DAB NEEG
© 2009

Dab neeg

Nyeem ntxiv lwm zaj nias hauv qab no :
 
Dab neeg Ntshiab thiab Ntshaus........Saub ntxov doog......Nyab lim hiam
 
Niam nkauj zuag paj........Tooj Nraim sis nab thiab Muam Tooj Lug
 
Nkauj Nab Ntsuab thiab Txiv Nraug Ntsuag........Dab Neeg nab ua npog.......Ob niam tub ntsuag
 
.Los lus zoo ........Neej muaj thiab ua neej pluagHmoob ntseeg tias puag thaum ub, Luj Tub thiab Ntxhee Ci tawm hauv roob pob tsuas los rau ntiaj teb no. Thaum nkauj iab nraug oo tawm los txog, ntiaj teb qhuav qhawv tsis muaj tsiaj txhu li. Nkawv nqa tau ib lub paj nrog nkawv xwb. Nkawv txawm los ncig saib xyuas ntiaj teb. Thaum nkawv tshaib plab, nkawv noj cov noob paj. Nkawv ncig txog qhov twg, nkawv kuj muab cov noob paj w rau qhov ntawd.

Tsis ntev tom qab, cov noob paj txawm loj tuaj ua txhua tsav txhua yam tsiaj txhu. Cov noob paj ntawd kuj loj tuaj ua tau pob kws, dib, thiab txhua yam qoob loo. Vim cov qoob loo no los ntawm lub paj los, lawv txawj tuaj


 


"TOOJ NRAIM SIS NAB THIAB MUAM TOOJ LUG"

sau los ntawm TXHAWBSIAB:


Muaj ib ntxim niam-txiv hluas hluas, sib sib hlub. Tus txiv hu ua Tooj Nraim Sis Nab, tus niam hu ua Muam Tooj lug. Nkawd nyiam qhuav ua neej muaj thawj tug menyuam xwb. Tus menyuam tseem noj mis, nws lub npe hu ua Cib Siv Yig. Muaj ib hnub Tooj Nraim Sis Nab mus yos hav zoov los txog tog kev, ua ciav pom 2 tug menyuam ntxhais – plaub hau ntev ntev - nyob hauv qab ke, sib cav tsis saib qhov twg: nkawd hais txog qhov yuav mus coj ib tug pojniam – yog Tooj Nraim Sis Nab tus pojniam. Koj los tias cia koj mus coj es cia tus tod zov nyas, kuv los tias cia kuv mus coj es tus tod zov nyas tsam muaj neeg tuaj pom ces yuav sav coj tsis tau Muam Tooj Lug mus rau tsov txaij ntsab ntsaum. Nkawd sib cav sib cav tsis sib haum li. Tooj Nraim Sis Nab hnov thiab paub lawm tias 2 tug ntawd yog poj ntxoog, nkawd yuav los mus coj nws pojniam mus rau tsov, ces nws pojniam yuav tuag xwb. Nws thiaj xav zoj nkawd sib hlub tag npaum nyiam qhuav sib yuav tau tsis ntev, muaj thauj tus menyuam mos mos xwb yuav ua li cas?

Tooj Nraim Sis Nab txawm cia li tib plhaw mus ib sab tes ntsiab nkaus ib tug pojntxoog ntawd cov plaubhau tsis tso li. Ces nws txawm hais rau 2 tug menyuam pojntxoog ntawd tias cas nkawd siab yuav phem ua luaj, tus pojniam uas nkawd tham txog ntawd twb yog nws poj nws sev lawm mas tsis tau li. Vim li cas nkawd ho yuav los mus tos coj nws pojniam? Tooj Nraim Sis Nab thiaj hais tias, “Kuv hlub kuv pojniam tas npaum li, wb nyuam qhuav ua neej muaj ib tug menyuam tseem mos mos ab, yog neb muab nws coj lawm no kuv yuav ua li cas? Yuav tsis muaj leej twg yuav pub mis, los tu tus menyuam thiab ua zaub ua hmov rau kuv noj nrog kuv ua txijnkawm lawm, kuv yeej yuav tsis pub kom ua li ntawd li.”

Ces 2 tus menyuam pojtxoog ntawd txawm hais tias vim yog koj pojniam tshuav nuj tshuav nqi, luag thiaj kom wb tuaj tos nws mus them nuj them nqi xwb. Tooj Nraim Sis Nab txawm hais tias tsis tau li ntag, yog li ces kuv yuav muab neb 2 nyiag pojntxoog ntawm no cab plaub hau mus tsoo ntoo kom neb tuag mus li xwb. Nkawd txawm thov thov hais tias txhob ua li ntawd, txawm tias nkawd tuag coj tsis tau Muam Tooj Lug mus zaum no los luag yeej yuav tso dua lwm tus tuaj coj kom tau xwb. Yog li ntawd thov kom nws ua siab loj, cia nkawd ib tug mam los hloov ua nws pojniam los pub mis, tu tus menyuam thiab ua zaub ua hmov rau nws noj kom txog 13 hnub, cia ib tug li mam coj nws pojniam mus them nuj them nqi tas ces li coj nws pojniam tsov qab los, nkawd li mam ua kom Muam Tooj Lug xeev ciaj tsov los ua nws pojniam, tabsis kom tus txiv tsis txhob ua niam-txiv nrog tus pojntxoog uas los hloov cev ua Tooj Nraim Sis Nab ntawd li.

Tooj Nraim Sis Nab thiaj li quaj quaj thiab hais tias nkawd puas yuav pab tau li hais tiag? Nkawd thiaj hais tias tau kawg, yuav tsum tau ua li ntawd lawm xwb nws pojniam thiaj yuav tsov ciaj los nrog nws ua neej txog hnub laus. Nkawd thiaj hais ntxiv tias ib tsam yuav kajntug ces ib tug yuav coj nws pojniam mus, cia ib tug li mam los hloov ua ib tug zoo nkaus li nws pojniam los nyob hauv tsev. Tabsis thaum yuav kajntug nws pojniam mob plab ntawd nws pojniam yuav kom Tooj Nraim Sis Nab mus nrhiav neeb nrhiav yaig tuaj saib nws, los kom Tooj Nraim Sis Nab tsis txhob mus, nws tsuas hais rau nws pojniam tias kom txhob txhawj, nws tsuas mob me me xwb yuav tsum zoo xwb. Yog thaum tus pojniam tsis muaj sia lawm kom Tooj Nraim Sis Nab tsis txhob quaj thiab kom zov zoo zoo tsis pub leej twg mus hla li. Yuav tau muab ib daim pam coj los vov kom zoo thiab tseg lub me nrejmuag xwb. Nws yuav tau zov kom txog 13 hnub, nws pojniam li mam xeev tsov los. Tooj Nraim Sis Nab txawm quaj quaj lauj, ces nws thiaj muab 2 tug pojntxoog ntawd tso mus lawm, nws thiaj los tsev.

Nws los txog tsev, tsaus ntuj pw yuav kajntug qaib qua qua, ces nws pojniam txawm ntsoo mob plab tiag, nws pojniam txawm hais tias koj txiv mob kuv plab zaum no cas yuav mob txawv ua luaj, koj cia li mus nrhiav neeb nrhiav yaig tuaj ua saib kuv, tsam kuv tsis zoo ces tsis muaj leej twg yuav hlub wb tus menyuam thiab koj os. Nws tus txiv thiaj hais tias koj niam wb sib hlub ua luaj no koj txawm yuav mob los kuv yuav tsis pub koj ua cas li. Txhob txawj nws tsuas mob ib pliag xwb yeej yuav fim zoo lawm. Tooj Nraim Sis Nab txawm muab nws pojniam puag kiag hnia nrhis xwb ces nws pojniam txawm cia li hnov qab kiag lawm. Nws kuj tsis quaj thiab, tib pliag xwb nws pojniam txojsia txawm tu nrho lawm tiag. Nws txawm muab nws pojniam tso pw tib zoo rau saum txaj, ces nws tseem mus muab pam coj los yuav muab vov na, cas nws cia li pom nws pojniam sawv tseeg los, tabsis cas tseem muaj ib tug zoo nkaus li nws pojniam pw ntawm nws lub chaw. Tooj Nraim Sis Nab thiaj li muab pam coj mus kho vov tsuag tsuag rau, ces tus sawv los ntawd txawm yog tug pojntxoog uas nws pom ntag, tabsis nws txia ua zoo nkaus li nws pojniam. Hos ib tug pojntxoog ces coj nws pojniam mus lawm.

Tus pojntxoog txia ua nws pojniam ntawd thiaj los tu vaj tus tsev, pub mis rau nkawd tus menyuam thiab ua zaub mov rau Tooj Nraim Sis Nab noj. Thaum txog caij pw nkawd kuj mus pw ua ke yam li niam-txiv tau 12 hnub lauj, ces tus pojntxoog ntawd txawm hais tsau Tooj Nraim Sis Nab tias hnub 13 ces nws pojniam yuav tsov los, mas kom nws yuav tau zov nws pojniam kom zoo zoo. Vim Muam Tooj Lug twb mus them hnuj them nqi tas lawm.

Hnub kaum 13 ces tug pojntxoog ntawd txawm quaj quaj rau Tooj Nraim Sis Nab vim nkawd twb sib hlub heev zoo li niam-txiv lawm, tus txivneej ntawd los kuj hlub thiab nco tus pojntxoog ntawd heev li thiab, nkawd thiaj sib qawg quaj. Tus pojntxoog ntawd thiaj hais tias nws yeej tsis xav ncaim mus li, tabsis nws tsis yog neeg, ces ua tsis tau li cas lawm. Cia kom tus txivneej ntawd mus zov nws pojniam kom zoo zoo xwb, twb yuav txog caij nws tsov los lawm. Tus txivneej ntawd thiaj mus zov tsawv nws pojniam thiab saib tsis pub ib tug yoov los tsaws. Tavsu kiag xwb cas nws pojniam txawm txham pes dlhawv thiab ntsoo tias koj txiv cas kuv yuav tsaug zog ntev tas npaum li, cas koj tsis tsa kuv? Nws thiaj li quaj dlhi thiab muab nws pojniam tsa hlo los puag kiag rau lub xubndliag. Tooj Nraim Sis Nab thiaj piav qhia nws pojniam tias Muam Tooj Lug twb tsis muaj txoj sia lawm tau 13 hnub, pojntxoog twb los tos nws mus them nuj them nqi lawm, twb yog nws mus them nqi tas es pojntxoog thiaj tsov xa nws los xwb nws thiaj li tsov ciaj. Yog pojntxoog tsis xav nws los ces nkawd twb tsis sib pom tau txhuas lug li lawm. Ces nkawd thiaj li sib qawg quaj sib qawg hlub, tos nco xwb Tooj Nraim Sis Nab saib na ciav twb tsis pom tus me pojntxoog lawm.

Ces tus me pojntxoog ntawd thiab tus uas xa nws pojniam tsov los thiaj li mus lawm. Nyob ntawm lawv lub zos ntawd muaj ib lub qab tsuas tob tsawv. Nkawd mus tau 3 hnub xwb, ces tus uas los hloov ua nws pojniam ntawd thiaj li tsov qab los ua ib zag npausuav rau Tooj Nraim Sis Nab tias nws tsov mus txog luag tsis yuav nws lawm, ces nws yuav mus dhia tsua nyob ntawm lawv ntwg zos ntawd. Kajntug kom Tooj Nraim Sis Nab mus saib yog tsis pom muaj dabtsi ces tsis ua li cas, yog pom ib tug tsiaj tuag no ces yog nws tas sim neej lawm. Kom nws nyob ces nco nroov tus me pojntxoog ntawd tias nkawd twb tau los ua niam-txiv sib hlub ib zaug lawm. Yog nyob muaj ib hnub twg, nws mus pom ib nkawm niam-txiv muaj ib tug ntxhais zoo li nws pojniam, lub npe hu ua Maiv Ntxiag thiab nyiam nyiam Tooj Nraim Sis Nab ces kom nws mus yuav tus ntxhais ntawd los ua niam yau. Tus ntawd ces yog nws ntag.

Thaum nws ua npausuav li ntawd tag, kajntug nws txawm mus ncig tom lub qab tsuas uas nyob ze lawv ntug zos na ciav muaj ib tus nag tsuag tuag tib pob tod. Nws kuj tsis hais dabtsi, tabsis cim nroov cia nruabsiab tias tus pojntxoog ntawd yeej tuag lawm tiag. Nws xav tsis tag li thiab, tabsis tsis pom qab yuav ua tau li cas.

Tooj Nraim Sis Nab thiab Muam Tooj Lug nkawd thiaj tsov los ua neej tau 15 xyoos. Muaj ib hnub Tooj Nraim Sis Nab thiaj li ncig mus txog lub zos uas nyob tsis deb ntawm lawv, cas cia li pom muaj ib txwm niam-txiv muaj ib tug ntxhais zoo nkauj heev – zoo nkaus li nws pojniam ntag. Nws txawm mus nug tus hluas nkauj ntawd npe thiab seb yog xeem dabtsi. Cas tus ntxhais ntawd lub npe txawm hu ua Maiv Ntxiag, ces nkawd txawm sib tham sib tham tus ntxhais ntawd cia li nyiam nyiam nws heev. Nws thiaj xav tias yuav tsum yog tus me pojntxoog uas twb los ua nws ib zaug pojniam lawm xwb, cia nws sim taij yuav tus hluas nkauj ntawd seb nws puas kam los mus yuav Tooj Nraim Sis Nab. Nws nug tus ntxhais ntawd na ciav nws cia li kam thiab nws thiaj yuav los ua niam yau lawm.

Zaj kwvhuam no tsuas hais los tso tseg li no xwb.

"LUB PAJ ZOO SIAB"