KEV NTSEEG
2009

 

 

TXOJ KEV NTSEEG

1_ Leej twg yog tus tsim lub ntuj lub teb?

_Tswv Ntuj yog tus tsim lub ntuj lub teb thiab tag nrho txhua yam qhov muag pom thiab qhov muag tsis pom.

2_ Ua cas ho muaj ib tug Tswv Ntuj xwb?

_vim tsuas muaj ib tug Tswv Ntuj, yuav tsis muaj lwm tus yog tau Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj yog tus muaj hwj huam tag nrho nto moo lug mus ib txhis.

3_ Twv Ntuj yog dab tsi?

_ Tswv Ntuj yog Leej Ntsuj Plig tus dawb huv zoo tag nrho nto moo lug tsis txawj kawg.

4_Tswv Ntuj pus muaj qhov pib ?

_Tswv Ntuj tsis muaj qhov pib , vim nws yeej YOG thiab nws yuav YOG mus ib txhis.

5_Tswv Ntuj nyob qhov twg?

_Tswv Ntuj nyob tag nrho qhov txhia chaw, sab yus pom thiab sab yus tsis pom.

 

6_Yog Tswv Ntuj nyob qhov txhia chaw, ua cas peb ho tsis pom?

_Peb tsis pom vim Tswv Ntuj yog Ntsuj plig Ntshiab, yuav pom tsis tau nrog yus lub qhov muag thiab lub cev ua tseeg yog neeg ntiaj teb.

 

7_Tswv Ntuj puas pom peb?

_Tswv Ntuj pom peb thiab nws yog tus saib xyuas peb.

 

8_Tswv  Ntuj puas paub txhua yam?

_Tswv Ntuj paub txhua yam: peb ua, peb hais lus, peb xav, thiab peb zais tob.

 

9_Tswv Ntuj puas ua tau txhua yam?

_Tswv Ntuj ua tau txhua yam vim TSWV NTUJ yog tus muaj hwj huam ntoo moo lug, yuav tsis muaj ib yam dab tsi uas Tswv Ntuj yuav ua tsis tau.

10_Tswv Ntuj puas ncaj ncees, dawb huv thiab txawj zam txhaum?

_Tswv Ntuj ncaj ncees tsis txawj xaus, Tswv Ntuj dawb huv mus ib txhis, thiab Tswv Ntuj yog tus zam txhaum tsis muaj hnub kawg.