAUM IB TAG HMO DUA UAS NTSIAG ZOG LAWM ES COV TXIV QEEJ TXIV NRUAS THIAB COV TSHWJ KAB KAV XWM LAWV IB TXHIA KUJ PW HOS IB TXHIA KUJ ZAUM THAM LAWM XWB. THAUM LUB CAIJ NTAWD LAWV TAWS 2 LUB TEEB MOS SOOS LOS YOG TEEB TSOG CES POM POM KEV LI. CAS TIB PLIAG XWB TXAWM ZOO LI LEEJ TWG PHEEJ MUAB LUB TEEB UAS TAWS ZE RAU NTAWM TUS TUAG CO MUS CO LOS. LAWV NTSIA KUJ TSIS POM DABTSI LI THIAB. TIB PLIAG NTSHIS XWB CAS ZOO LI LEEJ TWG PHEEJ HAIS HAIS LUS NTXHI NRAUM SAB PHAB NTSA UAS NPUAB NTAWM TUS TUAG TUAJ. LAWV IB CO MUS TSOM TEEB RAU KUJ TSIS POM DABTSI LI. THAUM LAWV YUAV COJ MUS FAUS CES LAWV MUS NTIAV TSIS TAU MAB DAUM TUAJ PHAIS TUS ME NYUAM NTAWM TUS NIAM PLAB TAWM.LAWV CIA LI KWV MUS FAUS TSO THAUM TXOG TOM NTXA TSO TUS TXIV MAM LI PHAIS XWB NO. THAUM LAWV MUS TXOG TOM NTXA CAS ZOO LI LEEJ TWG MAS NIM DHIA DHIA UA ME NYUAM HNEEV TAW MAS LOG LAIG LI. LAWV IB TXHIA MAS IB CE TWB XOB THIAB NTSHAI TAG LAWM. THAUM LAWV YUAV MAUB TSO RAU HAUV LUB HLEB CES TUS TXIV THIAJ LI HAIS RAU NIAG NIAM UAS TUAG TIAS, NWS YUG TSIS TAU TUS ME NYAU CES TUS TXIV YUAV TAU MUAB PHAIS TAWM NO CES TUS TXIV TXAM PHAIS KIAG TAS THAIB MUAB IB RAB KOOB MAUM LAUS LOJ LOJ LOS XAWS DOG XAWS DIG RAU LUB PLAB CES LAWV TXAWM CIA LI MUAB FAUS LAWM. THAUM PUV 3 TAGKIS TUS TXIV THIAB 2 TUG KWV TIJ TXAWM XA TSHAIS MUS RAU NOJ NO CAS POM ZOO LI LEEJ TWG MUAB COV AV FUS RAU IB QHO HOS DAIM TXIV TXIA.G QAIJ KIAG LAWM.LAWV MUAJ NTSIS NTSHAI CES CIA LI MUAB COV NIAG TSHAIS UA NTIA RAU SAUM NTXA CES LAWV KHIAV LOS TSEV LAWM. TAU LI 2 HNUB TOM QAB XWB CES TUS TXIV TSEV NEEG THIAB LUB ZOS NTAWD TXAWM KHIAV TAG LOS RAU THAIB TEB LAWM. TSUAS TSHUAV IB ZOS UAS THIAJ TSEEM TSHUAV HMOOB NYOB LAWM XWB. DHAU LI 10 TAWM HNUB UAS LAWV FAUS TUS TUAG NO TAS MAS LAWV COV MUS UA TEB PHEEJ HNOV NTSAJ NTSAJ TIM TEJ KWJ HA UAS NTXHOV NTXHOV TUAJ TIAS MOB MOB PLAB LI NO. MUAJ IB ZAUG MUAJ 2 NIAM TXIV MUS TEB LOS LIG ZOG UAS TSHAV NTUJ TWB NTHAB YUAS TIM HAV LAWM CES NKAWV TXAWM HNOV HU TIAS, KAUB AW KOJ DUA TWG LAWM OS MOB MOB KUV PLAB LI. 2 NIAM TXIV NTAWD NTSHAI HEEV LI CES TXAWM KHIAV KHIAV LOS TSEV. THAUM LOS TXOG TSEV CES NKAWV TXAWM NTSHAI NTSHAI CES NKAWV THIAJ LI MUS NROG IB YIM KWVTIJ PW HAUV LAWV TSEV. IB TSAM TAV LI NEEG PW NTSIAG ZOG XWB MAS* TOM TSAUJ ZI TIM NCAUJ KE LOS HOS COV NEES KAW HAUV NKAUJ MAS TSHUAB PLIG PLEG LI. THAUM NTEJ MAS ZOO LI CAV TOM UAS HEEV KAWG LI.TIB PLIAG NTSHIS XWB CAS ZOO LI LEEJ TWG MUAB COV NIAG* CAUM NTAUS MAS* QUAJ IV AWV MUS NKAUM HAUV TEJ QAB NKUAG NEES THIAB QAB NKUAJ NPUA TAS LAWM. NRAUM ZOOV MAS QAIM QAIM HLI LI TABSIS TSIS POM DABTSI LI. NRAM TEJ COOJ QAIB MAS QAIB QUAJ QOG QEES ZOO LI LEEJ TWG MUAB IB RAB PAS MUS MUAB COV QAIB KUAM RAU UB RAU NO.TAGKIS KAJ NTUG KUJ TSIS MUAJ DABTSI LI LAWM. HMO TOM QAB TXAWM MUAJ IB CO PHAB NAS NNGAS NPLOG TUAJ XAS LAS VES THIAB TUAJ HAIS KOM LAWV TSIS TXHOB KHIAV MUS THAIB TEB NO. LAWV TSEEM MLOOG MLOOG COV PHAB NAS NGAS HAIS NA HAS CAS ZOO LI LEEJ TWG TXAWB TIB POB ZEB RAU NTAWM LAWV PHAB NTSA UA NWS SAWV DAWS CEEB TAG NRHO. COV PHAB NAS NGAS TXAWM TAWM MUS TSOM TEEB RAU KUJ TSIS POM DAB TSI LI THIAB. DHAU NTAWD LAWM CES TXAWM NTSIAG ZOG LAWM. IB TSAM TAV NKAUS LI QAIB QUA THAWJ TSIG CES TXAWM HNOV NTSAJ NTSAJ NCIG NTAWV LAWV IB LUB QAB COOJ QAIB TUAJ. COV NAG PHAB NAS NGAS HNOV CES TXAWM SAWV LOS TSA TUS TSWV TSEV SAIB YOG UA LI CAS LEEJ TWG PHEEJ NTSAJ NTSAJ NRAUM ZOOV TUAJ CES TWV TSWV TSEV THIAJ LI QHIA LAWV HAIS TIAS NTSHAI YOG DAB XWB VIM TWB UA LI NTAWD TAU IB HMOS UA NTEJ LAWM. COV NIAG PHAB NAS NGAS MAM LI NTSHAI.TAG KIS KAJ NTUG CES COV NIAG PHAB NAS NGAS CIA LI ROV MUS RAU OUDOMXAI TAM LAWM. TAU 2 HNUB TOM QAB CES LAWV COV NEEG HAUV LUB ZOS NTAWD CIA LI KHIAV TAS LAWM.TSIS PAUB TIAS XYOV NIAG NTAWD ZOO LI CAS LAWM.
 
__________________________
 
Bushman:
 
zoo siab ntau cov phooj ywg kwv huam mas yog tham mas muaj ntau ntawm no tsuas yog ib zaj nyuag dog dig xwb kuv tseem tshuav ntau zaj cov uas txaus ntshai tshaj no lawm thiab cia kuv mam li ho piav dua ib zaj kom txaus ntshai tshaj zaj no rau nej mloog zaj ntawm no kuv txiv tham qhia kuv thaum kuv tseem menuam hluas hnub nyoog thaj tsam 15 xyoos

nyob rau lub zos uas yug kuv txiv ntawv mas muaj ib pab poj ntxoog thiab tsov mas heev tas tas li lub sij hawm ntawv yog lub sij hawm tswv xyas tab tom los tos tos neeg ntag thaj tsam xyoo 1940 tawm yuav luag txog 1950 ntawv ntag muaj ib tug txiv neej tseem hluas hluas hnub nyoog thaj tsam 30 tawm xyoo txawm mus yog tua tsiaj lub caij ntawv yog caij pob kws npaum pib siav ces dais thiab npua teb xij pheej los noj pob kws yawg txawm tuav tsuag tsuag tau ib raj xyoob tshuaj phom hmoob tag kis ntawv yawg txawm cuab tibb ntxo mus zov dais pem teb pob kws yawg mus zov ib hnub yuav tsaus ntuj tsis pom dais thiab npua teb los noj pob kws li yawg ib siab yuav los tsev tiamsis ib siab ho xav tias cia zov ib pliag kom yuav tsaus ntuj tso mam li mus tsev yawg txawm zov yuav luag tsaus ntuj ntxoov ntxoo los luas puv hav tag yawg txawm ntsia mus rau tim ncauj ke uas yuav los mus lawm nram zos niag ze ze sab hav sab tiv xwb ua cas tib tug daj rhuv txaij nraug zees xam nuj nuav rau ub rau no ntag yawg xav zoj tias tsov ntag lau tus ntawv na yog tsis tua nws ces tsam ib ntsis nwshnov yus ntxhiab nws ho lam taug qab tuaj tim no ces yuav muabb yus xyuas ntag

yawg txawm tsa hlo yawg rab phom hmoob tiam sis yeej ntim mos txwv hlau rau hauv tib si tsa hlo rau nruab tsos ntag tib teg nrov nkig nkuag tag nrho pom niag tsov ntawv tib caws qia dua tom ntug fab lawm xwb yawg txawm xav tias ntshe tsis raug ho yawg ntsia ntsia ces thaum ntawv twb yuav luag tsaus ntuj lawm tiag yawg txawm cia li los tsev lawm ces niag tsov uas yawg tua ntawv mas yog tsov tswv xyas yog tsov tib neeg uas tuag lawm mam li mus ua tsov yeej muaj ib co poj ntxoog nrog thiab tab sis lub sij hawm uas nws tua niag tsov ntawv poj ntxoog tseem mus dawj roob ris noj lawm thiaj li tsis tau los npas niag tsov ntawv yawg thiaj li pom ces yawg txawm dhia los tsev lawm thaum ntawv ces poj ntxoog twb pom yawg tag lawm poj ntxoog twb lawv yawg qab los nram zos lawm

los txog tsev xwb ces yawg txawm pib mob........ mob mob tau ntev ib lub hlis tawm ua neeb npaum cas los yeej tsis zoo li ntag mob mob plaub hau hle tag hos tsis puv tsis puv tshuav ib tsuag txha lawm xwb ces poj ntxoo txawm los ua tsawv rau ib tug txiv neeb hauv lawv lub zos ntawv hais tias peb yuav los coj fav pov mus nawb vim nws ua rau peb txiv tuag lawm mas yog li ntawv peb thiaj li yuav los coj nws mus ua peb txiv ces txij li ntawv los fav pov txawm pib nkees heev zuj zus tuaj lawm xwb hmo ntuj ces D.E.V mas tom ib hmos ib hmos xwb fav pov mob mob yuav tuag tej kwv tij neej tsa tuaj zov poj ntxoog mas los w av rau tej kaum vaj kaum tsev nrov nrij nrawj ua sawv daws mas ntshai tag los xuas sawvv daws tej qaib nram cooj mas qaib quaj qis qaus li ntag ua ua muaj ib hmos txog ib tag hmo ces fav pov txawm tuag....tuag tag ces txawm muab pam tau 4-5 hnub fav pov mas lwj lwj plaub hau hle tag nplaig tawm tag kua lwj nrog zis rau ub rau no tej qhua uas tuaj txws tus tuag ntawv luag twb tsis kam mus ze li tuaj deb deb li 3-4 dag tom no ntsia xwb

hnub ntawv tav su lawv txawm coj fav pov lub cev mus faus lawv kuj tsis coj mus faus deb thiab lawv tsuas yog faus kiagrau tim ntug zos uas tuaj tim zos no ntsia ntsoov xwb faus tag ces tau ib ntus fav pov poj niam menyuam txawm tsis nco qab mus xauj fav pov lub ntxa lawm tau muaj 6-7 lub hlis fav pov poj niam mam li nco dheev txog tias ntev lawm ntshe yuav tau mus xyuas fav pov seb zoo li cas lawm ces tag kis ntawv nws txawm sawv ntxov ua tshais tsuag tsuag rau menyuam noj tag nws txawm cuab tib ntxo mug txog tim fav pov ntxa cas niag ntxa khoob ntshuv cia xwb khaub hlab liab vog rau ub rau no hos tsis pom lawm fav pov poj niam ntsia ntsia ces nws txawm ua ib siab tu siab nrho khiav los tsev lawm nws los tham qhia tej kwv tij sawv daws lawv mam li mus xyuas lawv mus txog no ua cia yog li ntawv tiag poj ntxoog twb los tsa fav pov coj mus ua tsov lawm tshuav lub niag ntxa khoob ntshuv cia lawm xwb tej kwv tij sawv daws lam ua txuj muab av coj los npoog rau lam hais tsev tias fav pov lub cev tseem nyob rau hau no lawm xwb

tau ib ntus tom qab no faiv kos nkawv ob txiv tub txawm mus plob tua nquab ntsuab noj txiv faj khaum niag tav su nrig cua nplawm ntwsnkawv txawm mus zovnkawv nyobsab siab sab pem toj tsob faj khaum nyob theem qiszog nram hav nquab ya los tsawsfaiv kos txawm tua raug nquab poob faiv kos kom nws tus tub nris mus khaws ua cas mus txog hauv tsob qab faj khaum tsis pom nquab poob qhov twg li pom plaub mas dawb vograu txhia chaw xwb tsis pom nquab qhov twg li nws thiaj li los qhia rau faiv kos thaum ntawv faiv kos kuj tsis ntseeg nws tus tub hais li thiab faiv kos hais tias yog nws tsis xav ua zoo yos xwb yog yos tiag mas yeej tau

(to be continued)
 
 
 
faiv kos tsis ntseeg li ces faiv kos thiaj li kom nws tus tub nyob pem no tua cov nquab ntawv faiv kos txawm mus nyob nram hauv paus faj khaum nws txawm mus nkaum zoo zoo ntawm tus hauv paus faj khaum tos tsis ntev nquab rov ya los noj txiv faj khaum nws tus tub thiaj li tua nws ntsia ntsoov tus tub tib phom hmoob rau rau kiag tus nquab poob kiv kiv los ntawg thaum tus nquab poob kiag los rau hauv tsob hauv paus faj khaum lawm nws tseem tab tom tawm yuav mus khaws xwb nws saib no ua cas tawm ob tug poj ntxoog tom hav fab khiav khiav los khaws nkaus tus nquab muab sib txeeb dua noj ua nquab plaub dawb vog noj ua ntshav lo li sib raws dua tom ntug fab lawm faiv kos txawm ntshai lau faiv kos thiaj li khiav los txog phem qhov uas nws tus tub nyob thiab hais kom nkawv cia li los tsev tam simntawv nws tus tub hais tias nquab twb pib los coob lawmcas tsis nyob pliag tua tso nws tias tsis tua li lawm kom nkawv cia li los mus tsev xwb

tag qhov ntawv ces muaj ob viv ncaus nyob hauv lub zos ntawv tus niam haus mas hnub nyoog thaj tsam 15 xyoos tus niamhluas hnub nyoog li 13 xyoos nkawv txawm sib ua luag mus tom teb mus ris pob kws coj los hau pub npua nkawv mus txog ib tog kev ces txawm los ib nyuag kob nag tshauv tag nrho ua nkawv ntub nag tsawv txoj kev uas yuav mus lawm pem lawv daim teb ntawv mas mus hla ib tus me nyuam dej yog tias lub caij ntuj nag ces dej yeej hlob txij dua thiab tab sis lub caij ntuj qhuav ces tsuas txij roob hlaub xwb thaum nkawv mus txog ntawm tus menyuam dej ntawv no cas tsuj dej nro npli dua sab tiv lawm nkawv txawm xav tias ntshe yog muaj neeg ua nkawv ntej tuaj mus pem teb lawm xwb nkawv tsis niam nco ntshai dab tsi thiab cas nkawv ho hla mus txog sab ntug dej sab tim ub no pom neev taw txawv txawv tsuj ntub ntsuav tau kev dua pev lawm nkawv txawm lawv qab mus lawm thiab

ua cas nkawv nyuam qhuav nce los nto theem pem toj no mentsis xwb cas zoo li ib ce mas xob xob hos plaub hau mas tsa tag li zoo li tsis tau luag li nkawv lam ua tiag mus txog pem teb mus ris rau pob kws nkawv thiaj li ncaj qha los tsev lawm tau ob hmos tom qab ntxiv ces cov niag poj ntxoog uas los tos fav pov txawm los ua npau suav rau ib tug pog laus laus hauv lawv lub zos ntawv tias cas hnub i es peb txiv fav pov thiab peb los txog pem nej cov niag teb pev peb pom ob lub txiv mas siav zoo noj kawg tsw qab ntxiag xwb peb kom mus muab ib lub los noj no fav pov los xyuas no fav pov hais tias yog iab thiab ntxawm nkawv xwb no fav pov tsis pub peb kov li peb thiaj li tsis tau no cas yuav khuv xim ua luaj

cov niag poj ntxoog ntawv los tos tau yawg fav pov lawm lawv txawm coj nws mus nyob rau puag pem dawm hawv lub niag qab pob zeb loj loj thaum nyuam qhuav mus txog ntawv fav pov tseem tsis tau tsheej ua tsov nyuam qhuav pib yuav tuaj plaub tuaj rau tes xwb fav pov tshaib tshaib plab tsis muaj dab tsi noj poj ntxoog mus dawj roob ris khawb tau tej niag ntwg cua nab los rau fav pov noj fav pov tsis noj fav pov hais tias tej ko kuv noj tsis tau nej yuav tau ua tiag mus nrhiav mov nrhiav zaub los rau kuv noj tiah laiv tsis li ntawv ces kuv tsis nrog nej mus laiv cov niag poj ntxoog ntawv ua tsis tau li cas ces thiaj li rov los nram zos nram no los nyiag sawv daws tej zaub tej mov nqa mus rau fav pov noj ua ua li ntawv ntev mus fav pov txawm mus thseej ua ib tus tsov loj lawm lau laus txaus lawm muaj zog txaus lawm ces muaj ib hmos ces fav pov txawm los tom peb yawg koob paj txos ib tug menyuam phaw nyuj kwv mus noj tim ntug fab lawm yawg paj txos lawv thiaj li mus taug tau no ua ciav muab noj tag tshuav lub khoos loos nrog lub taub hau lawm xwb ib txhia kom caws phom rau yawg paj txos tias kav liam txhob caws txawm caws los tsis tau dab tsi lawm vim tsov twb muab noj tag lawm vim tsov twb muab noj tag lawm ces lawv txawm tsis caws phom rau lawv txawm khiav los tsev tag lawm

los nyob tau ib ntus thaj tsam li yuav luag ib lub hlis poj ntxoog txawm rov los ua npau suav rau tus pog laus qub ntawv tias tos lawv ho muab paj txos ib hau zaub coj mus noj lawm los vim lawv tshaib dhau heev lawm nrhiav tsis tau qhov twg noj li es lawv thiaj los muab mus noj lawm xwb lawv mam li pauj rov rau paj txos hais li ntawv tag tau muaj 4-5 hnub xwb ces yawg paj txos lawv txawm mus xyuas nplej seb nplej luaj li cas lawm lawv txawm mus txog pem teb hauv lub tsev teb cas tsov tom tau ib tug phaw kauv loj kawg kwv coj los cia sov so rau hauv tsev teb ntag ib ncig qab cub ntawv mus rau nraum zoov mas neev tsov mas log laig raub txhia chaw xwb yawg paj txos thiab nws ob tug poj niam txawm pib ntshai tsawv muab xav mus xav los ces paj txos txawm tsis ntshai lawm nws xav txog ntawm nws tus sam nyuj uas tsov tom lawm lawv tub los ua npau suav hais tias lawv yuav los pauj ib tugrov rau nws no tej zaum tus no yog tus uas lawv coj los pauj nws tus nyuaj uas lawv muab noj tag lawm ntag

nws txawm txib kom nws ob tug poj niam muab niag kauv ntawv hlais coj los ua su noj poj niam hais tias zoo li no puas yuav noj tau yawg txawm hais tias tau kawg kuv hais tias tau ces tau xwb neb cia li muab hlais tsuag tsuag rau peb ua su xwb ces ob tug poj niam thiaj li muab hlais tsuag tsuag ua rau lawv ua su noj tag lawv ua ib hnub teb yuav tsaus ntuj ob tug poj niam kom los tsev paj txos tsis kam nws kom lawv pw ib hmos tag kis ua ib hnub teb thiab tso mamli los vim lawv twb ua teb yuav tag yog ho los tsev lawm ces tag kis yuavrau rov tuaj dua deb thiab nws tsis xav tuaj lawm hmontawv ces lawv txawm pw ua hmo noj tag xwb ces txawm mus pw ua ntej thaum lawv yuav pw ntawv lawv txawm rauv ib cub tawg cig lam lug cia lawv txawm mus pw hluav taws nyuam qhuav tuag tag xwb ces los ntag lau

(to be continued)
 
 
 
ces txawm los muab paj txos ob tug poj niam mooj tsaug zog lawm hos paj txos mas lawv mooj tsis tau kom nws tsaug zog ua rau paj txos qhov muag tawv tawv yuav tsaug zog ho tsis tsaug thiab niag tsov fav pov thiab cov niag poj ntxoog txawm los nrog paj txos tham paj txos ntsia mus no cas yog kiag fav pov ntag zoo nkaus li thaum nws tseem ua neej nyob es tsis tau tuag ntawv ntag vim tias paj txos thiabb fav pov lawv mas yeej yog neej yog tsav ib txwm los lawm thiab nws pom fav pov los zaum tug niag nrhab ceg tsa siabb siab ntawm ntug cub zoo li fav pov los txhiab ob ceg ntag hos zoo nkaus li pom 4 tug hluas nkauj mas leeg lub zam hmoob zoo zoo nyob ntawm fav pov ib sab paj txos thiaj li mam nug hais tias dab laug es koj twbb tuag lawm ne cas koj ho los txog ntawm ko fav pov thiaj teb tias yawm yij kuv tsis tuag nawb neej pheej hais tias kuv tuag tiam sis kuv tsis tuag kuv twb mus kuv lawm xwb tus uas nej hais tias tuag es yog kuv ntawv ces yog ib niag kauv xwb es yog nej pam ib niag kauv xwb ces nej pheej tias yog kuv no xwb kuv twb mus kuv lawm paj txos thiaj li nug hais tias ua li koj ho mus rau qhov twg lawm fav pov thiaj teb tias hnub ntawv tomqab sawv daws tua tus heev nyuj muab nqaij coj los fab noj tag ces lawv coj kuv mus lawm peb mus nkaumrau puag pem lub niag qab tsuas qhua pem ntug zos ped tau ib ntus tom qab kuv taus lawm peb mam li tsais chaw rau lwm qhov lawm tam sim no peb qhovchaw nyobb ces nyob kiag puag tim lub roob dub dub uas cov neeg pheej xij tuaj mus lavkav theej coj los hiav pob tawb ntawv ntag mas peb chaw nyob ces nyob rau tiv ntag fav pov tham tham qhua paj txos txhua tsav yam tag fav pov thiaj li hais kom paj txos los tsev no ces pab los hais rau nws cov niam tub nyob tom qab tias kom tsis txhob quaj quaj thiab tsis txhob nco nco fav pov lawm tham tham txog ib tag hmo dua niag tsov fav pov ntawv thiab 4 niag poj ntxoog thiaj li mus lawm paj txos mam li tsim nto nruab dab ntub los nws thiaj li mam tham qhia rau nws ob tus poj niam

xyoo ntawv thaum nplej yuav luag siav fav pov poj niam thiab nws tus tub hlob txawm mus nram teb mus xyuas nplej seb puas tau zoo hlais no yuav mus hlais nplej tom qab fav pov tuag tau 3 xyoos lawm fav pov tus poj niam twb tham hluas nraug lawm kuv tsis nco qab lawm xyov fav pov poj niamtus hluas nraug hu li cas lawm vim ntev los lawm hnub ntawv ces niag hluas nraug txawm cuab tib ntxo tuaj nyob pem hav fab pem hauv zos ncauj ke uas yuav mus lawm nram teb tos fav pov poj niam ces fav pov twb paub lawm thiab fav pov txawm los tos kev pem ncauj ke tso yuav muab niag hluas nraug ntawv xyuas ntag no los txog rau pem ncauj ke ces tab tom ib pab niag suav qhua nees tuaj mus ua lag luam muag nyuag ntaub nyuag xov khoom sib tais diav tej ntawv suav coob coob muaj li 20 tawm leej hos cov niag nees thauj nra muaj txog 30 tawm tus diam suav kwv phom tib si vim lawv ntshai tub sab thiab ces pab niag suav ntawv txawm los so kiag ntawm ntug kev ncauj ke yuav los lawm nram zos no thiab fav pov los txog ntawv ces fav pov ntshai lau fav pov txawm lug ntawm lub caj qaum roob ntawv hla lub nyuag hav tsawb ntawv mus rau tim kuv txiv lawv cov teb qos ntoo mus txog rau sab tiv ces txawm deb lawm fav pov thiaj ua tsis tau li cas rau niag hmoob uas tuaj tham nws poj niam ntawv hnub ntawv ces fav pov poj niam nws tus tub hlob thiab niag hluas nraug lawv txawm mus txog rau nram teb fav pov twb taug lawv qab mus rau nrav lawm thiab ntag fav pov nkaum pem luag teb saib ntsoov mus rau nram lub tsev teb ntag pom fav pov poj niam thiab niag hluas nraug mas niam sib nwj sib paug sib tawb heev heev nrav tuaj ntag hos nws tus tub hlob mas mus ua teb ib leeg puag pem luag teb lawm fav pov chim siab heev li ntag laiv nws tawm plaws pem hav fab los yuavmus lawm nram tsev teb tso mus muab ob nyuag ntawv xyuas huvsi cas tawm los txog pawv tsis pom qhov twg hlo li niag tsev teb qhuav qhawv cia xwb nws xam mus pem luag teb los nws tus tub kuj tseem nyob pev thiab rov ntsia mus rau nram niag tsev teb los tsis pom li lawm nws rov xawb nyho mus nkaum rau tom ntug teb qhov chaw qub ntsia mus rau nram niag tsev teb cas nws poj niam thiab niag hluas nraug mas niam sib tawb heev heev nrav tuaj thiaj ntag nws rov tawm plaws los xauj kuj tsis pomdab tsi li qub thiab ua ua ib hnub li ntawv nws niag poj niam thiab niag hluas nraus sib tawb txaus siab txaus ntsws tag nws twb tom tsis tau li ua ua li ntawvv ib hnub tsaus ntuj lawv thiaj li los tsev lawm hos fav pov los kuj rov mus dua tim roob dub lawm thiab tos fav pov ho ua tsis tau li cas rau nws poj niam niag hluas nraug los vim nws ov dab vaj dab tsev pov hwm nws zoo thiaj li ntis favpov qhov muag kom fav pov txhob pom lub sij hawm uas nkawv tseem tab tom sib deev ntawv es fav pov tawm los muab xyuas ntawv kom fav pov txhob pom

(to be continued)
 
 
zaj dab neeg ntawm no yeej muaj tswm sim tseeb tiag li kuv hais no nyob rau thaj tsam xyoo 1940 tawm ntawv ntag nws yog ib zaj uas muaj npe nrov yuav luag npaum li zaj tswv xyas thiab ntag tiam sis tus tsov fav pov no mas nws ho tsis los tos neeg li tswv xyas xwb zaj no yog ib zaj muaj tseeb nyob rau peb sab teb chaws ntawv tej laus uas nyob sab teb chaws ntawv ib txwm cav ncha nroos txog zaj ntawm no
tus tsov fav pov ntawm no ua mus ua los thaum kawg cia li ploj twj ywm lawm xwb tsis paub tias nws mus dua qhov twg lawm nws lub moo cia li ntshiag too lawm xwb ua ntej thaum nws yuav ploj ntawv nws los ua npau suavrau nws poj niam menyuam thiab cov kwv tij tias nws yuav tsiv mus deb lawm yuav tsis rovqab los lawm ces txij li ntawv los nws lub moo cia li ntsiag lawm xwb tsis muaj leej twg paub tias xyov yog nws mus nrog tswv xyas lawv sib tog es nws swb nws tuag lawm los ua cas lawm vim nws yeej los ua npau suav rau nws poj niam tias tswv xyas lawv yuavlos txeeb nws tej liaj ia teb chaws tej chaw nyob no thiab yog nws tsis tuag ces yog nws swb lawv es nws khiav mus deb heev lawm. Thaum xyoo 1980 peb tuaj txograu vib nais nws tus tub hlob uas kuv tham los saum toj no kuj khiav tuaj txog rau vib nais tib yam kuv hnov kuv txiv lawv tham li ntawv thiab tiam sis thaum ntawv nws laus lawm hnub nyoog thaj tsam ze 60 xyoo lawm ces kuv tsis paub tias ua li ne nws ho tuaj tuagrau vib nais lawm los ho dua qhovtwg lawm hos fav pov cov xeeb ntxwv ntawv tsis paub tias lawv nyob twg tag lawm yog leej twg ho paub zoo dua kuv los thov caw nws tuaj piav ntxivrau peb mloog tau cia kuv mam li piav kom tag rau sawv daws mloog tseem tshuav ntev heev li kuv nyuam qhuav pib xwb fav pov lub neej uas fav pov tuag los mus ua tsov ntawv nws txaus ntshai heev li mas pab poj ntxoog uas nrog fav pov ntawv muaj ib tug hu ua ntxhiav no yog tus txiv tsov nram ntej ub uas fav pov tseem ua neej nyob es fav pov mus zov dais es los fav pov muab tua tuag ntawv los coj ntxhiav ntawm ntxhiav tus txiv ces ntxhiav cia li tuag mus ua poj ntxoog lawm vim ntxhiav nyuam qhuav yuav ntxhiav tus txiv tau 3 lub hlis xwb ntxiav tseem nco nco ntxhiav tus txiv ces ntxhiav xij pheej nyiag kev rov los nrog nws tus txiv pw hmo ntuj thaum fav pov paub fav pov thiaj li muab ntxhiav tom noj tag lawm nws txaus ntshai heev li ua rau cov pej xeem uas nyob ib cheeb ze ntawm ntxhiav tus txiv lawv lub zos uas lawv nyob ntawv ntshai heev li. kuv mam li tuaj piav ntxiv kom tag ua tsaug ntau.