TXUJ CI
2009

 

TXUJ CI / CULTURE NTHUAV TXOG " mus nias hauv cov tsev"

Kwv txhiaj _ Paj Huam _ Paj Huam2 _ Niam tsev zoo _ Paj Lug _ Txhiaj txhais _ Saws maj saws ntuag

Retour Accueil/ cev lus

Peb hmoob muaj ntau yam txuj ci, peb niaj hnub xav tias yuav ua yam twg thiaj zoo thiab peb yuav mus nrhiav qhov twg los kawm, hauv hmoobkabliskevcaithiabkevntseeg no peb yuav sau txog ntawm txoj kev siv peb tej TXUJ CI Hmoob los hais ntawm ncauj thiab siv ntawm tes.

 

Thov tshaj tawm rau nej txhua leej paub hais tias cov lus qhuab qhia nyob rau hauv qab no tsuas yog ib cov lus ntuas thiab qhia txog neeg keb ua neej xwb. Cov lus no tsis txhais tias yuav pab tau nej los sis ua rau nej zoo yog nej ua raws li hais, thiab lo yuav phem yog tias nej tsis ua li hais. Cov lus hauv qab no yog leej twg tsis muaj zoo niam zoo txiv zoo neej zoo tsav ntiav nyiaj luag twb tsis kam qhia yus nawb mog....cov lus hauv qab no tej zaum yuav hais tau siab tus puav tiam sis ho yog lus nyiaj lus kub rau tus puav thiab yog nws nyiam kawm LUS TXUJ CI.


Rua muag thiaj yuav pom ntuj; rua siab thiaj yuav pom txuj.

tus ruam hais lus thuam; tus ntse hais lus de.

Lub hnub qub ci npaum li cas los yog muab faus tseg xwb ces yeej tsis muaj neeg pom. Kev kawm txawj ntse thiab tswv yim zoo npaum li cas los yog zais tseg ces yeej tsis muaj neeg paub.

Tus neeg TXAWJ swb tus neeg NTSE

Coob leej kawm TXAWJ tsawg leej kawm NTSE.

Muaj tsuas thiaj muaj kaj; muaj nkhaus thiaj muaj ncaj.

Muaj ib txoj kev nkhaus zoo tshaj kawm txoj kev zoo ncaj tsis tau tho.

Dab yeej muaj yog yus pom; Ntuj yeej muaj yog yus ntseeg.


Yog peb hais tias peb yog neeg ntseeg ntuj; peb yuav tsum hwm cov tsis muaj av tsuj.

Tus neeg nplua nuj ntuj tsis khaiv; tus neeg txawj txuj ntuj tsis xaiv.

R u a m ua neej nyob ywj siab; ntse ua neej nyob lwj siab.

Tus r u a m yeem pluag tus ntse yeem tuag.


R u a m nyiam hais lus maj; ntse nyiam hais lus tshaj.

R u a m ces hais lus kom mob siab; ntse ces hais los kom yog ntsiab.

Neeg Ruam hais lus mob; neeg ntse hais lus tob.

Ntse yeej paub zam txim; r u a m tsuas paub khaws chim.

Ntse khwv txaus nws coj; ruam thov txaus nws noj.

Yog thaum dej nro yus tsis pom qab thu; ces thaum yus chim los tsis pom qab xav.

Coob leej ua npau suav; tab sis tsawg leej thiaj ua tau yuav.

Tsis yog yus num txhob mus thab; tsis yog yus dab txhob mus teev.
Muaj zoo txuj tsis qhia ces yuav ploj; muaj zoo noj tsis siv ces yuav puas.

Neeg ntshai yam neeg tsis paub; neeg xaub yam neeg tsis pom.

Tus ua kev phem tuag txom nyeem; tus ua kev zoo tuag tau zoo.

Neeg tsis pom ntuj; tab sis ntuj pom neeg.

Hnov tsw lwj ces muaj pojntxoog: hnov tig toog ces yog muaj dab.

Tus neeg ncaj luag nyiag los tsis pluag; tus neeg nquag luag mob los tsis nkees.

Thuam peb hloov peb txoj kev xav, yam peb ntsia los yeej txawv txav.

Xub pom qhov dub ces tsis hlub; xub pom qhov zoo ces tsis nroo.

Ntov tsob ntoo ces tau txiv noj ib pluag; tab sis yog de txiv noj xwb ces ntau tiam noj los tsis paub tsuag.

Tsiaj ntse paub cog noob, tsiaj r u am ces paub nqos noob.

Txiv tsis raug hnub txiv tsis liab; neeg tsis raug kub neeg tsis ris siab.

Neeg yuam kev vim yog kev maj; neeg muaj teeb meem vim yog tsis ceev faj.

Tsis yog mus txoj kev ncaj es thiaj txog; tab sis yuav tsum tau taug txoj kev yog thiaj tshwm.

Tus txawj tsis nco los qhia; tus ntsia tsis nco los saib.

Thaum neeg ntshaw nyiaj; neeg tsis nco qab txog kev tsim txiaj.

Twv tau txiaj yuav ua rau yus pluag; khwv tau nyiaj yuav ua rau yus nquag.

Hlub tus muaj ces tau meej mom zoo; hlub tus pluag ces tau Ntuj koob hmoo.

Tus neeg ncaj thov ntuj ces ntuj pub; tus neeg r u a m thov ntuj ces ntuj hlub.

Hais lus hlub ces sib tshua; hais lus ntxub ces sib tua.

Yuav thaum tshiab, tab sis xaus thaum qub; yuav thaum hlub, tab sis xaus thaum ntxub.