TEJ YAM TXAWV
2009

 

 

Peb yuav tham txog tej yam txawv

Nyeem cov zaj txawv hauv qab no:
 

 

Leej tib neeg qhov muag tsuas pom xwb tsis paub qhov tseeb, zoo li cov cua tuaj ntxiag peb qhov muag tsis pom cua tab sis peb tsuas hnov cua tuaj xwb, peb yeej tsis paub xyov cua yuav mus xaus rau qhov twg, yog li ntawm no mus peb yuav tham txog tej yam txawv txawv uas peb tsis tau pom tsis tau paub tiam sis ho muaj tshwm sim rau yaj ceeb.