KEEB KWM HMOOB MUS NYOB GUYANE
© 2009

< retour >

KEEB KWM HMOOB MUS NYOB GUYANEThaum Hmoob Thoj Nam nyob rau Thaib teb, Txiv Plig Nyiaj Pov paub tias Hmoob yog ib Haiv neeg nquag thiab rau siab khwv rau lub neej. Nws thiaj xav tias teb chaws Guyane, muaj hav zoo ntau, tsis muaj neeg kam mus nyob, nws thiaj los nrog cov Nom Tswv fabkis tham thiab thov kev tso cai rau Hmoob thoj Nam mus nyob rau Guyane. Hmoov kuj zoo heev thiab, thaum ntawd muaj ib tug Président de Conseil Régional yog neeg Tawv Daj thiab Pierre Dupont-Gonin ib tug kws sau ntawv tau siv zog pab kawg thiaj tau Hmoob mus nyob Guyane.

Thaum cov Hmoob nyuam qhuav mus txog Guyane, mas cov tub puv muab pam los ua daj thaiv ua ib txoj kev rau Hmoob mus xwb,tsis pub neeg pom lawv li. Cov pej xeem tid tsis tshua zoo siab txais tos lawv. Cov Hmoob nyob tau 6 xyoo nkaus tom plawv zoov ( zos Hmoob nyob hauv plawv zoov). Cov pej xeem hnov tias Hmoob yog ib cov noj neeg, mas lawv ntshai heev thiab thaum twg lawv yuav tuaj xyuas zos Hmoob mas yuav tsum ua ntawv ntawm Prefecture thiab tub r og kav lawv tuaj xwb...


Thaum lawv tawm mus Cayenne tsuas yog mus yuav tej toob xib tseem ceeb xwb. Lawv mus txog tsis ntev ces lawv pib ua lub qub li tim Nplog teb. Ua nplej, cog qos, cog txiv ntoo, yug qaib yug os, yug npua, yug nyuj, yug twm, plob hav zoo thiab cuab ntses...Uas niaj hnub no lawv tseem cuab thiab plob hav zoo qees...Ua teb nplej ob peb xyoos ces lawv tsis ua lawm. Vim ua nplej khwv heev thiab muag tsis tau nqe ces lawv tig los cog zaub muag...

Thaum xub thawj, TP. Nyiaj pov kuj xaaj ob peb yam kaus tsawb Thaib teb tuaj faib rau Hmoob cog, nws mus nrhiav twm nyob Argentina thiab Australie tuaj rau Hmoob yug, nrig nyuj nyob Brasilia rau Hmoob yug...etc...

Thaum Hmoob mus txog rau Guyane, mus ncig tom khw Cayenne tsis muaj zaub li, muaj qos do, txiv tsawb cub tej dog dig xwb...tsis muaj zaub li...Cov neeg tid lawv noj qos ntau xwb...Yog thoob lub khw Cayenne yuav tau 1kg zaub xam lav xwb, ces lawv muab rau tus laus tshaj noj, yog muab rau yawg Yaj zam Nob. Tej zaub thiab txiv ntoo, qos tej puav leej muab dav hlau thauj pem ob lub pov txwv Guadeloupe thiab Martinique(2 h dav hlau). Lawm coj qos tsw ha tuaj rau Hmoob noj, Hmoob noj ib txhia, muab ib txhias phua cog.

Tsis ntev tom qab no xwb Hmoob pib cog tau txhiam laj txhiam xwm noj, ces ib xyoos tom qab lawv tsa lub tsev Cooperative nqus zaub mus muag. Lawv ua Koom Haum Cooperative, vim muaj ib lub tsheb thauj khoom rau lub zos Cacao tag nrho siv xwb. Tom qab tsis ntev, sau khoom rau Koom Haum mus muag tsis tau siab ces Hmoob thiaj pib coj mus kav kiab Cayenne muag. Tsheb tsis txaus thauj sawv daws thiaj kuj tseem cog tsis tau tau khoom ntau ces lawv muab faib ua ob pab mus, ib pab mus hnub Tuesday, ib pab mus hnub Saturday. Tab sis kuj tsis yog txhua tus mus muag khoom. Ib tug mus ces ob peb tug faj xwb...Vim mus khw ib zaug, tsuas de tau ib los ob pob tawb zaub xwb...

Lawv muag li nov tau ib ntus, ces pib yuav tau tsheb zuj zus, sib pab sib txhawb...Ces tsis ntev tom qab no kiag xwb Taj laj Cayenne muaj zaub nphau nphwv lawm...

* Dab neeg txiv lwm tsib tshwm sim nyob Guyane, muaj ib zaug Txiv Plig Nyiaj Pov mus Thaib teb mus xyuas Hmoob Cacao, ces ob tug Hmoob txawm mus nrog Txiv Plig thiab ib tug nom Fabkis tham, ces Txiv Plig txawm rho tau 4 lub txiv lwm tsib los rau lawv noj, ib leeg ib lub xwb...Ib tug Hmoob noj nws lub txiv tag, nws txawm muab lub noob ntsaws hnab tshos, los txog tsev nws muab cog. Txawm tuaj, muaj hmoo thiab kuj yog tsob niam. Yog tias yog tsob txiv ces yuav tsis txi...Cog tau 3 xyoos ces pib txi, thawj ob peb xyoos mas noj tsawg lub txiv los khaws noob tib si coj mus cog.

Thaum lawv cog txi ntau lawm, lawv coj mus muag tom khw, ib tug poj niam Dub los nug tias yog dab tsi cas tsis tau pom dua, lawv teb tias yog Txiv lwm tsib, cog nyob Guyane. Tus poj niam ntawd cia li tsa tes Hawm Ntuj, thiab dhia ( Dance) tig lees ua Ntuj tsaug, pub cov txiv zoo nkauj npaum ntawd tuaj rau teb chaws Guyane...Zaum no txiv lwm tsib thiab muaj thoob taj laj. Ib xyoos lub caij txiv lwm tsib sia, lawv kuj ua Hmoov Txiv Lwm Tsib, muaj neeg mus coob Fabkis Av Loj mus koom yam nto moo thiab lom zem kawg nkaus.

Dua li ces zaum no nej txhua tus paub txog Hmoob kev huaj vam nyob Nkws Yas lawm...Zaum no lawv muaj txhij muaj txhua, tsheb loj, tsheb me, tsheb caij hauv zos, caij mus teb muaj txhij muaj txhua...Hmoob mus khwv tau noj tau haus ces muaj neeg mus nyob coob coob kawg nkaus lawm. Lawv tsim kho teb chaws Vam meej ib yam nkaus cov nroog loj nyob teb chaws vam meej lawm...


Image

 

 

Image

Image

Zos Cacao 1976, Ua ntej Hmoob mus nyob.
Ua ntej cov Hmoob yuav mua nyob Guyane, TP. Neej Vaj thiab TP.
Nyiaj Pov mus xyuas teb chaws Nkws Yas nrog tus Ministre des DOM TOM.

THAWJ PAB HMOOB MUS NYOB RAU GUYANE

Thawj pab Hmoob uas xub tuaj mus txog Guyane teb lub zos Cacao muaj 11 yim:

1/ Ham Tuam tsev neeg 3 leeg
2/ Lauj Pov tsev neeg 3 leeg
3/ Lauj vam foom tsev neeg 4 leeg
4/ Lauj Vam Ntxawg tsev neeg 3 leeg
5/ Thoj Npuag xab tsev neeg 5 leeg
6/ Thoj Num Yig tsev neeg 4 leeg
7/ Vaj Nyiaj lwm tsev neeg 6 leej
8/ Xyooj Ntsuab Ntxhais tsev neeg 4 leeg
9/ Yaj pov Yeeb tsev neeg 2 leeg
10/ Yaj Ntsuab lwm tsev neeg 4 leeg
11/ Yaj Tswv Nkaub tsev neeg 6 leej

Cov yim neeg hais los saum no,tau sawv kev Yeej thoj nam Vib Nais tauj mus rau Bangkok, Hnub Tim 2 lub 9 hlis 1977 lawv sawv kev ntawm lub nroog Bangkok, Thaib teb tuaj mus rau teb chaws guyane. Lawv tuaj so 1 teev rau New Delhi, India teb, mus so 1 teev rau Téhéran, Iran teb, mam lis tuaj nqes rau ntawm lub tshav dav hlau Orly, Qab Paris , Fabkis teb. Ho caij tsheb loj mus rau pem lub tshav dav hlau Qaum Paris Roissy Charles de gaulle uas yuav hloov dav hlau mus rau Guyane. Caij dav hlau ntxiv ntawm Paris Charles de gaulle mus, so ib teev ntawm lub Pov txwv Martinique thiab 1 teev ntxiv ntawm Gouadeloupe , nyob Qab Cubas, thiaj mam mus txog Cayenne, Guyane teb.

Thaum peb nqes dav hlau ntawm Cayenne yog hnub tim 3 lub 9hlis 1977 thaum 19 teev tawm. Tham ntawd twb tsau ntuj lawm, pom hluav taws xob cig ntsa iab qhov txhia chaw xwb. Lawv cia cov tub r og thiab cov Tub Ceev Xwm tuaj tos txais peb ntawm lub tshav dav hlau. Ces lawv muab cov tsheb thauj tub r og thauj peb ntawm tshav dav hlaus taug txoj kev mus rau sab Régina. Txog kev ncaim Cacao thiab Régina ( 70 km) thiaj mam nqes mus nram qab ke, sab lauj lawv twb tsa tau ob lub tsev tsam phooj tos peb nyob ntawd. Lawv yuav ib cov mov ci loj loj thiab ntau yam khoom noj tos peb tuaj noj hmo. Tab sis sawv daws sab heev thiab lig dhau lawm ces tssi muaj neeg saj li. Tuaj Paris rau Guyane noj 3 pluag mov hauv dav hlau, tab sis pluag 1 sawv daws noj, pluas 2 ib nrab noj, pluas 3 ces muaj ib tug noj lam xwb.

Lawv cia cov Tub r og thiab cov Tub Ceev Xwm tuaj tos peb thiab muab peb thauj mus deb ntawm lub nroog, vim ob peb hnub ua ntej uas peb yuav tuaj, ib cov pej xeem huab hm sawv tawm tsam, qw taus kev hauv lub nroog Cayenne, lawv tsis zoo siab kom cov nom tswv coj cov Hmoob tuaj nyob rau teb chaws Guyane.

Tim 4 lub 9 hlis 1977, sawv daws sawv los, ua cas pom hav zoov hav tsuag xwb. Hnov nas noog quaj zom zaws, txawv txawv tsis paub hais tias yog hom noog dab tsi quaj li ntawd. Hnov lwg poob tsig tsuag tsig tsuag xwb.

Sawv daws noj tshais tag, cov Tub Ceev Xwm tuaj tom nroog tuaj tshawb xyuas sawv daws tej khoom tag. Ces sawv daws mam thiaj rov nce tsheb los txog saum txoj kev loj. Ua cas tsis taug kev loj lawm!!!! Cia li taug ib txoj kev me me fab fab, yog mus rau Cacao lawm tiag!

Yawg Los pav kaw ntoo Nera pob kho txoj kev mus rau Cacao. Yawg thiab nws cov tub zog nyuam qhuav luaj thiab kho mus txog ntawm tam sim no cov kwv tij Hmoob Tsab lub tsev haus dej xwb, ib txhia hu ua Roob Xyuam Yaj ( Belle Vue).
Peb twb mus nyob tau ib lis piam, lawv mam kho kev tuaj txog Cacao.

Image

Peb mus txog Cacao zoo li yog ib lub me nyuam qub zog fab fab. Muaj ib lub tshav dav hlau fab fab ntev li 200 los 300 mev, ib lub tsev kho tsheb las tshav lug, peb 6 yim mus nyob rau hauv. Muaj ib lub tsev nyob khaub khaub hlab thiab fab fab ti nkaus ntawm qhov rooj. Muaj 4 tug Fabkis nyob hauv, xyov yog niam txiv los hluas nkauj hluas nraug tuaj ua si hauv. Muaj ob lub tsev me me nyob ntawm ob sab ntug tshav dav hlau, ib lub cia rau ib tug Txiv Plig uas coj peb mus nyob, ib lub cia rau khoom noj khoom haus yuav fais rau sawv daws.

Peb thawj pab mam ua ob lub tsev vov ntaub rau pab ob uas yuav tuaj lub lis piam tom qab nyob. Peb muaj tag nrho 500 leej, muab faib ua 2 hlis tuaj.

Image

Ua ntej cov Hmoob yuav tuaj nyob lub teb chaws Guyane no, ua noj ua haus ywj siab, ywj zog, kuj yog muaj cov Txiv Plig uas tau nrog dua Hmoob nyob los lawm, xws li TP. Nyiaj Pov, TP. Neej Vaj tau ua tib zoo nthuav txog Hmoob lub neej kev ua noj ua haus rau cov nom los Tseem hwv Fabkis kom lawv to taub zoo. Lawv thiaj hais tias yog li lawv yuav 500 leej tuaj mus ua ntej.

Yog li Tseem Hwv fabkis thiaj cia TP. Neej vaj thiab TP. Brix sawv Tseem Hwv chaw mus saib Hmoob. TP. Neej Vaj tau mus ua ntej rau Guyane tos sawv daws. TP. Brix nyob Paris, tos peb thawj pab tuaj txog Paris, nws mam nrog peb ua ke. Nws yog tus yuav tuaj qhia kev ua noj ua haus rau sawv daws.

Tim 15 lub 9 hlis pib luaj teb mus. Tuaj txog ib lub teb chaws tshiab tshiab, muaj hmob liab ( tuv nas) tom heev. Sawv daws luaj teb ntov nto ib ntsug tag, nyias mus suav nyias hmob liab tom tej nreeg ntoo ( Hmob liab nyiam tom tej kis ti ti xwb, yam li duav siv, qhov tsos, puab tais etc…). Cov liaj teb sawv daws luaj ib nrab, tsheb tuaj nrau ib nrab, thaum tiav tag mam muab faib rau cov yim neeg raws tsev neeg coob los tsawg.

Sawv daws tuaj nyob tau 20 xyoo muaj tsheb yuav luag txhua yim, txiv neej poj niam txawj tsav tsheb txhua tus tag. Muaj tsev dej, tsev plob nyob kiag hauv tsev tag, rov mus xyuas lub zos Hmoob zoo tshaj nyob Nplog teb: Las52 thiab Av Liab twb piv tsis tau kiag.

11 yim uas xub tuaj Cacao no lawv khiav tag rov rau Fabkis Av Loj lawm, tshua Lauj Vam Ntxawg tib yig xwb thiaj tseem nyob Cacao. Yawg kuj zoo neej lawm ntau, xa tau me tub me nyuam mus kawm ntawv rau Fabkis Av Loj, muaj vaj muaj tsev zoo, muaj tsheb loj tsheb me.

Thawj pab neeg hais los saum no, TP. Brix, Lauj pov thiab niam yaj Ntsuab Lwm lawv 3 leeg no khiav mus nyob rau lub teb chaws uas yuav tsis khiav ib zaug ntxiv li lawm. Puav leej yog Cancer coj lawv mus.

Cov khiav tag tau 20 xyoo no, yog leej twg rov qab mus txoj lub zos Cacao yuav ua li tej laus hais dab neeg tias: “ Xa Nkauj Nog mus nrauj zoo, nyob nyob rov qab mus xyuas no yog Suav nras laij nras iav lawm xwb.

Sawv daws tsis teb tsaws chaw yog luag pab xwb thiaj mus taus. Kuv tsev neeg muaj 6 leej, 4 tug me nyuam, luag pab them nqe dav hlau tuaj Bankok rau Guyane teb raug nyiaj $1.584. ( Thaum ntawd ib hlis nyiaj hli nyob Fabkis Av loj yog 500F xwb, $100=500F)

Tus sau: Vaj Nyiaj Lwm
1998