TSHOOB KOS
© 2009
____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 


TSHOOB KOS

nyeem ntxiv nias hauv qab no :
 
 Thov tus Fi Xov & Mej Koob-----------------------Qhov zoo npaj 4 lub khob.

[*]Qiv rooj-------------"Yawm txiv puas muaj ib lub me rooj rau wb qiv ne yuad?"
[*]Rub rooj & Rub nws los zaum mam ce cawv rau nws.
[*]Ce cawv "kab thawj zeeg ua ntej" Wb haus ib me pas cawv saib yuad.
[*]Ce cawv "cwb" ces thov nws………….Lus sam mas hais li no rau koj ua
Yawm Txiv, Kuv tus txiv hlob tus tub Pov mus coj tau yawm txiv Paj Xab
tus ntxhais Maiv Dawb los txog vaj txog tsev lawm, luag tias zej zog
txawm dav los tib neeg txawm nqaim es tsis pom qab muab dag thov zog ,
yog li no kuv thiaj tau kev ntsoov tuaj thov koj mus pab ua txiv tuam
mej koob, txawm tias koj muaj qab muaj num los thov koj mus pab peb mus
txuas tsoob txhuas kos, mus laj niam laj txiv ntaiv hnub ntaiv hli, ua
li hais, koj tus txiaj ntsha los peb yuav nqa, koj tus txiaj ntsim los
peb yuav ris mog….es thov koj mus pab nawb mog.


…Yog nws kam ce sawv tsee mus pe nws, Yog nws tsis kam ces nug saib nws
puas paub leej twg txawj, yog tias nws paub ces ho mus thov nws cov
phooj ywg.

Tus fi xov tuaj txog:

[*]Cob nyiaj thiab siv ceeb, thiab
ib tug nrog nws mus. Lus mas hais li no rau koj ua txiv los yog ua tub,
niam txiv kuj tsis pom qab mus thov leej twg mus fi lub me xo, yog no
niam txiv thiaj taug kev ntsoov tuaj thov koj, yog no, koj ua siab ntev
mus pab fi lub me xo mog, $20 no ces yog lub me xo, $200 no ces yog
niam lub me qe, txiv lub me qe, $60 no ces yog ntau txhuv tsis paub
faib hno, muab rau niam hlob txiv hlob, niam ntxawm txiv ntawm, thiab
ib tsoom nus tij nus kwv lawv sawv daws nyob tag nrho rau hauv no mog….

Mus txog niam txiv tsev (Fi Xov):

[*]Mus qhov rooj tag mus txog.
[*]Sawv tsab luam yeeb (Thau ob tug luam yeeb tuav ntawm tes)….Cev kab
yeeb rau txiv ua ntej…..Txais kab me yeeb no saib txiv, Txais kab no
rau niam, txais kab no rau poj koob yawm koob, niam hlob txiv hlob,
niam ntxawm txiv ntawm, txais kab no rau tus coj tshoob coj kos, txais
kab no rau ib tsoom nus tij, txais kab no rau ib tsoom nus kwv, txais
kab no rau muam phauj yawg laus, txais kab no rau ncej dab ncej
qhua….tag li ntawv ces tsab rau tag nrho cov neeg uas tuaj nyob hauv
lub tsev hauv….Mam rov los tsab dua kab kawg nug tus coj tshoob coj kos.
[*]Rov zaum.
[*]Sawv mus tsab yeeb rau tus coj tshoob coj kos, thawj kab pib txiv
ua ntej, niam, poj koob yawm koob, niam hlob txiv hlob, niam ntxawm
txiv ntawm, tsab rau tus coj tshoob, ib tsoom nus tij, ib tsoom nus
kwv, muam phauj yawg laus, ncej dab ncej qhua tag ces tsab rau cov kev
neej kev tsav dua kom txhua nrho. Ces tsab kab kawg thov qiv niam txiv
lub me rooj los siv.
[*]Rub tau rooj, ces kab yeeb caw nws los zaum thiab rub kwv tij neej tsa los zaum.
[*]Kab thawj zeej cawv
[*]Rov ce dua "cub" Ces tham ntawm lub xo "Lus sam mas hais li no rau
koj tus coj tshoob coj kos, Tav no niam txiv xeem lis los yog Pov lis
tus tub Tong tuaj coj tau niam txiv tus ntxhais Maiv yeeb mus nyob muaj
chaw lawm, kom niam txiv tsis txhob txhawj tsis txhob nrhiav mog. Qhov
me no ces yog lub me xo, wb tuaj los niam txiv twb muab qhwv tag lawm
ces wb kuj tsis pom thiab, cuag li yuav muab nthuav xyeem koj los thov
zam lub txim thiab nawb. $20 no ces yog lub me xo, $200 me pua no ces
yog niam lub qe txiv lub me qe, $60 no ces yog ntau txhuv tsis paub
faib hno, rau ib tsoom niam hlob txiv hlob, niam ntxawm txiv ntxawm, ib
tsoom nus tij thiab ib tsoom nus kwv. Hos $20 no ces yog muaj rau koj
tus coj tshoob coj kos ntag.
[*]Thaum tus coj tshoob txais qhov nyiaj no lawm ces sawv tsee pe
kiag…………Pe txiv nawb, coj txiv tus ntxhais mus nyob muaj chaw lawm tsis
txhob txawj tsis txhob nrhiav nawb…….niam, poj koob yawm koob, niam
hlob txiv hlob, niam ntxawm txiv ntxawm, tus coj tshoob, nus tij nus
kwv thiab ncej dab ncej qhua………..Thaum pe tag ces rov los " kab cawv."
[*]Ce cawv "cub" Teem tshoob.

Tsaws Lus:

Rub txiv lus, tuam mej koob, lwm mej koob, phij laj thiab niam tais ntsuab los zaum.


[*]Npaj nyiaj thiab lub kaus nrog rau txoj siv ceeb
[*]Lus sam mas hais li no rau koj ua txiv lus thiab tuam me koob, lwm
meej koob, phij laj, niam tais ntsuab nej sawv daws. Qhov no yuav vam
koj ua txiv lus nawb, luag hais tias hnub no tau tub tau nyab yuav mus
txuas txoob txuas kos, txuas neej txuas tsav , txuas nruab txuas ze ces
yuav vam koj, koj tsis txhob tso peb sawv daws tseg nawb.
[*]Lus sam mas hais li no rau koj txiv tuam mej koob, lwm mej koob, av
luag hais tias koj txiv tuam me koob txawm muaj qav muaj num muaj qoob
muaj loo los thov koj muab tso tseg es mus nrog peb laj niam laj txiv
ntaiv hnub ntaiv hli, los neb ua siab ntuj ntev pab peb nawb. Nyaj tus
txiaj ntsig los peb yuav ris, koj tus txiaj ntsha peb yuav nqa mas hais
li no rau neb txiv tuam mej koob, lwm mej koob.
[*] Lus sam mas Nqis 1 mas hais li no, nyob li ntawm lub thoob xo, lub
sij hawm ntawv peb muab $20 rau lub me xo, $200 yog niam lub me qe txiv
lub me qe, $60 duas yog ntaus txhuv tsis paub faib hno rau ib tsoom
niam hlob txiv hlob, niam ntxawm txiv ntxawm, ib tsoom nus tij thiab
nus kwv lawv sawv daws. $20 duas rau tus tsawb tsoob lawm nawb. Lub
thoob xo mas mus li no lawm mas hais rau neb ob tug, luag hais tias neb
mus yog tias tshuav qhov twg tsis haum niam txiv lub siab los neb hos
kuj txwm rov los nrog peb tham nawb. Qhov tsim nyog tias lav tau ua tau
los neb yeej meem lav yeej meem ris , neb lav los ris los, los peb ua
niam ua txiv nyob tom vaj tom tsev los yuav cug ntsoov nraub qaum rawv
ris, lus sam mas hais li no rau neb ua txiv tuam mej koob thiab lwm mej
koob nawb mas nqi no mas hais li no rau neb.
[*]Lus sam nqis 2, mas hais rau neb, nyob li niam txiv tom ub tom no
zoo li peb yeej tsis tau ua dua tshoob ua kos li, peb yog tshoob tshiab
tshiab xwb nawb raws li peb xav, tab sis neb mus saib niam txiv tom ub
pom qhov twg tshuav qhov twg los neb yeej meem lav yeej meem ris los
thiab. Yog tshuav qhov twg los neb hos tig los nrog peb tham. Tsis tas
li neb ob tug mus neb tsis txhob poob siab peb niam txiv tom no tus
yuav lav tshoob lav kos, luag hais tias dub qhov twg los yuav ntxhua,
ntuag qhov twg los yuav tuaj ntxiv es peb niam txiv tus lav tshoob lav
kos ces yog tus no ntav ov. Nws lub npe hu li no…………..hais li no rau
neb ob tug kwv luag tsis txhob poob siab………………..
[*]Lub sam Nqi 3, $200 nyiaj no mas hais li no rau neb ob tug kwv
luag, neb coj mus muas niam txiv lub rooj, coj mus muas niam txiv ib lo
lus nyiaj lus kub kom niam txiv hos tig los nrog peb txuas neej txuas
tsav txuas tsoob txuas kos.
[*]Lus sam nqi 4, $6000 no ces yog nqi me nqi hno, peb niam txiv tom
no tau tub tau nyab los cuag li muab qhov twg los muab tsis tsheej
thiab tsis txum peem ces neb ob tug tsis txhob xav li cas, neb ua siab
ntuj ntev mus pab laj niam laj txiv ntaiv hnub ntaiv hli nawb. Hais li
no rau neb, neb coj mus lav tshoob lav kos qhov twg yog tias tsis haum
niam txiv tom ub lub siab, hais siab hais nyhav hais siab hais qis los
neb ob tug neb txhob tso tseg es neb yeej meem lav , lav los peb mam li
ris, yam lub nra neb ris los ces muab coj los txo rau peb……………Cob niam
nkauj kaus, hais li no rau neb, peb niam txiv tom no los cav tsis txawj
khi thiab es muab cob rau neb es neb mam li khi nawb mog ob tug kwv
luag.

[Tsa me koob sawv kev:


[*]Cawv hu nplig
[*]Cawv khi tes
[*]Cawv tsaws lus….Lub caij cob cov khoom rau ob tug tuam me koob thiab lwm mej koob.
[*]Tus cawv sawv kev.
[*]Pe niam pe txiv, kwv tij neej tsa, thiab pe xeeb teb xeeb chaw.

Noj sus,….. Laig dab, khaws puav pheej, dua ncej puab
qaib. ib kho cawv tuav rau sab tes laug, qhov mov tuav rau sab tes xis.
Ces mam li muab ntov pov tseg rau ob sab.

 Reduced: 90% of original size [ 800 x 600 ] - Click to view full imageTxog niam txiv tsev:

[*]Mus qhov rooj tag mus, vauv tuaj
tog txhuas, phij laj tuaj tog tag, qhia vauv hle khau tag ces pe niam
pe txiv, poj koob yawm koob, niam hlob txiv hlob, niam ntxawm txiv
ntawm, nus tij nus kwv, muam phauj yawg laus, ncej dab ncej qhua
[*]Thaum pe tag kom phij laj thiab vauv zaum tau.
[*]Ib tug ntawm ob tug sawv tsab yeeb rau txiv, niam, poj koob yawm
koob, niam hlob txiv hlob, niam ntxawm txiv ntxawm, ib tsoom nus tij,
ib tsoom nus kwv, muaj phauj yawg laus, ncej dab ncej qhua…..tsab rau
kev neej kev tsav txhua nrho ces rov los tsab ib kab rau Yawm txiv kom
coj niam nkauj kaus coj mus khuam tseg.
[*]Zaum
[*]Rov sawv tsee tsab dua ib kab noog ob tug tub ntsuam dej ntsuam txhuv & kwv tij neej tsa tuaj puas txhij puas txhua.
[*]Zaum
[*]Tsab yeeb rau ob tug tub ntsuam dej ntsuam txhuv ces thov qib rooj siv.
[*]Rub tau lub rooj ces rov tsab yeeb caw nkawv los zaum mam ce cawv
rau nkawv, tsab yeeb rub kev neej kev tsav los nrog lawv zaum…….
[*]Thaum lawv los zaum tag, ce cawv "kab thawj zee cawv"
[*]Ce cawv "cub" Lus sam mas hais li no, nram ntej nram ntxov peb yuav
hu li cas los hu tau, peb hu los ntawm kev txheeb kev ze, tab sis hnub
no niam txiv txooj xeem lis suab tau niam txiv tom no ib tug ncej neeg
ntsuab hau liab coj mus cheeb qab plag qawj qab yiag to, ua neej yaj
los kib txhoob, nqaj ntoj ntuj nploog nto ntsis lawm, niam txiv tom ub
vam vam wb ob tug kwv luag, luag tias niam txiv tom no ho nyiam tsum
ntshaw raug neb ob tug kwv luag tuaj ua luag xov ntxiv xov xaws ua luag
tub koob tub xo, yog li no hnub no wb yuav muab neb hu ua kwv luag no
nawb mog….thov neb tsis txhob tso wb pov tseg. Tav no, luag tias qhua
tuaj qhua hlob los qhua cav tsis paub dab tsi. Es wb yuav cia neb ua
lau es wb ua poj. Hnub no tuaj txog niam txiv vaj niam txiv tsev lawm,
yuav vam neb ob tug kwv luag mog, luag tias tus tau neeg nws muaj nws,
tus tau nyiaj nws muaj nws, peb 4 tug kwv luag tsuas yog tau 4 lub me
yeej caw xwb los thov neb tsis txhob muab wb tso pov tseg thiab, thov
neb nrog wb laj niam laj txiv ntaiv hnub ntaiv hli mog. "kab Cawv"
[*]Ce cawv "cub" Lus sam mas hais li no, ua li neb tug twg yog tuam tus twg yog lwm, Thaum paub lawm ces lawv "kab cawv"
[*]Ce cawv "cub" lub sam mas hais li no, ua li ne niam txiv puas tseem
tshuav ib lub rooj thiab los yog tag rau lub me no lawm…."kab cawv"
[*]Thaum nug tau lub roob thiab paub meej lawm ces mam rov mus nqa niam nkauj kaus coj los cob rau nkawv ob tug kwv luag.
[*]C.C.C. Muab $200 nyiaj coj los nias rooj
[*]C.C.C. Noog lub xo & kab yeeb tuaj puas txhua.
[*]C.C.C. Thaum tus tub tuaj ntoj & puas muaj muam phauj yawg laus cuam tshuam.
[*]C.C.C. Puas muaj yaj nco cob txheeb.
[*][(Txum Mej)..C.C.C. Nyiaj sim tshoob/qhaib nom, Tuam choj tshoob, thiab ris khee ris tw.]
[*]Niam txiv khaub tsho & Poj tsiag
[*]C.C.C. Qaib dab los npua dab, &Nqi mis nqi hno
[*]C.C.C. Qiv vab tshau
[*]C.C.C. Qaib npws poj & Lub kawm.
[*]2 tug qaib qhia tshiaj.
[*]Ce cawv sia siv
[*]C.C.C. Nus tij cheb rooj.


 Reduced: 90% of original size [ 800 x 600 ] - Click to view full image


sua:

[*]Cawv qhib roog{Nrauv}
[*]Cawv poob plag{hauv}
[*]Cawv tos qhua or txheeb qhua{hauv}
[*]Cawv mov dej txiag{hauv}
[*]Cawv luam xim{nrauv}
[*]Cawv Piam thaj{nrauv}
[*]Cawv Piam sam thiab tsa sawv kev{hauv}


Ua tsaug rau cov nyiaj nqi mis nqi hno:Ua tsaug mog txiv tuam mej es!
Niam txiv tom ub nyiaj txiag ces tuaj lawm nqha nas los cuag li muas
hub tsis muas zes muas tau nkauj nyab plaub txhais taw tes xwb los niam
txiv tom no ces cia li sua zog lawm nawb mog, tu niam txiv tom ub siab
laiv mog.

Tuam Mej or NplovMej:

Txhob ua tsaug lauj mog! luag
tias niam txiv tom ub tau niam txiv tom no ib tug ncej neeg los cuag li
twb muab tsis txaus niam txiv tom no txoj kev khwv lauj mog.
Ua tsaug ov! Ob tug kwv luag,
luag tias neb tseem muab tau ib txog siv paj rau wb coj mus kav laj,
neb tseem muab tau ib txoj siv liab rau wb coj mus kav kiab, neb sia
tau wb ob ncig me siv es cuag li wb twb muab tsis tau rau neb es sia
tsis tau neb ib ncig laiv mog, es ua tsaug mog.

Aub txhob ua tsaug lauj ob tug
kwv luag, luag hais tias wb vam vam neb ob tug kwv luag nrog wb tuav
tes dhau dej ua luag dhau zoov los cuag li wb twb muab neb tsawg tsis
tau rau lub sam xeeb es tsaws tsis tau neb rau qhov chaw siab, wb twb
muab tsis tau ib txoj siv paj rau neb coj mus kav laj, ib txoj siv liab
rau neb mus kav kiab, tsuas yog sia neb ib nyuag ncig siv xwb los neb
tsis txhob tu siab mog.

Ua tsaug rau ob tug qaib qhia tsiaj:

Ua tsaug mog ob tug kwv luag, neb
tsis cia li, neb tseem saib wb rau lub sam xeeb es tseem npaj ob tug me
ntxhias los ua wb tug los cuag li wb yuav muab siv laiv, es ua neb
tsaug mog ob tug kwv luag.
Tus teb:

Aub ob tug kwv luag, luag tias
vam vam neb tug nrog wb ua kwv yaig kwv luag txog tav no, yog tias niam
txiv tom ub txawj ua lub neej ces yuav npaj ib khub me ntxias rau neb
ib leeg ib khub, tab sis niam txiv tom ub ces tsis txawj ua lub neej
ces twb npaj tsis tau ib khub me ntxhias tuaj ua neb tug es txhob tu
siab lau ob tug kwv luag nawb.

Ua tsaug rau tus qaib npws poj, roj,ntsev,

Ua tsaug mog, txiv kwv luag es!
Niam txiv tom ub ua lub neej xws luag neej, tseem npaj muaj peb ciab
roj peb ciab ntsev tuaj rau niam txiv om no thiab niam txiv tom no cia
li yuav sua zog lawm, tsam niam txiv tom ub tu siab laiv mog.

Tuam mej cov lus teb

Awb!! txhob ua tsaug os mog, cuag
li niam txiv tom ub los twb npaj tsis tau dab tsis ua niam txiv poj
yawm tom no tug, cav ua tsis raws li liaj lwg rhwv mws txoj kab tshoob
kev kos poj ua tseg yawm ua cia, tsuas npaj tau ib tug me ntxias ua
niam txiv poj yawm tom no tug xwb es tsis txhob tu siab mog.

Ua tsaug rau tus cawv tos qhua;(Niam txiv tus cawv):

Ua tsaug mog txiv txum mej e!
niam txiv tom no muab nyog luaj rau nyog npoo, muab nyog kab rau nyog
kev ua raws li liaj lwg rhwv mws txoj kab tshoob kev kos, poj ua tseg
yawm ua cia. Niam txiv tom ub ces muab tsis nyog luaj rau tsis nyog
npoo, muab tsis nyog kab rau tsis nyog kev, ua tsis raws li liaj lwg
rhwv mws txoj kab tshoob kev kos poj ua tseg yawm ua cia tuaj, niam
txiv tom ub ces cia li yuav tuaj khaws noj khaws haus xwb ntshai yuav
luab luab lim lim niam txiv tom no nawb mog.

Txum mej cov lus teb:

Ua tsaug dab tsi os, niam txiv
tom no ces muab tsis nyog luaj rau tsis nyog npoo, muab tsis nyob kab
rau tsis nyog kev ua tsis raws li liaj lwg rhwv mws txoj kab tshoob kev
kos, poj ua tseg yawm ua cia. Niam txiv tom ub ces muab nyog luaj rau
nyog npoo, muab nyog kab rau nyob kev ris nqaij ris hno, ris dej ris
cawv ua raws li liaj lwg rhwv mws txoj kab tshoob kev kos poj ua tseg
yawm ua cia tuaj, niam txiv tom no ces nyob tsaws noj nyob tsaws haus
xwb mog, ntshai yuav noj yuav haus tseg niam txiv tom ub, tsam niam
txiv tom ub tu siab nawb mog.Ua tsaug rau Nraugvauv tus cawv Luam xim:

Ua tsaug mog txiv tuam mej e!
niam txiv tom ub muab nyog luaj rau nyog npoo, muab nyog kab rau nyog
kev ua tshoob ua kos raws liaj lwg rhwv mws txoj kab tshoob kev kos poj
ua tseg yawm ua cia tuaj, luag tias niam txiv tom ub nyiaj txiag tuaj
lawm nqha nas, tsiaj txhu tuaj lawm nqha nkuaj, ris dej ris cawv, ris
nqaij ris hno tuaj rau niam txiv tom no noj quaj npws haus quaj npws,
peb yuav noj yuav haus tseg niam txiv poj yawm tom ub tu siab nawb mog.

Cov lus Teb:

Tsis txhob ua tsaug mog! niam
txiv tom ub ces tsis txawj ua neej mog, twb muab tsis nyog luaj rau
tsis nyog npoo, muab tsis nyog kab rau tsis nyog kev, cav ua tsis raws
li liaj lwg rhwv mws txoj kab tshoob kev kos poj ua tseg yawm ua cia
tuaj, tsuas yog tuaj ua niam txiv tom no lub me poov xwb los thov niam
txiv tsis txhob tu siab nawb mog.

Ua tsaug rau tsoos phij cuam:

Niam & txiv los ua ib yam no xwb.
Ua tsaug mog txiv txum mej e!
niam txiv tsis cia li, niam txiv tseem muab nyiaj phij tsab tsoos phij
cuam rau tus ntxhais coj mus chiv peev ua neej thiab. Piv li txawj ua
neej ces muab plaub qaib yuav coj mus peem kom tsheej plaub npua, muab
npaub npua yuav coj mus peem kom tsheej plaub nyug mog, yog tsis txawj
ua neej ces tseem yuav rov tuaj lauj niam lauj txiv noj lauj niam lauj
txiv hnav mog.

Niam txiv cov lus teb:

Txhob ua tsaug mog, niam txiv tom ub nyiaj tuaj lawm nqha nas tsiaj tuaj lawm nqhav nkuaj los niam txiv tom no ces
ua neej tsis xws luag cav tsis
muaj nyiaj phij tsab tsoos phij cuam, nraug vauv ces muas hub tsis muas
zes tsuas muas tau nkauj nyab plaub txhais taw tes xwb mog.


___________________________________________________________________________________________________________

 


NIAM TXIV NPAJ TOS TUB NYAB


Thov ob tug tshus (ob tug sawv cev niam txiv) los yog ob tug cuav mej koob.
Tua ib tug npua tos.
Npaj dej caw kom ntau txaus haus.
Ib lub rooj txawb ntsug rau nram qhov rooj tag muab ib lub vab tshaus tso rau saum lub rooj thiab muab 4 lub khob tso rau hauv lub vab.
Rau ib cov tshuaj ( Tshuaj yej, kab yeeb tshuaj, tea, coffee) tso nram qhov rooj tag tos.
Muab li ob hwj cawv tso nram qhov rooj tag.
Npaj nyiaj los tus ob tug mej koob kom nyhav zog.


LOS TXOG NTAWM QHOV ROOJ TAG

Thaum ob tug mej koob coj tub nyab los txog nraum qhov rooj tag ces lawv los nres sab nraud. Ob tug tshus (ob tug mej koob cuav sawv sab qhov rooj hauv tsev tos. Ob tug mej koob nug hais tias;

"Nej puas caiv os?"

Ob tug cuav mej koob teb tias;

"Aub! Tuaj los, peb tseem caiv lawm naj"

Ob tug mej koob nug tias;

"Nej caiv ua dab tsi naj?"

Ob tug cuav mej koob teb tias;

"Aub! Yog peb tso ob tug tub tshoob tub kos coj peb tus tub mus yuav nyab lawm es

lawv yuav los hnub no no es peb tseem caiv tos peb ob tug tub tshoob tub kos coj tub nyab los naj."

Ob tug cuav mej koob ho nug tias;

"Ua li nej mus dab tsi los naj."

Ob tug mej koob teb tias;

"Peb mus ua tshoob ua kos los os."

Ob tug cuav mej koob nug tias;

"Nej mus ua tshoob ua kos los no es nej puas yog peb ob tug tub tshoob tub kos uas

coj tub mus yuav nyab los tsis yog?"

Ob tug mej koob teb tias;

"Wb niag tsis nco qab zoo lawm thiab as, nej tuaj xyuas saib ob tug no puas yog nej tub nej nyab los tsis yog maj."

Ob tus cuav mej koob ib nyuag ncav caj dab tuaj xauj ces nkawv hais tias;

"Aub!cas neb yog peb ob tug tub tshoob tub kos ntag, ob tug no yog peb tus tub thiab tus nyab tiag lauj."

Nyob rau lub caij no yog tias ob tug cuav mej koob txawj zaj ces yuav tau hais zaj tshoob kaw qhov rooj. Ces ob tug mej koob hos hais zaj qhib qhov rooj. Thaum tag ob zag no lawm ces mam li hais zaj tsoob nug nkauj nyab. Thaum hais zaj no tag nrho lawm ces ob tug cuav mej koob ce 4 khob tshuaj or tea cev kiag rau ob tug mej koob ib leeg ob khob thiab hais tias;

"Ab! Nej los ib hnub sab sab li saj me ntsis tshuaj saib yuad."

Ob tug mej koob teb tias;

"wb tsis kam saj tsam nej lom wb nev, neb yuav tsum zaj ua ntej tso yog neb tsis ua cas no wb mam saj."

Ob tus Cuav mej koob teb tias;

"Ab!neb saj kiag xwb mav."

Ob tug mej koob teb tias;

"Yog neb tsis kam saj ces wb los yeej tsis kam saj thiab."

Ces ob tug cuav mej koob(tshus)hais tias;

"Yog li ces wb saj ua ntej lawm nawb."

Nkawd tsa hlo 4 khob tshuaj meej kiag ces nkawd rov teev kiag rau 4 khob rau ob tug mej koob thiab hais tias;

"Saj las, wb twb saj ua ntej lawm tsis ua cas."

Ces ob tug mej koob thiaj txais nkaus 4 khob tshuaj. Thaum nkawd txais kiag tau 4 khob tshuaj lawm, nkawv mam ua tsaug yeeb tsaug tshuaj. Cov lus ua tsaug hais li no;

"Ua tsaug mog! niam txiv tsis cia li tseem muab yeeb muaj tshuaj rau peb haus txob xeeb niam txiv xwb os mog."

Ob tug cuav mej koob(tshus)teb tias;

"Txhob ua tsaug mog! luab luab lim lim nej los twb tsis muaj ib pas zoo tshuaj rau neb ntaus sab lim nawb mog."

Ob tug mej koob ua tsaug tag ces nkawd mam li haus cov tshuaj; thaum nkawv haus tag ces ob tug cuav mej koob hos teev rau phij laj, tub nyab, thiab niam tais ntsuab haus kom txhua nrho.

Thaum lawv haus cov tshuaj no tag nrho lawm ob tug cuav mej koob hos ce kiag ib lwm cawv rau lawv haus kom txhua nrho thiab. Thaum haus cawv tag lawm, ob tug cuav mej koob tshem lub rooj mus cia lawm. Nkawv mam rov teev kiag 4 khob cawv ce rau ob tug mej koob ib leeg ob khob thiab hais tias;

"Hais rau neb ob tug mej koob, luag tias neb yog ob tug paub tab thiaj so neb mus hais nyab, neb yog ob tug paub kev thiaj tso neb mus hais sev. Yog li mas thov kom neb tuav nkauj nyab tes thiab txheeb nws kev ua neej los cob rau niam tixv thiab no mog."

Ob tug mej koob thiaj tau hais zaj tshoob cob nkauj nyab thiab foom tshoob rau cov niam cov txiv. Thaum hais zaj tag ces ob tug me koob mam li ces 4 khob cawv cev rau ob tug cuav mej koob nqa mus rau niam txiv hauv tsev haus ces nkawd thiaj kom lawv cov mus ua tshoob los nkag hauv tsev.

ROV LOS TXOG HAUV TSEV

Lawv los txog hauv tsev, tus tub cov kwv tij yuav tsum los txais tus tub thiab phij laj cov nra mus cia. Tus tub thiab tus phij laj yuav tsum mus sawv nram qhov rooj tag tig xub ntiag rau pem hauv plag, ob tug mej koob mam los qhia nkawd pe.

Ib tug mej koob cov lus qhia pe hais li no;

"Peb mus ua tshoob ua kos los txog vaj txog tsev lawm pe txiv nawb mog."

"Peb mus ua tshoob ua kos los txog vaj txog tsev lawm pe niam nawb mog."

"Peb mus ua tshoob ua kos los txog vaj txog tsev lawm pe poj koob yawg koob nawb mog."

"Peb mus ua tshoob ua kos los txog vaj txog tsev lawm pe ib tsoom niam hlob txiv hlob nawb mog."

"Peb mus ua tshoob ua kos los txog vaj txog tsev lawm pe ib tsoom niam ntxawm txiv ntxawm nawb mog."

"Peb mus ua tshoob ua kos los txog vaj txog tsev lawm pe ib tsoom niam tij tij laug nawb mog."

"Peb mus ua tshoob ua kos los txog vaj txog tsev lawm pe niam txiv ncaj dab ncej qhua nawb mog."

Thaum lub sij hawm uas tus tub thiab tus phij laj nkawv los pe ntawv, tus coj xwm los yog leej txiv yuav tsum los teb cov lus li nram qab no;

"sawv lauj mog! hnub no tau tub tau nyab los txog vaj txog tsev lawm zoo siab kawg I lawm lauj, sawv lauj pe tsis tas npaud lawm os mog."

Thaum ob tug mej koob qhia pe txhua lawm cov niam txiv uas tuaj tos tshoob tos kos ib tug yuav tsum los qhia nkawd pe ob tug me koob, phij laj tiab niam tais ntsuab.

Cov lus qhia pe ob tug mej koob thiab phij laj, niam tais ntsuab hais li nram qab no.

"Pe txiv tuam me koob, vam vam koj mus ntaiv hnub ntaiv hli, hnub no tau tshoob tau kos los txog vaj txog tsev lawm, cuag li yuav luaj lim koj xwb nawb mog."

"Pe txiv lwm mej koob, vam vam koj mus ntaiv hnub ntaiv hli, hnub no tau tshoob tau kos los txog vaj txog tsev lawm, cuag li yuav luaj lim koj xwb nawb mog."

"Pe tub phij laj, vam vam koj lub dag lub zog mus pom niam pom txiv, pom neej pom tsav, hnub no tau tshoob tau kos los txog vaj txog tsev lawm, cuag li yuav luaj lim nawb mog."

"Pe niam tais ntsuab, vam vam koj lub dag lub zog ua luag mus ua luag los, hnub no tau tshoob tau kos los txog vaj txog tsev lawm, cuag li yuav luab lim koj xwb nawb mog."

Thaum pe txog tus twg los ob tug mej koob yuav teb tias;


"Sawv lauj, peb sawv daws ua luag mus ua luag los xwb, twb los txog vaj txog tsev lawm sawv lauj."

Thaum pe tag li no lawm mam mus nrhiav chaw zaum tau.

NIAM TXIV TOG TUB TIAM MEJ KOOB

Niam txiv tog tub tiam mej koob yuav tsum rau ib lub rooj kom txaus kwv tij neej tsa zaum. Hu cov kwv tij neej tsa nyob ze tuaj nrog tiam mej kob thiab noj mov. Thaum rau tau lub rooj rau ntawm tag lawm yuav tsum muab li 4-6 lub phaj coj los rau saum lub rooj. Ntaus ntxuag kom txhua nrho cov phaj. Ntaus ntxuag txhij lawm mam rub ob tug mej koob, phij laj thiab niam tais ntsuab(niam tais ntsuab ces muab ib tug txiv neej los sawv cev) los zaum tuaj sab pem toj. Mam li rub cov kwv tij neej tsa los zaum kom txhij rau ntawm lub tsum. Nrhiav ob tug tub chiv cawv los zaum tuaj tog hauv paus rooj, ob tug tub tsawb cawv tuaj tog hauv ntsis rooj. Teev yim khob cawv rau ob tug me koob, tub phij laj, niam tais ntsuab, ob tug tub chiv cawv thiab ob tug tub tsawb cawv ib leeg ib khob ua cawv txum pib.

Thaum rau tau cawv txum pib lawm ob tug tub chiv cawv mam li chiv tus cawv tiam mej koob tuaj mus rau cov niam txiv kwv tij neej tsa sab ped thiab nrad, tab sis tsuas yog tsa tus txheej caw tuaj mus xwb tsis tau haus tus cawv tuaj. Yuav tsum tos tiam mej koob tiam tso mam haus tus cawv tuaj rau sawv daws.

Cov lus chiv tus cawv tiam mej koob hais li nram qab no.

" Hais rau cov niam txiv, kwv tij neej tsa sab ped thiab sab nrad, wb yuav tsa tus me cawv tiam mej koob tuaj mus rau nej sawv daws. Tab sis thov kom sawv daws ua siab ntev tos, wb tsuas tsa tus txheej caw tuaj mus xwb saib naim txiv puas muaj lus hais rau ob tug mej koob, tub phij laj thiab niam tais ntsuab lawv. Yog niam txiv muaj lus dab tsi los hais tas tso wb mam haus tus cawv tuaj nawb mog."

Thaum ob tug tub chiv cawv hais tas li no, niam txiv tus coj xwm mam los muab nyiaj thiab hais cov lus rau ob tug mej koob, tub phij laj, niam tais ntsuab lawv. Muab nyiaj $40 rau tuam, $40 rau lwm mej koob, hos $20 rau niam tais ntsuab thiab phij laj. Nyob ntawm muaj ntau los muab ntau yog tias muaj tsawg los muab tsawg. Nyob ntawm niam txiv fab peem tau xwb.

Niam txiv tus coj xwm los cov lus hais li no rau tus tuam mej koob hais li no;

"Hais rau koj txiv tuam mej koob, vam vam koj lub dag lub zog mus ntaiv hnub ntaiv hli, mus laj niam laj txiv laj tshoob laj kos , koj khiav nce toj nqes taug tau ob niag peb hnub, hnub no tau tshoob tau kos los txog vaj txog tsev lawm piv li peb cov kwv tij txiv tub ua neej tuaj qaum tsag ces peb yuav ua muaj ib kab phaj ib rawg ntxuag, ib pib zoo dej ib pas zoo cawv rub koj rau lub sam tsum ua koj ib los tsaug. Tab sis yeeb vim hais tias peb poob teb poob chaw qiv luag toj yug yaj qiv luag tais rau ntxhais ua lub neej tuaj qab tsag muaj yam kuj tsis tsheej yam muab tsi kuj tsis tsheej tsi, cav ua tsis muaj ib kab phaj ib rawg ntxuag ib pib zoo dej ib pas zoo cawv coj los ua koj txiv tuam ej koob ib los tsaug, tsuas yog muab ib lo me lus qhuav qhuav hais koj xwb los thov koj ho zam lub txim pub mog."

Thaum tus coj xwm hais cov lus saum no tag lawm, tus tub yuav nyab thiab cov kwv tij los pab nrog nws pe. Tus coj xwm mam rov qhia kom lawv pe.

"Nej pe txiv tuam mej koob nawb mog."

Sawv daws thooj txhij pe ua ke ob pes sib lawv liag.

"Khwv koj nawb txiv tuaj mej koob e, vam vam koj lub dag lub zog khiav nce toj nqes taug tau ob niag peb hnub, hnub no tau tshoob tau kos los txog vaj txog tsev lawm, piv li peb ua lub neej tuaj qaum tsag ces yuav ua muaj ib kab phaj ib tug ntxuag ib pib zoo dej ib pas zoo cawv rub koj rau lub sam tsum ua koj txiv tuam mej koob ib los tsaug. Tab sis vim peb ua lub neej tuaj qab tsag ces yuav ua tsis muaj ib kab phaj ib tug ntxuag ib pib zoo dej ib pas zoo cawv coj los ua koj txiv tuam mej koob ib los tsaug, tsuas yog ua koj ib los tsaug qhuav xwb nawb mog."

Txiv tuam mej koob cov lus teb.

"Sawv tsis txhob pe os, nej vam vam kuv lub dag lub zog los kuv pab tsis tau nej ib yam dab tsi nawb, sawv lauj pe tsis tas npaum lawm mog."

Tus lwm los hais ib yam li tus tuam thiab xwb.

Hos ntawm tus phij laj ces pauv, mus rau Pe niam pe txiv pe neej pe tsav. Tus niam tais ntsuab ces pauv mus ua (ua yaig ua luag mus neej mus tsav, mus xaus tshoob xaus kos)……..Cov lus teb los zoo ib yam tus tuam mej koob cov xwb.

Thaum pe txhua lawm sawv daws mam los zaum tau. Ob tug tub chiv cawv mam haus tus cawv tiam mej koob tuaj mus. Tus cawv sawv kiag ces nkawd mam tsa kiag tus ntxuag lawv qab. Cov lus tsa ntxuag hais li no.

"Hais rau nej cov niam txiv kwv tij neej tsa sab ped sab nrad thiab neb ob tug tub tsawb cawv tom ko, peb sawv daws khaws ntxuag nawb mog."

Thaum tus cawv mus txog tom ob tug tub tsawb cawv lawm, nkawv thiaj nug rov qab mus rau ob tug tub chiv cawv hais tias;

"Ua li neb tus cawv tiam mej koob los txog tom no lawm es yuav cob los tsawb?"

Ob tug chiv cawv teb tias;

"Cob tom neb es rov khob los tom no."

Ob tug tub tsawb cawv thiaj hais tias;

"Yog li no ces neb ob tug mej koob, phij laj, thiab niam tais ntsuab, thiab ob tug tub chiv cawv peb kab txum pib nawb."PIAM SAM

Thaum kab txum pib meej lawm yuav tsum rov teev txum pib kom puv nkaus rau, ob tug tub chiv cawv mam tsa tus cawv piam sam tuaj rau sawv daws haus. Thaum tsa tus cawv lawm, ob tug tub chiv cawv tsuas yog tsa tus txheej caw tuaj xwb, tseem yuav tos ob tug mej koob saib nkawv los piam sam niam txiv tom ub cov lus uas nkawd mus hais thiab mus lav los rau niam txiv tom no paub tso. Cia piam sam tas lawm ob tug tub chiv cawv mam haus tus cawv piam sam tuaj rau sawv daws.

Cov lus tsa tus cawv piam sam hais li no;

"Hais rau cov niam txiv kwv tij neej tsa sab ped sab nrad thiab neb ob tug tub tsawb cawv tom ko. Wb yuav haus tus me cawv piam sam tuaj mus rau nej sawv daws nawb mog, tab sis thov nej sawv daws ho ua siab ntev tos nawb mog. Wb tsuas yog tsa tus txheej caw tuaj rau nej sawv daws xwb tos saib ob tug mej koob puas muaj lus dab tsi rau niam txiv tso, yog tias muaj los wb mam haus tus cawv tuaj nawb mog."

Thaum ob tug mej koob yuav los piam sam cov lus rau niam txiv tom no, nkawd yuav tsum teev ob khob cawv cev rau niam txiv tus coj tshoob coj kos, teev ob khob cawv cev rau niam txiv hauv tsev, yog tias niam txiv muaj cov coj xwm coob tus yuav tsum teev cawv kom txhua zog ib leeg ob khob. Teev cawv txhua rau lawv lawm ob tug mej koob mam pib hais cov lus piam sam. Ob tug mej koob cov lus piam sam hais li no;

"Hais rau nej cov ua niam ua txiv ua kwv ua tij sawv daws nej lias vam vam wb lub dag lub zog mus nrog ntaiv hnub ntaiv hli laj niam laj txiv yawb tshoob yawb kos los wb cav pab tsis tau nej ib yam dab tsi nawb mog. Niam txiv tom ub hais rau wb li no, kom wb coj lus los rau nej cov ua niam ua txiv tom no, niam txiv tom ub nws hais tias nraug vauv xav kom tau nyiaj phij tsab tsoos phim cuam, nraug vauv tsis mus yuav nkauj nom nkauj tsw, nraug vauv hos mus yuav tsum nkauj hmoob qab xib taws daj ces nraug vauv yuav tsis tau nyiaj phij tsab tsoos phij cuam lau!!!!!! Nraug vauv nyiaj tuaj lawm nqha nas, tsiaj tuaj lawm nqha nkuaj, nraug vauv ces muas hub xwb tsis muas zes, muas nws nkauj nyab plaub txhais taw tes xwb. Niam txiv li khoom phij cuam ces muaj:

(Nyeem tsab ntawv uas niam txiv tog ntxhais muab nrog cov tshoos phij cuam los) Yog tias niam txiv muab nyeem no ces los txog mam nyeem, yog niam txiv tsis nyeem ces tsuas yog piav raws li niam txiv cov lus muab los xwb.

Nqe ib li no, nqe ob tuaj niam txiv hais li no; niam txiv hais tias, niam txiv tus ntxhais no hlob cev tsis hlob siab, qav num los tsis txawj ua, cav ua tsis tau ib pluag rau niam txiv noj. Hnub no hauv hlua muab rau nej txooj xeem…(tus tub xeem)….lawm los qab hlua niam txiv txooj xeem…..(tus nyab xeem)…. Tseem tuav. Niam txiv txooj xeem….(tus nyab xeem)…ciaj toog tais tsis tau thiaj muab rau niam txiv txooj xeem …(tus tub xeem)… ciaj hlau tais. Niam txiv txooj xeem..(tus nyab xeem)…yias tooj hau tsis tau thiaj muab rau niam txiv txooj xeem…(tus tub xeem)…yias hlau hau. Nraug vauv thoob nraug vauv yeej meem thi, nraug vauv phav nraug vauv yeej meem npuj, nce toj nraug vauv yeej meem soj, nqes hav nraug vauv yeej meem kav. Nraug vauv yeej meem coj noj coj ua kom xws teb xws chaw, tsis txawj los nraug vauv yeej meem qhia, tsis paub los nraug vauv yeej meem qhuab. Nraug vauv yeej meem qhia kom kawg saib kawg ntsws, yog tias tseem ho tsis yib hauj yib hais tseem mus nrog luag plhoj luag twv, nrog luag ua nkauj ua nraug ua plees ua yig nraug vauv qhuab tsis tau hais tsis tau, ntshe nraug vauv ua siab deb xwb, yog tsis ua siab deb los yeej meem coj mus rau niam txiv tom ub ua niam ua txiv ho nrog qhuab nrog qhia. Yog niam txiv qhuab tsis tau qhia tsis tau lawm tiag nyaj nraug vauv tes nyiaj txiag nyob qab tsuas qhuav, tab sis txiv las npua rog tsis pw nram nkuaj lawm vim tias muab noj tag haus tas lawm no nawb mog.

Nqe ob li no, nqe peb tuaj yog nraug vauv coj niam txiv tus tub tus ntxhais los, nraug vuav tsis coj noj coj ua. Nraug vuav coj los tsub mus tsim txom los tshiav los lim, ua nas qhuav noog nkig, ua kooj dai taw ua kauv dai hlua noj hno ntxuag kua muag taug kev ncia suab dab quag, coj mus cem twb nkog twg nkig, twb neej twb tsav, yog niam txiv hnov tuaj nruab ha nyaj niam txiv yuav tsis hais dab tsi. Yog niam txiv hnov tuaj nruab roob, hnov muaj qab txawb muaj teg, tooj tau npab tuav tau tes ces nraug vauv npuaj teg nraug vauv nooj ya, nraug vauv ntau taw nraug vauv nyiaj xaub, nraug vauv tsis txhob tu siab no nawb mog.

Cov lus uas niam txiv tom ub kom coj los rau niam txiv tom no ces muajlino xwb.

Nqe peb li no, nqe plaub tuaj hais txog kev wb mus zaum no kuj tsis muaj qhov nyuaj dab tsi ntau tsuas yog muaj nqe puav lus wb kuj tau lav coj los rau nej cov ua niam ua txiv thiab cov kwv tij kom sawv daws ho nrog paub nrog hnov. Hnub qab nram lub ntsis yog lawv txooj xeem…(tus nyab xeem)…hneev yaj kub txeeg ho tua ntsia nrawv nej tsev txooj xeem ….(tus tub xeem)…no los nej sawv daws ho yuav tau ua kom ncaj li lawv thiab. Cov lus uas wb tau lav los muaj li no:

Hias tasli no ces hais cov lus uas mus lav los ib nqe zuj zus rau cov niam cov txiv thiab cov kwv tij.

"Tsis tas li no, kev wb mus ua tshoob ua kos zaum no wb kuj siv nyiaj txiag lawm ntau heev nawb mog. cov nyiaj txiag uas wb siv tas nrho yog…cov nyiaj…diam nawb. Nej txawm vam vam wb los wb twb pab tsis tau ib yam dab tsi, tsuas yog coj nej nyiaj txiag mus siv lawm laub lug xwb nawb mog. wb lus ces muaj li no xwb saib nej ho muaj dab tsi los ua mus ntxiv."

Thaum ob tug mej koob los hais cov lus no qhia cov khoom niam txiv phij cuam rau tus nyab thiab tus tub meej lawm, niam txiv tom no thiab cov coj xwm yuav tsum haus cov cawv ob tug mej koob teev rau lawv kom meej.

Lawv haus cawv meej lawm, ob tug tub chiv cawv mam haus tus cawv piam sam tuaj mus. Tus cawv sawv kiag ib pliag nkawd mam rov qab txhob kom sawv das khaws ib lwm nttxuag. Cov lus txhob hais li no;

"Hais rau cov niam txiv kwv tij neej tsa sab ped sab nrad thiab neb ob tug tub tsawb cawv tom ko, peb sawv daws khaws ntxuag nawb mog."

Tus cawv mus txog rau tom ob tug tub tsawb cawv, nkawd yuav tsum nug rov qb mus rau tom ob tug tub chiv cawv tias;

"Ua li neb tus cawv piam sam tuaj txog tom wb no lawm es yuav cob los yuav tsawb?"

"Yog li no neb ob tug tub chiv cawv, ob tug mej koob,tub phij laj thiab niam tais ntsuab peb sawv daws kab txum pib nawb."

Yog muaj nthuav kaus ces ho ntuav kaus, tsis muaj ces tus cawv piam sam los tsawb tseg li no lawm xwb.

_____________________________________________________________________________________________________________


 


LUS TXHAIS KEV TSHOOB
Kab txum pib: Haus kom khob cawv meej kiag - tsis tshuav ib qho cawv nyob hauv lub khob li lawm.

Kauv tshus zoov - tshws zais nas: Tsis txhob zais kiag li ntag. Muaj lus nkhib lus nkhaus, lus txeej lus xuam li cas los yeej meem phua plhawv los.

Liaj Lwg: Hmoob thawj tug nraug vauv. Tom qab dej nyab lub ntiaj teb, xyoob ntoo puas tsuaj tag. Liaj Lwg yuav yuav poj niam. Tiam sis tsis muaj xyoob ntoo los txua rooj. Liaj Lwg thiaj li mus nrhiav noob xyoob noob ntoo lawm zaj teb los tsim thiab txua rooj.

Niam nug txiv nug: Yog tus mej koob. Nyob rau lub caij tseem tab tom zawj tshoob mas peb muab plaub tug mej koob hu ua niam nug txiv nug. Thaum zawj tau tshoob tau kos lawm mas lawv plaub tug thiaj li yog niam txiv tom ub thiab tom no plaub tug mej koob.

Niam txais ntsuab: Yog tus ntxhais ua niam txiv tog tub npaj nrog mus ua tus nkauj nyab luag. Niam txais ntsuab nrog nraim tus nyab ua ke lub sib hawm tseem tab tom hais tshoob hais kos. Tus niam txais ntsuab yuav tsum nrog tus nkauj nyab ua ke nraim mas lwm tus hluas nraug thiaj li yuav cob ntxias tsis tau tus nkauj nyab.

Nruab: Plaub tug mej koob sib lwv zaj tshoob saum lub rooj tshoob.

Nrhwv Mwg: Hmoob thawj tug nkauj nyab. Tom qab dej nyab lub ntiaj teb, xyoob ntoo puas tsuaj tag. Liaj Lwg thiab Nrhwv Mwg nkawd yuav sib yuav. Nkawd thiaj li nqis mus lawm zaj teb mus taug noob xyoob noob ntoo qab.

Ntuj txiag teb tsaus: Dab nriag teb. Yog ib lub teb chaws muaj ib heev neeg me me nyob. Cov neeg no loj thiab siab li ib dos. Lub sib hawm lawv ua liaj ua teb, luaj teb ntov ntoo, lawv sib rab koob los hno tus me nyuam yub ntoo kom vau xwb.

Ntseg log puav tam ncej txawb: Ua tshoob ua kos thaum pib mus txog thaum xaus kom muaj koob meej. Tsis muaj tus qaug dej qaug cawv. Tsis muaj lus nkhib lus nkhaus. Tsis tag li ntawd xwb niam txiv ob tog tau tub tau nyab thiab tau ntxhais tau vauv.

Ntsuam dej ntsuam txhuv: Nrog niam txiv ob tug laj tshoob laj kos niam tau neej tau tsav.

Nyab xeeb: Noj mov thiaj li poob plab. Hauv dej thiaj li poob cev. Pw thiaj li tsaug zog. Thiaj li tsis muaj kev nyuaj siab ntxhov plawv.

Phib laj: Tus cuav vauv uas mus nrog tus vauv pe neej pe tsav. Tus phib ib txoj hauj lwm yog nrog tus vauv npaj pluas noj pluas haus.

Poj rhawv kab yawm rhawv kev:
Ua tshoob ua kos yoog lis nraim tej laus ib txhis ua puag tuam tshoj teb los mus.

Rab hneev yaj kub txeeg: Niam txiv hauv tsev tus tub los sis nws cov kwv tij tus tub. (Qhov no hais txog hais tias lwm hnub yus ib tug tub ho mus yuav raug niam txiv tom ub tsev neeg ib tug ntxhais.)

Tshoob coj: Nkauj pom nraug qab, nraug pom nkauj lw. Tub ntxhais sib pus los ua txij ua nkawm yam qaib tsis qua, dev tsis tom.

Tshoob zawj: Mus nqis tsev hais niam txiv tus tub tus ntxhais. Feem ntau mas yog tub ntxhais tsis txawj ua nkauj ua nraug ces niam txiv cia li mus nqis tsev hais lawv tus ntxhais rau nws tus tub xwb. Tseem hu tau ib lo lus ntxiv tias "Tshoob phwb."

Tub teev txiaj: Tus tub laub cawv. Nws txoj hauj lwm yog teev cawv rau txhua txhua tus kev neej kev tsav nyob saum lub rooj haus. Tub teev txiaj yuav tsum teev pib cawv nyob pem hauv ntej ua ntej mam li teev pib cawv nyob tom qab.

Tub tshaj phaj: Tus tshwj kab los sis tus rau zaub rau mov. Nws txoj hauj lwm tseem ceeb yog npaj pluas noj, rau tsum mov, thiab txhab zaub mov.

Tub cawv: Haus ib pas cawv. Tab sis yuav tsum tsis txhob haus kom khob cawv meej.

Tub tshoob tub kos:
Txiv tuam mej koob, txiv lwm mej koob, tuam kav xwm, lwm kav xwm, tub tshaj phaj, tub teev txiaj, phib laj, thiab niam txais ntsuab.

Txheem ib tug ceg rooj: Tuaj pab dag pab zog, pab dej pab cawv, los sis pab nyiaj txiag.

Ua suav sim: Dag, ntxias, tuaj nrhiav plaub nrhiav ntug.

____________________________________________________________________________________________________________

***Zaj Tsim Rooj Tshoob ***


1 Hais zoo li kus! Chiv phiaj tuaj lawm yuas neb nkawm phooj ywg kwv sis luag. Kuv niam kuv txiv tom no tub tij tes lauj caum niam nkauj piab lauj nas caum txiv nraug taus nce lis hlo lub zoov nuj xiab. Tub tij ntov nruj nrawv ntoo txwj ntoo laus vau los tav roob. Tub tij muab txwm lis nrawv tawg lis plhawv ua plaub txaug. Muaj ib txaug ntaug lis leev los poob, nws yuav los ciaj lawm kuv niam kuv txiv tom ub tom no lub mus rooj tshoob.
Kuv niam kuv txiv tom no tub kwv tes lauj caum niam nkauj piab lauj nas caum txiv nraug taus nce lis hlo lub zoov nuj xiab. Tub kwv ntov nruj nrawv ntoo txwj ntoo laus vau los tav toj. Tub kwv muab txwm lis nrawv tawg lis plhawv ua plaub txaug. Muaj ib txaug ntaug lis leev los txog, nws yuav los ciaj tag kuv niam kuv txiv tom ub tom no lub mus rooj kos.

2 Lub rooj nrag tsis muaj ceg. Rooj nrag sawv tsis ntseg.
Lub rooj nraum tsis muaj caug. Rooj nraum li sawv tsis taus.

3 Yeej txhaum raug tsis muaj.
Ceeb txaug raug tsis tau.

4 Suav Txawj Txeeg Sib Kws Txawj ntaus nruj tsis ntaus nrawv, ntauj nruj nrawv tau lawm yeej txaum niaj ib nkawg.
Suav Txawj Txeeg Sib Kws Txawj ntaus nrawv tsis ntaus nruj, ntauj nrawv nruj tau lawm ceeb txaug niaj ib tug.

5 Suav Txawj Txeeg Sib Kws Txawj muab ceeb txaug cob lis nkaus rau tub tij tej mus quav npab. Tub tij li txaug nruj tsis txaug nrawv, txaug nruj nrawv lub rooj nrag rooj nraum li muaj ceg. Lub rooj nrag rooj nraum li sawv ntseg.
Suav Txawj Txeeg Sib Kws Txawj muab yeej txhaum cob lis nkaus rau tub kwv tej mus quav tes. Tub kwv li txhaum nrawv tsis txhaum nru, txhaum nrawv nru lub rooj nrag rooj nraum li muaj caug. Lub rooj nrag rooj nraum li sawv taus.

6 Qab rooj nraug li cas? Qab rooj nraug ua txub. Qaum rooj nraug li cas? Qaum rooj nraug ua txiaj. Lub rooj nrag rooj nraum yuav ntaug lis leev los ris kuv niam kuv txiv tom no ntxhiav nkauj mog mim plaub caug yim lag nyiaj.
Qab rooj nraug li cas? Qab rooj nraug ua txiaj. Qaum rooj nraug li cas? Qaum rooj nraug ua txub. Lub rooj nrag rooj nraum yuav ntaug lis leev los ris kuv niam kuv txiv tom no ntxhiav nkauj mog mim plaub caug yim lag kub.

7 Plaub ceg kaum rooj nraug los ua qas tsi? Plaub ceg kaum rooj nraug los txawb plaub pib mus cawv iab. Plaub pib cawv iab yog peb plaub mag xwm mej koob plaub khob cawv haus los mus thooj siab.
Plaub ceg kaum rooj nraug ua qas tsi? Plaub ceg kaum rooj nraug los txawb plaub pib mus cawv daw. Plaub khob cawv daw yog peb plaub mag xwm mej koob plaub khob cawv haus los mus thooj plawv, no tis yuas phooj ywg kwv sis luag e!